Özel Güvenlik Sektörü İçin Etik ve Davranış Kuralı

27 10 2011 | Ekleyen: | Konu: Avrupa Birliği Mevzuatı, Özel Güvenlikte Etik Kurallar

 

Bu belge, Avrupa Özel Güvenlik Federasyonları-CoESS tarafından hazırlanmış olup Fransızca?dan Türkçe’ye Yusuf Vehbi DALDA* tarafından tercüme edilmiştir.

 

Sektörde etik ve davranış kurallarına neden ihtiyaç var?

Özel güvenlik sektörü Avrupa Birliğinde yaklaşık bünyesinde 600.000 ücretli elemanı çalıştıran 10.000 şirketi temsil etmektedir. Birliğin gelecekteki genişlemesi dikkate alındığında, bu 20.000 şirket ve 1.100.000 personeli kapsamaktadır.

Sektördeki kamu müşterisi  de, özel sektör müşterilerinin yanında, gittikçe daha ciddi bir şekilde kalite ile ilgili talepte bulunmaktadır. Çoğu zaman tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalan özel güvenlik çalışanlarının her tür amatörlükten arınması ve profesyonel olması her gün daha çok gerekli hale gelmektedir.

Malların ve kişilerin korunması ile ilgili artan güvenlik talebi demokratik kurallar ve vatandaşların hukukunun korunması ile sıkı sıkıya uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, özel güvenlik sektörü özgürlüklerin her hangi bir sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi için katkıda bulunabilir.

Öyleyse özel güvenlik sektörü Avrupa Birliğinin mevcut ve gelecekteki üye devletleri ve onların vatandaşları için çok önemlidir.

CoESS ve UNI-Europe sektörün Avrupa düzeyinde gelişmesini engelleyen bazı sorunlarını saptamıştır. Yasal düzenlemeler bazen yetersiz veya hiç mevcut değildir ve sektörün ihtiyacı olan profesyonelliğin sağlanmasına imkan vermemektedir. Ayrıca, ulusal düzenlemeler arasındaki farklılıklar, sektörün Avrupa?nın bütünleşmesinin etkilerinden yararlanmayı engellemektedir.

CoESS ve UNI-Europe tarafından, Avrupa Birliğinin gelecekteki genişlemesi çerçevesinde, özel güvenlik sektörü için Avrupa düzeyinde daha uyumlu bir yasal düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Sosyal diyalog çalışmaları çerçevesinde CoESS ve UNI-Europe ülkelerdeki ve şirketlerdeki gönüllü uygulama temelinde, tüm sektörün yararına olabilecek bir uyuma yönelik kurallar geliştirmek ve bir Avrupa referansı çerçevesi oluşturma çalışması yapmayı vaat etmiştir.

Bu bağlamda, sektörün tüm faaliyetlerinin tam bir profesyonellikle yürütülmesi çok önemlidir. Mevcut düzenleme, Avrupa sosyal tarafları temsilcileri (CoESS ve UNI-Europe), onların sosyal diyalogları çerçevesinde şirketler, ücretliler, müşteriler ve toplumun bütün kesimleri için amaçladıkları ortak yararı olacak davranış ve etik kurallar geliştirmeyi sağlamak maksadıyla belirlenmiştir.

Bu davranış kuralı nasıl tasarlandı ?

Bu davranış kuralı dokümanı, CoESS ve UNI-Europe tarafından, sektördeki şirketler ve çalışanlar için tavsiye edilmiş bir kurallar dizisidir.

Bu düzenleme, asgari profesyonellik ve kalite sağlanması için, özel güvenlik faaliyetlerinin CoESS ve UNI-Europe nezdinde saygı gösterilmesinde temel teşkil ettiğini kabul ettiği bazı bakış açılarını yapısal bir şekilde sıralar. Bu düzenlemenin başarısı, içeriğinin tüm ilgili tarafların sahiplenmelerini taahhüt etmeleri ile gerçekleşir.

