Sivil Havacılık Hakkında Ulusal Düzenlemeler

15 03 2012 | Ekleyen: | Konu: En Çok Okunanlar, Güvenlik Uzmanlık Alanları, Sivil Havacılık Güvenliği, Sivil Havacılık Ve Özel Güvenlik-Tez

 

Bu yazı Öğr. Gör. Ahmet Kenan SAYIN’ın “Sivil Havacılık Güvenliğinde Özel Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliğinin İncelenmesi; (Esenboğa Havalimanı Örneği)” isimli tez çalışması kaynak alınarak hazırlanmıştır. (aksayin44@gmail.com)

 

1960?lı yıllara kadar uçak kaçırma olayları ne devletlerin ne de kamuoyunun ilgisini çeken olaylardan olmamıştır. Bu yüzden bu dönemde, uçak kaçırma eylemini cezalandıracak uluslararası sözleşmeler olmadığı gibi, bu suçu öngören ulusal yasalar da çıkartılmamıştır. Bu nedenle hava korsanları değişik ülkelerde değişik suçlarla cezalandırılmıştır. Dünya devletleri arasında yaşanan siyasi olaylara bağlı olarak bazı zamanlarda uçak kaçırma suçu bir suç olarak değerlendirilmemiştir. ABD-Küba, Doğu Bloğu- Batı Bloğu, İsrail ? Arap devletleri arasında yaşanan uçak kaçırma olayları kimi ülkelerce bir kahramanlık gösterisi olarak kabul  edilmiştir  (Ünlü, 2009: 64).  

Ancak yaşanan uçak kaçırma olayları daha öncede belirtildiği gibi tüm devletler için bir tehdit oluşturmuş, devletler ise ulusal düzeyde önlemler alarak düzenlemeler yapmıştır. İlk yasal düzenleme yapan devlet (Çağa?dan akt. Ünlü, 2009: 64-65) belirtilen dönem içinde en çok uçak kaçırma olayının yaşandığı ABD olmuştur.

Türkiye hava sahasının güvenlik açısından hassas bir saha olması, yaşanan uçak kaçırma olayları ve Türkiye?nin diğer devletlerle olan hassas ilişkileri ve benzeri sayılabilecek nedenler, Türkiye?nin de ulusal düzenlemeleri yapmasına sebep olduğu söylenebilir.

Sivil havacılık güvenliğine karşı girişilen kanun dışı eylemler Türkiye?de ceza kanunu ve hava ulaşım sistemini kapsayan yasalar içinde düzenlenmiştir (Ünlü, 2009: 65).

Türkiye?nin oluşturduğu ulusal düzenlemeleri bilmemiz sivil havacılığın Türkiye?deki gelişimini, alınan güvenlik tedbirlerini ve havalimanlarındaki işleyişi kavramamız açısından faydalı olacaktır.

Hava Hukuku kitabı yazarı Yaşar ÖZTÜRK?ün ?Türkiye?de Sivil Havacılığın Hukuki düzenlemesi? adlı yazısında belirttiği üzere Türkiye?de hava hukukuna ait ilk metin 22 Mayıs 1914 tarihli ?Sefain-i Havaiyeye ait Menatık-ı Memnua Nizamnamesi? ikinci metin 09 Eylül 1925 tarih ve 2455 sayılı kararname ile kabul edilen ?Seyrüsefer-i Hava-i Talimatnamesi? ve bunları takip eden diğer kanunlar yani daha ziyade sivil havacılıkla ilgili kanunlardır (Gökyüzü Haberci, 2011). Belirtilen bu kanunlardan ayrı olarak sivil havacılıkla ilgili kanunlar veya düzenlemeler üzerinde durmamız daha önemlidir.

