Özel Güvenlik Proje Yöneticilerinin Görev Ve Sorumlulukları

22 09 2011 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Müdürleri İçin, POPÜLER SAYFALARIMIZ

 

Özel Güvenlik?te Proje Yöneticisi olarak Güvenlik Amiri veya Şefleri, proje yapısına, konusu ve çerçevesi gibi etkenlerle farklılaşan yetki, sorumluluk ve görevlere sahiptir. Proje yöneticisi belirli bir süre dâhilin de eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak proje amaçlarına ulaşmayı hedefleyen bireydir. Düzgün bir şekilde işlemesi ve sorunların en kısa zamanda çözülmesi için işbirliği içinde başarıyla tamamlanmasında çok büyük bir role sahiptir. Bu nedenle zamanların etkin belirlenerek faaliyetlerin planlanması, amaçlar doğrultusunda maddi ve beşeri kaynakların örgütlenmesi, bunların amaçlara yöneltilmesi, koordinasyon ve kontrolü proje yöneticinin temel görevlerini oluşturur.

PROJE YÖNETİCİSİNİN TEMEL GÖREVLERİ

Proje yöneticisinin temel görevlerini yönetim işlevleri olarak tanımlamıştık. Bu işlevler;

PLANLAMA,

ÖRGÜTLEME,

YÖNELTME,

KOORDİNASYON,

KONTROLDÜR.

PLANLAMA

 Projenin özelliğine göre daha önce hazırlanmış görev yeri özel talimatıyla birlikte 5188 sayılı kanuna göre genel kurallara ve kaidelere yasalar çerçevesinde oluşturulan ve önceden oluşturulan çalışmalardır.  Projenin ulaşmak istediği hedef ve amaçlar açıkça belirlendikten sonra bunlar dâhilinde kaynakların elde edilmesi ve etkin kullanımı için önceden yapılan bir çalışmadır. Proje kaynaklarının en uygun şekilde elde edilmesi ve kullanılması için gerekli yolların ve alternatiflerin saptanmasının amaçlar. Proje yöneticisi ortaya çıkabilecek aksaklıkları düşünerek esnek bir plan hazırlamalıdır. Böylece olabilecek bir değişime uyumda kolaylaşır, zaman etkin olarak kullanılır. Belli aralıklarla planın gözden geçirilmesi ve mevcut şartlara uydurulması da yöneticinin görevidir. Kısacası; proje yöneticisi plan yapmayı bilmeli ve konuda gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Ayrıca etkin kararlar alarak etkili bir plan oluşturmalıdır.

ÖRGÜTLEME

Proje içersinde özel güvenlik yeri talimatına göre oluşturulacak birim ve noktalarda özelliklerine göre güvenlik görevlerinin özellikleri göre değirlendirerek birim ve noktalara görevlendirir.

Örgütleme sürecinin temel evreleri

 • Yapılacak işler ve bunların gruplanması
 • İş görenlerin belirlenmesi ve atanması
 • Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Yer, amaç ve yöntemlerin belirlenmesidir.
 • Proje de gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler zamanları itibariyle GÖREV YERİ ÖZEL TALİMATI İLE belirlenmiştir.

YÖNELTME

Proje yöneticinin iyi bir yöneltme düzenini oluşturması proje açısından çok önemlidir. Burada, proje örgütü içinde etkin bir haberleşme sistemini oluşturması ve liderlik özelliğine sahip olması gerekir. Proje yöneticisi liderlik özelliğine sahip olmalıdır. Bu özelliği ile yönetici, bireyleri proje amaçlarını gerçekleştirmek için rahatlıkla etkileyip yönlendirebilecektir.Proje yöneticisinin projede etkin bir yöneltme sistemini kurabilmesi için şu konulara dikkat etmelidir.

 • Örgütü oluşturacak bireylere takım ruhunu aşılaması gerekir.
 • Proje takımını oluşturacak bireyleri iyi tanımalı ve bu doğrultuda onları özendirici ve uyarıcı bir ortam yaratmalı
 • Proje yöneticisi; proje takımında birlik, fedakârlık ve çalışma ruhunu canlı tutmalı
 • Proje yöneticisi ayrıntılarla fazla uğraşan bir kişiliğe sahip olmamalı
 • Proje yöneticisi, kişiliği ve davranışlarıyla proje çalışanlarına iyi örnek olmalı
 • İyi bir cezalandırma ve ödüllendirme sistemi kurulmalı
 • Çalışanlar ile iyi ve çift taraflı iletişim kurulmalı

KOORDİNASYON

Proje calışan amir ve şeflerin en önemli görevlerinden bir tanesi koordinasyon sağlamaktır. Projede faaliyetler arasında uyum yaratmak amacıyla proje takımını oluşturan bireylerin düzenlenmesidir. Haberleşme sisteminin etkinliği koordinasyonun sağlanmasında önem taşıyacaktır. Proje bir sistem olduğundan çalışanların birbirlerinin faaliyetlerini aksatmamaları gerekmektedir. Proje yöneticisinin etkili bir koordinasyon sağlayabilmesi için koordinasyonun ilke ve teorilerini bilmesi gerekir. Bunlar;

 • Proje örgütündeki bireylerle direkt görüşerek, yüzyüze koordinasyon sağlanmalıdır.
 • Plan yapılıp, politikalar belirlenirken başlangıçta koordinasyon sağlanmalıdır.
 • Problem karşısında tüm faktörler düşünülüp düzenlenmelidir.
 • Koordinasyon sürekli bir işlem olarak düşünülmelidir.
 • İyi bir proje örgütü kurulmalıdır.
 • Program ve raporlar uyumlaştırılmalıdır.
 • İyi düzenlenmiş haberleşme sistemleri oluşturulmalıdır.
 • Koordinasyonun sağlanması için proje takımı sürekli denetim altında tutulmalıdır.