İlkeler

1.Sektöre uygulanacak yasal düzenlemelere saygı gösterilmesi

Avrupa ülkelerinde genel olarak özel güvenlik şirketlerinin kurulması ve faaliyet göstermeleri katı düzenlemelerle yürütülmektedir.Bu şirketlerin yöneticileri bu yasal düzenlemelere harfi harfine ve ruhuna uygun olarak uygulamaya özen gösterirler. Bu çerçevede, tüm girişimlerinde ücretliler, müşteriler (kamu-özel) ve yetkili kamu otoritelerine karşı açıklık ve saydamlığın kanıtını göstereceklerdir.

Ulusal yasal düzenlemelerin olmadığı veya bunların az gelişmiş olduğu ülkelerde, uygun düzenlemelerin geliştirilmesinin sağlanması, kuruluşların sorumluları, çalışanlar ve onların temsilcilerinin sorumluğundadır. 

Sektörün her bir aktörü, statüleri ne olursa olsun, kendi ülkelerinde ve tüm Avrupa?da yürürlükte bulunan düzenlemelere saygı ve iyileştirilmesine katkıda bulunmayı daimi bir amaç edinmelidir.

2.Şirkette uygulamaya konan sistem ve yöntemlerin saydamlığı

Şirketler, mümkün olduğu ölçüde, iç yapılanmalarını örgütleme yöntemlerinin saydam olması ve aynı şekilde ilgili taraflara karşı ayrımcı olmayan bir şekilde uygulanmasına riayet etmelidir.

Yetkilerinin sınırı içinde, şirket düzeyinde yapılan sözleşmeler çerçevesinde uygulamaya konan aynı şekildeki şeffaf iç sistem ve yöntemlere uymak da çalışanlara aittir.

3.İzinler ve yetkiler

Sektörde aktif olarak faaliyet gösteren veya sektöre girmek isteyen bir şirket, duruma göre, şirketin yöneticileri ve icracı personel için yürürlükte bulunan ulusal yasal düzenlemelerde öngörülen koşulları yerine getirmek zorundadır.

Özel güvenlik şirketlerinin meslek dernekleri tüm üyelerinin bu zorunluluğu yerine getirmelerini sağlamalıdır .

CoESS ve UNI-Europe boyutu ne olursa olsun, izin yetkilerinin tüm şirketlere eşit bir şekilde uygulanacak bağımsız esaslara göre verilmesi gerektiğini değerlendirir.

4.Personel seçimi ve işe alma

Personelin seçim ve işe alınması özel güvenlik şirketleri için önemlidir. Gerçekten, özel güvenlik hizmetlerinin nitelik ve değeri, bu hizmetleri sağlayan ücretlilerin kabiliyet ve niteliklerinden son derece etkilenir.

O halde, yeni çalışan adaylarının profesyonel niteliklerini değerlendirmeye imkan verecek objektif kriterler esasına göre seçilmesi özellikle önem arz eder. Adayların ahlaki değerlerinin dikkate alınması aynı derecede önemlidir. Bu nedenle, işe alma esnasında şirket çalışanının, onu bir profesyonel özel güvenlik elemanı yapacak tüm temel yeteneklere sahip olduğundan emin olmalıdır.

Bununla beraber, özel hayatın korunmasındaki yasaya saygı açısından CoESS ve UNİ-Europe, özel güvenlik alanında çalışacak kişinin adli geçmişinin kontrolü konusunda sıkı kurallar belirleme ve bunlara uymanın bir öncelik oluşturacağını değerlendirir ve bu konuda kamu otoritesinin aktif bir şekilde müdahalesi ve etkili yöntemler uygulamasını talep eder.

5. Profesyonel/Mesleki Eğitim

Şirket profesyonel/mesleki eğitime büyük önem verir.

Temel Eğitim:

CoESS ve UNI-Europe yeni işe alınanların, kendilerini işinde gerekli olan yeterliliği edinmeye imkan verecek bir temel eğitim almalarının özel bir önemi olduğunu değerlendirir. CoESS ve UNI-Europe ulusal ve Avrupa yasal düzenlemeleri ve kurallarının profesyonel nitelikli bir eğitim öngörmesi ve izinlerin verilmesinin şirketlerin ve personelin nitelik ve yeterlilik garantisi sağlayacak eğitimler düzenlenmesi koşuluna bağlanmasını tavsiye eder.