Türk Sivil Havacılık Kanunu

14.10.1983 tarihli 2920 kanun numaralı Türk Sivil Havacılık Kanunu birinci maddesinde amaç olarak;

?devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren, ileri teknolojinin uygulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır?

denmekte ikinci maddede kapsam olarak;  ?? kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin havacılık sahasındaki faaliyetlerini kapsar? denilerek bir sınır çizilerek ve devlete ait hava araçlarının açık hüküm bulunmayan hallerde bu kanunun kapsamı dışında kalacağı belirtilmektedir.

Türk Sivil Havacılık Kanununda üçüncü maddede ?tanım? kısmına yer verilmiş ve bu tanım kısmında ?Havaalanı? terimi tanımında yapılması gerekli görülmüştür. Bu tanımda havaalanı: ?Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri? diye tanımlanmıştır.

Uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla yedinci maddede Ulaştırma Bakanlığına bir uçuşu yasaklama veya sınırlandırma yetkisi verilmiş, hava yolları ve havaalanlarına ait sınırlamalarda yine Ulaştırma Bakanlığına, Türk hava sahasında uçuş yapma hakkına sahip hava araçları ile diğer hava araçlarının izleyecekleri uçuş yolları ve kullanacakları havaalanlarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Sivil havacılıkta önemli bir yere sahip olan ?denetlemeler? konusu, Denetleme başlığı altında yirmi yedinci maddede açıklanmış; Türk sivil hava araçları ile faaliyette bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü?nün hava seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla yapabileceği veya yaptırabileceği teknik denetime tabi oldukları, yapılacak denetimlerin esasları, denetleme elemanlarının seçimi ile yetki ve sorumluluklarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

Güvenlik tedbirleri konusunda Ulaştırma Bakanlığına, kamu ve özel havaalanlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde yürütülmesi, yangın ve buna benzer tehlikelere karşı korunması amacıyla ?gereken önlemleri alır, aldırır ve denetler? denilerek yetki verilmiş, ?bu görevin yerine getirilmesinde; İçişleri, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları Ulaştırma Bakanlığına gereken desteği sağlar ve işbirliğinde bulunur? denmektedir.

Sivil Havacılık Kanunun yüz ikinci maddesinde kaptan pilota ve emrindeki diğer mürettebat ile birlikte can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikmesinde zarar doğabilecek durumlar için;

 • Gerekli tedbirleri almaya,
 • Kolluk görevlileri olaya el koyuncaya kadar kişileri gözaltında tutmaya, kişilerin üzerini veya eşyasını aramaya, suçun işlenmesinde kullanılan veya kullanılmasına teşebbüs edilen ya da bulundurulması suç veya kabahat oluşturan eşyayı alıkoymaya yetkilidir.

Sivil Havacılık Kanununda yolcuların meydan otoritesi ve taşıyan talimatına uymak zorunda oldukları, can ve mal güvenliğini ve yolculuğun disiplin ve intizamını bozacak her türlü eylem ve davranıştan kaçınmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı Kanun)

10.6.1949 tarihinde 5442 sayılı Kanun numarasıyla İl İdaresi Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun genel olarak il, ilçe ve bucak idareleriyle ilgili düzenlemeleri içermektedir.

İl idaresi Kanununda güvenlik konusuyla ilgili olarak; ?Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür? Kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir? Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali tarafından yerleri değiştirilebilir? denilerek il güvenliğinin valilere ilçe güvenliğinin kaymakamlara bırakılmış bir durumda olduğu söylenebilir.

Ancak İl İdaresi Kanununa 29.8.1996 tarihinde 4178 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle ?Ek Madde1?eklenmiştir. Bu ek maddede; ?Vali; sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında, güvenliğin sağlanması, giriş ve çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaya ve uygulamaya, kuruluşların çalışmalarını denetlemeye yetkilidir. İçişleri Bakanlığının uygun göreceği bu yerlerde vali tarafından mülki idare amiri görevlendirilir?? denmekte valinin yetkilerinin tamamını veya bir kısmını görevlendirdiği mülki idare amirine devredebileceği, bu yerlerde hizmet veren kuruluşların görevli mülki idare amirine karşı sorumlu olduğu, görevlendirilen mülki idare amirinin genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde, sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, binaları, uçakları, gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabileceği ek maddede belirtilmiştir.