KONTROL

Güvenlik sektöründe en dikkat edilecek kurallardan biride kontroldür. Projenin taşıdığı amaçların ne ölçüde gerçekleştiğinin bir denetimidir. Kaynakların etkin kullanımı ve bir sapma varsa, onun keşfedilip önlenmesini sağlar. İyi bir planlama yapılmışsa kontrol daha kolay olacaktır.

Kontrol işlevi ile proje yöneticisi ulaşılmak istenen sonuçlara uygun olarak işlerin yürütülmesinde bir sapma olursa düzeltilmesini kolaylıkla sağlayacaktır. Proje faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan durum ile önceden kararlaştırılan durumlar kıyaslanarak kontrol gerçekleştirilir. Eğer uyumsuzluklar varsa düzeltici önlemler alınır.

GENEL SORUMLULUKLAR

 • Yasal olarak tutulması gereken 5188 denetim dosyası ve şirkete ait yazışma dosyalarını tutma
 • Puantaj ve vardiya çizelgelerinin takibi ve yetkili yerlere bildirme
 • Güvenlik amirleri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Müessese işyerlerinde, tesislerinde ve imtiyaz sahası içersinde görev yapan kuruma bağlı kurum güvenlik teşkilatı personelinin iş tertipleri ile sevk ve idaresini yapmak, göreve hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
 • Görevleri ile ilgili gizlilik esaslarına uymak.
 • Nokta nöbeti ve devriye nöbeti görevinin yerine getirilmesi ile ilgili esasları tespit etmek. Önemli mahallere, kritik cihaz ve tesislere bekçi saati koymak, özel önlemler almak.                    
 • Koruma ve güvenlik hizmetlerinde aksama olmaması için gereken tedbirleri almak ve kontrolleri yapmak.
 • Personelin görevleri ile ilgili olarak genel kolluk kuvvetleri ve diğer resmi kurumlar ile olan ilişkilerini yürütmek, koordine etmek.
 • Koruma güvenlik teşkilatı personeline gerekli silah atış eğitimini ve diğer eğitim takibini yapmak.
 • Hazırlanan koruma planı çerçevesinde gerekli önlemleri almak.
 • Koruma güvenlik teşkilatı için gerekli araç, gereç, teçhizat ve malzeme taleplerini yapmak, alınan malzemenin korunmasını ve bakımlarını yaptırmak.
 • Koruma güvenlik teşkilatı personelinin görevleri esnasında ele geçirdikleri suç delillerini muhafaza altına aldırmak, gerekli yerlere sevk etmek
 • Görevleri ile ilgili kayıtları tutmak, faaliyet raporu v.b raporları hazırlamak.
 • İşyerine gelen-giden evrak ile ilgili yazıları hazırlamak, dosyalama ve muhafazalarını sağlamak.
 • 5188 sayılı özel güvenlik teşkilatı kanunu ve yönetmeliklerinde yer alan görevleri yapmak.
 • Görevleriyle ile ilgili güvenlik müdürlerinin vereceği diğer işleri yapmak.
 • Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Sorumlu olduğu vardiyada amirinden aldığı talimatlara göre iş tertibini yapmak, idare ve kontrol etmek.
 • Sabit nokta ve devriye nöbetçilerini kontrol etmek.
 • Görevleri ile ilgili kanun, yönetmelik, işyeri talimatı ve düzenlemelerine uymak, bunlara göre hareket etmek.
 • Sorumlu olduğu vardiyada gerekli koruma ve güvenlik önlemlerini almak, değişen durumu ve olaylar karşısında amirine haber vererek bunlara göre yeni tertip düzenlemeleri yapmak.
 • Görev alanı içersinde işlenmiş olan suçların delillerini toplamak ve muhafaza etmek.
 • Kendisinden sonraki grup şefi ve amiri gelmeden işyerini terk etmemek.
 • Görevleri ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılmak, personelin eğitimlerini yaptırmak.
 • Vardiyasın da görevli güvenlik personelin kıyafetlerin düzgün, teçhizatlarının tam olmasını sağlamak.
 • Vardiyasında görevli güvenlik personelinin çalışma güvenliği ve beden sağlığı yönünden uygun şartlarda görev yapmasını sağlamak.
 • İşyerine gelen-giden evrak ile ilgili yazıları hazırlamak, dosyalama ve muhafazalarını sağlamak.

 

   

Tags:

Bir Yorum to “Özel Güvenlik Proje Yöneticilerinin Görev Ve Sorumlulukları”

 1. murat can says:

  emniyet 2012 yönetmeliği çıkardı……kimlik yenilemeyi zorlaştırdı ….süre sınırı koydu…..işşiz kalmak istemiyorsan oku çok önemliiiiiiiiiiiii

Yorum Yapın