Şirket, personelinin yasal düzenlemeler veya mevcut ulusal kurallara uygun olarak temel eğitimini asgari başarıyla sonuçlanmasını sağlamak zorundadır. Bu tür bir düzenleme ve kural olmaması halinde, şirket, en azından, personelin sınırlı bir süre içinde CoESS ve UNI-Europe tarafından Avrupa sosyal diyalogu çerçevesinde hazırlanan mesleki Profesyonel Elamanlı Koruma Eğitim Kılavuzu içeriğine uygun bir eğitim vermeyi gerçekleştirmelidir.

Uzmanlık Eğitimi:

Şirket, aynı zamanda özel bir hizmet yapmak üzere görevlendireceği elemanlarını, yasal düzenlemelere veya mevcut yasal kurallarla ilgili olarak verilecek uygun eğitimi başarıyla tamamlamış olmalarını sağlamalıdır. Bu tür bir düzenleme ve kuralın olmaması halinde de, şirket en azından, personelin sınırlı bir süre içinde, ilgili personele uyarlanacak uygun bir eğitim vermeyi gerçekleştirmelidir.

Sürekli Eğitim:

Şirketler, elemanlarının profesyonel yeterlik ve kariyer geliştirmelerine yönelik çift amaçlı hizmet içi/bilgi tazelemek üzere eğitim imkanları sunmaya gayret etmelidir. Hızla gelişen yeni teknolojilerin kullanımı personelin sürekli eğitim görmesini gerekli kılar.

Tüm özel güvenlik elemanları, tüm profesyonel meslek yaşantıları boyunca eğitime devam etmenin öneminin bilincini edinmelidir.Bu bilinçlenme, sadece kendisine şirketi tarafından sağlanacak eğitim imkanları ile sınırlı kalmamalı, ancak aynı zamanda yetkili eğitim kurumları tarafından kendilerine açık olan diğer programları da kapsayacak şekilde pozitif bir davranışa yöneltmelidir. 

İmkan ölçüsünde onların yararlılık, kalite, yerindelik ve amaçlanan sonuçların sağlanması açısından, şirket tarafından uygulamaya konacak hizmet içi/sürekli eğitimin geliştirilmesi ve programların içeriğinin belirlenmesi hakkında personel temsilcilerinin görüşleri alınmalıdır.

6. Şirketteki sosyal ilişkiler

CoESS ve UNI-Europe, çalışanlar sendikası ve işveren kuruluşları arasında yapıcı bir sosyal diyalog ve bunun her düzeyde (Avrupa-ulusal-şirket) olmasının önemini vurgulamaktadır.

CoESS ve UNI-Europe sosyal diyalogun tüm özel güvenlik şirketlerinde profesyonelleşmeyi geliştirecek-iyileştirecek önemli bir kilit unsur olduğuna inanır.

CoESS ve UNI-Europe şirketler ve çalışanların hepsinde sosyal diyalog yapıları oluşturmak ve/veya iyileştirmek ve her bir tarafın ihtiyaç ve kaygılarını daha iyi değerlendirmek amacıyla da bunların geliştirilmesini tavsiye eder.

Böyle bir diyalogun şirket düzeyinde ve şirketleri temsil eden sendika örgütlerinin talimatlarının karşılıklı olarak tanınması sayesinde uygulanmaya konmalıdır. Şirketin sosyal diyalog ve bu diyalogun diğer ulusal ve Avrupa düzeyleri arasında gerekli bir tutarlılık sağlamak amacıyla ilgili taraflar, CoESS ve UNI-Europe her biri tarafından tanınan ulusal düzeyde örgütlere üyelik düşünülmelidir.

7.Çalışma saatleri

Özel güvenlik alanında insan faktörünün temel rolü nedeniyle iyi iş koşulları sektördeki ve onun potansiyel çalışanlarının gelişiminde çok önemli bir öğe oluşturur.

Özel güvenlik şirketleri yürürlükte olan yasal ve sözleşmelerdeki iş koşulları hükümlerinin tümünün lafzı ve ruhuna uygun davranmayı taahhüt ederler.