2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliğin Sağlanması Hakkında Kanun

2495 sayılı Kanun 22.7.1981 tarihinde kabul edilmiş ve 02.7.1992 tarihinde 3832 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak ?Bu kanun hükümlerine göre korunacak ve güvenlikleri sağlanacak yerler; 1?inci maddede belirtilen özellikleri taşıyan milli eğitim ve öğretim ve ekonomi ile devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama yüklenme tesisleri ve benzeri yerlerde, sivil trafiğe açık Devlet eliyle işletilen hava meydanları ve limanlar, tarihi eserler? tesislerdir? denilerek kapsam genişletildiği ve hava meydanlarının güvenliğinin özel güvenlik teşkilatı tarafından yürütülmesi esasının getirildiği görülmektedir.

Ayrıca üçüncü maddede; 2?nci madde kapsamına giren yerlerden hangilerinde koruma ve güvenliğin bu kanun hükümlerine göre sağlanacağı, sivil trafiğe açık hava meydanlarının hangilerinde koruma ve güvenlikle birlikte yurtdışına giriş ? çıkış kontrol işlemleri yapma yetkisi verileceği, ilgili kuruluş ve Bakanlığının görüşleri ve talepleri dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağı belirtilmiş yani böylece hangi hava meydanlarında güvenliğin özel güvenlik teşkilatında ve hangi usulde (sadece özel güvenlik önlemlerinin aldırılması, kuruluş bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurdurulması veya kuruluşun önemine ve özelliğine binaen her iki yöntemin birlikte uygulanması usullerinden biri) sağlanacağı ilgili kuruluş ve bakanlıkların görüşleri dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

Ancak 2495 sayılı Kanun 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunla yürürlükten kaldırılmasına rağmen bu kanunu incelememizin sebebi hava meydanları ve hava meydanlarında özel güvenlik teşkilatının yer almasını tarihsel olarak ve alınan kararlarla beraber inceleyebilmek ve süreci ayrıntılarıyla görebilmektir.

2495 Sayılı Kanun?un 31. maddesine göre çıkarılan Yönetmelik Kanunun uygulama şeklini göstermektedir. Bu yönetmelik genel olarak; Özel Güvenlik Teşkilatı Personelinin silah, mermi ve teçhizatının nasıl temin edileceği, kullanış şekli ve şartları bu konudaki denetimi; özel güvenlik personelinin eğitimi, disiplin suçları ve cezaları, özel güvenlik teşkilatının bağlanacağı birimlerin tespiti, görev alanlarının belirlenmesi ve genişletilmesi ve bu teşkilatın denetimine ilişkin esas ve usuller ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar belirlenmiştir. Yönetmelikte kapsam içine alınacak kurumlar arasında ?Havalimanları? da belirtilmiştir.

Sivil Hava meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik (97/9707)

İl İdaresi Kanunun Ek 1?inci maddesine dayanılarak hazırlanan bu yönetmeliğin amacı; Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında güvenlik ve diğer hizmetlerin tek otoritenin yönetimi altında düzenli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesi, sivil hava meydanlarında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından belirlenen güvenlik önlemlerinin alınması, sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında görevli kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında mülki idare amirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi olarak belirtilmiştir. Yönetmelik 14.8.1997 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında genel güvenlik, giriş çıkışların düzenlenmesi, görevli kuruluşların teknik ve ticari faaliyetleri hariç görev ve hizmetlerinin denetimi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, vali ve mülki idare amirlerinin sorumlulukları konularını kapsamaktadır (Yönetmelik hükümleri başka bir sayfada incelenecektir) 

Hava Meydanlarında Güvenlik Hizmeti Sağlayan Kuruluşlar, Bunların Yetki ve Sorumlulukları

Hava meydanındaki güvenlik kuvvetleri, suçları tespit etmek, önlemek, sivil havacılığa tehdit olabilecek kişileri izlemek, sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumakla görevlidir. Bu konuda güvenlik kuvvetleri, mevzuat çerçevesinde hareket ederler ( MSHGP, 2009: madde 17)

Burada güvenlik kuvvetleri veya kolluk kuvvetleri ifadeleriyle polis, özel güvenlik personeli ve jandarma ifade edilmektedir. MSHGP on yedinci maddenin devamında (MSHGP 2009: madde 17); Hava meydanlarında güvenlik kuvvetlerinin görevleri şöyle sıralanmıştır;

 • Uçuş güvenliğini tehlikeye sokan yasadışı müdahale eyleminde kullanılabilecek silahların, patlayıcı maddelerin, eşyaların, cisimlerin ve şahısların, uçaklara ulaşmasını, seyahat etmesini engellemek için önleyici tedbirler alır.
 • Binalara, tesislere, şahıslara ve uçaklara karşı herhangi bir yasadışı müdahalenin olmaması için önlemler alır.
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun?unda belirtilen görevleri yerine getirir.
 • Türkiye?ye gelen ve Türkiye?den çıkan yabancıların, giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konu ile ilgili mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar.
 • Kamu düzenini sağlamak, korumak, devamlılığını temin etmek, suç işlendiğinde suça el koymak, delilleri toplamak, sanıkları yakalamak ve adli işlemleri yapmak üzere ilgili yerlere sevk etmek.
 • Suçları tespit etmek, meydanları rutin olarak izlemek, devriyelerle kontrol etmek, tehdit oluşturabilecek kişileri belirlemek amacıyla yolcuları izlemek.
 • Adam kaçırma, sabotaj ve diğer tehditlere, yapılabilecek saldırılar ve toplum içinde düzensizlik doğuracak eylemlere karşı mukabelede bulunmak ve bunları kontrol altına alabilmek amacıyla, hava meydanında bulunan diğer birimlerle koordineli olarak, meydana gelmesi muhtemel olayları önlemek, olay vukuunda, olayları sona erdirecek tedbirleri almak.
 • Anti-terör birimlerinin oluşturulması, silahlı müdahale, tutsaklar için görüşme ve patlayıcı maddelerin etkisiz hale getirilmesi gibi, uzmanlık düzeyinde mukabelede bulunmayı gerektiren tedbirleri almak ve önemli olaylara karşı süratle karşılık verebilmek için personeli eğitir.
 • Kişilerin ve araçların izinsiz olarak hava meydanlarının mücavir alanına, güvenlik için önemli diğer alanlara girmelerini önlemek için tedbirler alır.

Emniyet Teşkilatı

Genel emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumlu olan emniyet teşkilatının başlıca görevleri; terminal içerisindeki emniyeti sağlamak, apron güvenliğinin sağlanması, yolcuların, personelin ve diğer hava meydanına gelen şahısların ve eşyaların aranması, pasaport kontrol işlemlerinin yürütülmesi, havaalanı personeline eğitim verilmesi, kaçakçılığın araştırılıp önlenmesi, mevzuat çerçevesince denetimler yapılması ve kontrol noktalarından itibaren Terminal ve PAT (Pist – Apron ­? Taksi ) sahalarına girişlerin kontrol edilmesidir. Hava meydanlarının büyüklüğüne göre şube müdürlüğü veya büro amirliği olarak teşkilatlanmıştır ( Uzuner, 2003: 7 ).

Jandarma

Hava meydanlarının çevre güvenliğini sağlayan İçişleri Bakanlığına bağlı bir teşkilattır. Hava meydanını dışarıdan gelebilecek saldırı ve sabotajlara karşı korumak için devriye ve sabit nöbet sistemiyle güvenlik sağlar. Türkiye?de birçok hava meydanında çevre güvenliği görevi Jandarma Teşkilatından alınmıştır.