CoESS ve UNI-Europe mesleğin daha çekici kılınması, istikrar, personelin huzur-refahı ve de hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, ulusal ve şirket düzeyinde iş koşularını belirleme ve iyileştirilmesi esnasında istişare edilmesi ve görüşmeler yapılmasının gerekli olduğunu değerlendirir.

8. Ücret ve gelirler

Kaliteli bir iş/çalışma, o oranda ücretlendirilmelidir

Ayrıca, reel düzeydeki bir ücretin belirlenmesi profesyonel sektöre katılımda katkıda bulunur, sektörün olgunlaşmasına yol açar ve elemanların çalışmalarının gerektiği gibi değerlendirilmesine imkan verir. Gerçek/doğru bir ücret düzeyinin gerçekleştirilmesi rekabet riskini azaltır, çok iyi bir verimliliğe yöneltir ve hizmetlerde üst düzey bir kalite sağlar.

CoESS ve UNI-Europe, tarafları, hem işe bağlılığı ve saygınlık hem de ona, yerine getirildiği özel koşulları ve şirketin rekabet edilebilirliğini sağlayacak ücret düzeyinin belirlenmesinde, ücret belirleme ile ilgili görüşmeler yapmaları yönünde yüreklendirir.

9.Sağlık ve İş Yeri Emniyet

Özel güvenlik görevlerinin bazılarının yerine getirilmesinde mesleki riskler önemlidir. Mesleki risklerin önlenmesini sağlamak amacıyla en azından özel güvenlik personelinin sağlık ve iş yeri emniyeti konusundaki asgari kurallar, sektördeki tüm şirketler tarafından uygulanmalıdır.

Bu kurallar, elemanların sağlık ve iş yeri emniyetlerini sağlayacak tarzda, ilgili sosyal taraflar ve yetkili otoritelerle görüşülerek düzenli bir şekilde gözden geçirilmelidir.

10. Fırsat/Şans eşitliği ve ayrıcalıklı davranmama

CoESS ve UNOI-Europe demokratik, açık ve dayanışmalı bir toplum oluşturulmasına olan bağlılığını teyit eder.

Tüm düzeylerdeki sosyal tarafların da şans/fırsat eşitliğini artıran ve her türlü ayrıcalıkla mücadele konusunda sorumluluklarını yerine getirmelerine değer verir.

Özel güvenlik şirketleri ayrımcılık yapmama ilkelerini uygulamak ve etnik veya sosyal menşei, derinin rengi, üye olduğu sendika, cinsiyet, dini-politik düşünce, uyruk, cinsel tercih  veya tüm ayırt edici nitelikleri ne olursa olsun her ücretlinin iş ortamındaki tam bütünlüğünü garanti eder.

11.İş Örgütlenmesi

CoESS ve UNI-Europe iki gereklilik arasında doğru bir denge kurulmasının önemli olduğunu değerlendirir: Bir taraftan iş güvenliği ve özel hayatın kalitesi ve diğer taraftan müşterinin talep ve istekleri.

Şirket düzeyinde, ilgili taraflar, bir taraftan profesyonelleşme ve sektörün teknolojik, hizmetlerin kalitesi ve müşteri memnuniyetleri, iş örgütlenmelerini modernleştirmek, diğer taraftan ücretlilerin yaşam ve iş koşulları, gelişim ve iş güvenliği, aylık asgari düzenli bir gelir, eğitim düzeylerini artırıcı ve mesleki riskleri önleyici sistemleri geliştirme yönünden,  gelişmeye izin verecek iyileştirme imkanlarını sağlamak amacıyla görüşmeler vasıtasıyla çözümler aramak zorundadır.

Görüşmeciler, çalışma süresi, fazla mesai ve gece ve hafta sonu çalışma saatleri gibi konuları ele alırlar, aynı zamanda profesyonel yaşam ile ücretlilerin özel yaşamlarını en iyi bir şekilde objektif olarak uzlaştıracak değerlendirmeleri de yaparlar.

12.Müşteriler ile ilişkiler

CoESS ve UNI-Europe, özel güvenlik hizmetleri pazarlarının artık çoğu kez sözde hizmet kalitesi, çalışma koşulları, personel eğitimi, şirketin ünü açısından en az kaygısı olduğu şirketlere atıfta bulunulduğunu tespit eder.