Özel Güvenlik Teşkilatı

Hava meydanında görevli Özel Güvenlik Teşkilatı 2495 sayılı Kanunda, 1992 yılında, 3832 sayılı Kanunla bazı değişiklikler yapılarak, sivil trafiğe açık hava meydanlarının özel güvenlik teşkilatı tarafından korunması sağlanmıştır (Uzuner ? Acıbiber, 2001: 154 ).

Hava meydanında görevli Özel Güvenlik Teşkilatı İdari ve özlük hakları yönünden kendi kuruluşuna tabi olmakla birlikte çalışma şekli ve görevin gerektirdiği diğer hususlarda Mülki İdare Amirliğine bağlıdır. Özel Güvenlik Teşkilatının yöneticisi olarak bir Özel Güvenlik Müdürü bulunmaktadır. Özel Güvenlik Teşkilatının görev alanı hava meydanı sınırları içerisidir. Bu teşkilat personelinin güvenliğinden sorumlu olduğu görev yerleri Güvenlik Komisyonu tarafından belirlenmektedir (İçişleri Bakanlığı, 1998, madde 6 ve madde 29 ).

Özel Güvenlik Teşkilatı personeli (İçişleri Bakanlığı, 1998, madde 5);

 • ?Polise yardımcı olacak şekilde olayları ihbar etmek, şüpheli durumları izlemek, adli bir olay meydana geldiğinde veya gelebileceğini gözlemlediği anda polis yok ise olaya müdahale ederek, anında polisin olaylara müdahalesini ve polis gelinceye kadar olay yerini ve suç delillerinin muhafazasını sağlamak, polisin olaya müdahalesi sırasında vereceği görevleri yapmakla sorumludur.?
 • ?Yolcu ve yük taşıyan bir uçağa, silah, patlayıcı madde ve diğer tehlike arz eden maddelerin sokulmasını önlemek için yolcu ve bagajların terminal ve arındırılmış salon giriş kontrol noktalarında güvenlik cihazları ile taramak, bu yönergede belirtilen görevleri ve Mülki İdare Amirliğince hava meydanının güvenliği ile ilgili verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur.?

Diğer Kuruluşlar

Havaalanların da ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsat ve diğer belgelerle çalışma izni verilen yerli ve yabancı havayolu şirketleri, yer hizmet kuruluşları ve diğer kuruluşlar Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı, Havaalanı Güvenlik Planı,  Muhtemel Hareket Tarzı Planı ve Acil Durum Planlarında kendilerine ait güvenlik ve güvenlik eğitimi ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdürler (Küçükönal, 2001: 123 ).

Hava Meydanı Güvenlik Komisyonu

Hava meydanlarında, güvenlik tedbir ve tertiplerinin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Mülki İdare Amiri?nin başkanlığında, ayda en az bir defa toplanır (MSHGP, 2009: Madde 10).

Mülki İdare Amiri?nin başkanlığında (MSHGP, 2009: madde 10) aşağıdaki kişilerin katılımıyla oluşur:

 • Hava Meydanı İşleticisi Genel Müdürü/Başmüdürü/Meydan Müdürü,
 • Emniyet Şube Müdürü,
 • Jandarma Bölük/Karakol Komutanı,
 • Gümrük Müdürü,
 • Gümrük Muhafaza Müdürü,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü temsilcisi,
 • Sağlık Bakanlığı?nın hava meydanında görevli daimi temsilcisi,
 • Terminal işleticisinin hava meydanında görevli en üst düzey yetkilisi,
 • THY A.O. Genel Müdürlüğü temsilcisi,
 • Yerli havacılık işletmelerinin üye olduğu organizasyonun görevlendireceği daimi temsilcisi,
 • Yabancı havacılık işletmelerinin üye olduğu organizasyonun görevlendireceği daimi temsilcisinden,

Hava Meydanı Güvenlik Komisyonu?nun  görevleri   (MSHGP,  2009:  madde 11):

 • Hava Meydanı Güvenlik Programı, Muhtemel Harekât Tarzı Planı ve Acil Durum Planlarını Örnek Planlardaki esaslar doğrultusunda hazırlattırmak, mülki idare amirine onaylatmak ve yürürlüğe koymak,
 • Taşıyıcı firmalar ve yer hizmet kuruluşlarının güvenlik planlarını yaptırmak, tetkik ederek Mülki İdare Amirine onaylatmak,
 • Hava Meydanı Güvenlik Programları?nın, hava meydanında bulunan kurum ve kuruluşlarca uygulanmasını sağlamak ve güvenlikle ilgili olarak alınan özel tedbirlerin gözetimini ve denetimini yapmak,
 • Hava meydanının, hayati öneme haiz tesis, teçhizat ve hassas noktalarını güvenlik yönünden incelemek,
 •  Hava meydanının güvenliğine yönelik, olağan ve acil tehditleri karşılayabilecek tedbir ve tertiplerin alınmasını sağlamak,
 • Güvenlik tertip ve tedbirlerinin denetimini yapmak, geliştirilmesi için yapılan teklifleri incelemek ve gerekli olanları uygulamak, güvenlik tedbirlerini test etmek,
 • Hava meydanının güvenlik tertip ve tedbirlerinin durumu ile mevcut problemlerinden mahallinde çözümü mümkün olmayanlarını, ilgili üst makamlara bildirmek ve bu konularla ilgili teklifler hazırlamak,
 • Sivil havacılık güvenliği ile ilgili Güvenlik Kurulu’nda alınan kararların ve yapılan tavsiyelerin uygulanmasını, yayınlanan dokümanların bir rehber olarak kullanılmasını sağlamak,
 • Hava meydanında hazırlanan planlar doğrultusunda acil durumlar için hazırlanan tedbirlerin yılda en az iki defa tatbikatını yaptırmak ve ilgili yerlere bildirmek,
 • Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı?nın uygulanmasını sağlamak,
 • Hava meydanında yapılan denetim sonucu görülen eksiklikleri, telafisi için ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,
 • Hava meydanı güvenliğini etkileyen yasadışı eylem ve olayları, her türlü tehditleri, ilgili yerlere bildirmek,
 • Güvenlik personeli ve diğer personelin eğitimi için, konusuyla ilgili uzman eğitimci belirlemek, eğitim salonları ve eğitim araç-gereçlerini temin etmek, eğitimlerini sağlamak,
 • 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu doğrultusunda, hava meydanı trafik düzenlemesini yapmak,
 • Hava meydanında gerçekleştirilmesi planlanan inşaat ve mimari değişiklikler/yapım işlerini güvenlik açısından değerlendirmek,
 • Güvenlik Kurulu tarafından verilen diğer emir ve talimatların uygulanmasını sağlamaktır.

Hava Meydanı Güvenlik Komisyonu üyeleri aynı zamanda hava meydanındaki kriz merkezinin de üyesidir ( MSHGP, 2009: madde 15 ).

 

KAYNAKLAR

Ünlü, Sinem, (2009), 11 Eylül Olaylarının Uluslararası Sivil Havacılık Güvenliğine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Konya.

Gökyüzü Haberci, (2011), ?Sivil Havacılığın Hukuki Düzenlemesi?, www.gokyuzuhaberci.com/…/36-turkiye-de-sivil-havaciligin-hukuki- duzenlemesi/  (Erişim Tarihi: 14.02.2011).

MSHGP (Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı) ve Ekleri, 7. Baskı  (2009), Ulaştırma Bakanlığı, Hizmete Özel Yayın. 

   

Yorum Yapın