Bu durum, kural dışı ve CoESS ve UNI-Europe ve üyeleri tarafından sistematik olarak tasvip edilmeyen bir rekabet ve yasa dışı ve profesyonel olmayan uygulamalara sevk edebilir.

O zaman, müşterilerin (kamu ve ya özel) en iyi kalite-ücret temeli üzerinde ihaleyle seçim yapmaya ikna etmesi her özel güvenlik şirketleri ulusal federasyonlarının ve üyelerinin sorumluluğundadır. ([ii]) Özel güvenlik şirketi ayrıca hizmetlerine verdiği elemanlar, ücretlilerin iyi iş koşulları ve iş yerlerindeki huzur-refahı açısından müşteri şirketlerinin de fırsat eşitliği ve ayrımcılık yapmama ilkelerine saygı göstermesi açısından dikkat edilmesini sağlamayı gözler.

13.Kolluk Yetkilileri ile ilişkileri

Özel güvenlik faaliyetlerinin tümü ulusal yetkililer, özellikle kolluk güçleri ile ilgili pratik uygulama usulleri, yasal düzenlemelere saygı çerçevesinde yerine getirilmelidir.

Her birinin mevcut yetkilerine saygı çerçevesinde, o halde, kolluk güçleri ile iyi bir iletişim ve açık fikirli ve yapıcı bir işbirliği geliştirmek her özel güvenlik şirketi ve ilgili ücretlilerin sorumluğundadır. Ayrıca, bu işbirliği için gerekli olan bilgileri ilgili ücretlilere iletmek özel güvenlik şirketlerine aittir. Her şirket yöneticisi gibi ücretliler de aldıkları/edindikleri bilgilerin gizliliğine riayet etmeyi sağlar.

14.Özel güvenlik sektörünün diğer şirketleri ile ilişki

Özel güvenlik şirketleri pazarda/piyasada yasal ve ahlaki rekabet kurallarına saygılı bir şekilde hareket etmeyi taahhüt eder. Sahte bağımsız davetler yapma veya normal vergi ve sosyal sigorta primlerini ödemekten kaçınmak ve satış fiyatlarında damping gibi uygulamalardan sakınırlar.

Davranış Kuralının uygulamaya konulması ve takibi

CoESS ve UNI-Europe bu kuralın somut olarak uygulamaya konmasında her şirketin sosyal partnerlerinin oynayacağı önemli bir rolü olduğunu kabul eder.

CoESS ve UNI-Europe şirket ve ücretliler yöneticilerinin bu kural ilkelerinin günlük pratik uygulamalarına dahil edilmesi konusunda kuvvetle ısrar eder. Onlar, patron ve sendika örgütleri nezdinde de bu düzenlemenin mümkün olduğu en iyi ölçüde uygulanması açısından da ısrar ederler.

CoESS ve UNI-Europe kendi sosyal diyalogları çerçevesinde bu kuralın uygulanması ve düzenli olarak değerlendirmeler yapmaya devam edeceğini taahhüt eder. Bu nedenle, ön takip ve değerlendirmelerin şirket düzeyinde olduğu gibi ulusal düzeyde de yapılması zorunludur.

Belçika?da 18 Temmuz 2003 tarihinde imzalandı.

Bernadette Tesch-Ségol ([iii]) Marc Pissens

Secrétaire régionale Président UNI-Europe CoESS ([iv])

 [i] Avrupa Özel Güvenlik Konfederasyonları ?www.coess.org/documents

* 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Güvenlik Uzmanı

[ii] Bu konuda CoESS ve UnI-Europe özel güvenlik gözetim hizmetleri alanındaki pazarda atıfta bulunulabilecek bir kılavuz yayınladı. (www.securbest.org-  ) söz konusu metin GUSOD tarafından Türkçe?ye tercüme ettirilmiştir. www.gusod.com.

[iii]Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu-Fransızca?dan çeviren Yusuf Vehbi Dalda, 1.Sınıf Emniyet Müdürü, APK Uzmanı

[iv]Avrupa Özel Güvenlik Şirketleri Konfederasyonu

   

Tags: ,

Yorum Yapın