Özel Güvenlik Meslek Risklerinin Önlenmesi için AB Direktifleri/İkinci Bölüm

15 02 2012 | Ekleyen: | Konu: Avrupa Özel Güvenlik Eğitim Rehberi

Özel Güvenlikte Riskler ve Risk Faktörleri

Risk; bir risk faktörü sergilendiğinde ve bu sergileme esnasında bir zarar/kayıp olasılığı göz önüne alındığında belli dönemdeki bir zararın olabilmesi/potansiyelidir.

Özel Güvenlik sektöründeki riskler, üç kategoride incelenmektedir.

 • Genel Şartlardan Oluşan Riskler,
 • Güvenlik Faaliyetlerine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Riskler,
 • İşteki Pozisyona Göre Oluşan Riskler,

Genel şartlardan oluşan riskler

Genel şartlardan oluşan risklerin başında ortak işyeri kullanımından kaynaklanan riskler gelmektedir.

Genel olarak, aynı iş yerindeki değişik şirketlerin faaliyetleri, her şirketin kendine özgü risklerine ilave bir risk olarak birleşen bir risk söz konusudur. Aynı iş ortamında değişik şirketlerin çalışanlarının birlikte bulunması halinde, iş ilişkileri ve irtibatları karmaşıklaşacak ve faaliyetlerin koordinesi zorlaşacaktır. Örnek olarak, meydana gelen bir kaza, görev alanlarının belirlenmesinde boşluk olması halinde müdahale safhasında karmaşa riski doğurabilir. Bu gibi hallerde bilgilerin, görevlerin ve sorumlulukların paylaşımı için şirketler düzeyinde bir gayret sarf edilmesi gerekecektir. 

Bu risk iki tür bilgisizlikten kaynaklanır: Bir şirketteki risklerin diğer şirket tarafından bilinmemesi, birlikte yürütülen faaliyet veya ortak faaliyetlere bağlı risklerin bilinmemesidir.

Şirketler, Güvenlik, hijyen ve sağlıkla ilgili düzenlemelerin uygulanmasında işbirliği yapmak; meslekî riskleri karşılıklı olarak birbirine bildirmek; bu riskler hakkında her bir tarafın çalışanları ve/veya temsilcilerine bilgi vermek zorundadırlar. 

Çalışanlar ise; işverenden ve müşteriden aldıkları eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışmak, her iki şirket tarafından güvenlik ve sağlık konusunda yürütülen politikalara aktif olarak uymak zorundadır.

Güvenlik Faaliyetlerine Bağlı Özel Riskler

Güvenlik faaliyetine bağlı riskler aşağıdaki kategorilerde toplanmıştır:

 1. İş yerinde şiddet,
 2. Köpeklerin neden olduğu riskler,
 3. Silah kullanımı,
 4. İyon ışınlarına maruz kalma, 
 5. İş örgütlenmesine bağlı risk faktörleri,
 6. Fiziki Yük,
 7. Psikolojik Yük,
 8. Kadın güvenlik görevlilerine has özel riskler.

İş Yerinde Şiddet kendini değişik şekillerde gösterebilir:

 • Sözlü Şiddet (hakaret, tehdit),
 • Fiziki Şiddet (Vurma, yaralamaya neden olma)
 • Silah gösterme veya silah taşıdığı intibaını verme
 • Kişileri ırk, derinin rengi, etnik orijin, din ve cinsel tercih nedeniyle ayrım yapma
 • Cinsel taciz,
 • Ahlaki taciz, 

Fiziki Saldırı

Güvenlik personeli tüm meslek grupları içinde fiziki şiddete en çok maruz kalan çalışanlardır. Bu durum mesleğe özgü bir riski oluşturur ve tüm güvenlik görevlilerini ilgilendirir. Bununla beraber, iş yerlerindeki bazı pozisyonlar, örneğin halkla doğrudan ilişkisi olan yerde çalışanlar, büyük alanlardaki ticaret merkezlerinde çalışanlar veya metro istasyonları, garlarda çalışanlar diğerlerine göre bu olgu ile daha sık karşılaşırlar.

Önleyici Tedbirler

İşvereniniz

 • Mevcut güvenlik tedbirlerini (şifreli kapıları, girişleri, kilitleri) dikkate almak,
 • Sorun halinde hızlı bir haberleşmeyi garanti etmek, (Telefon, telsiz, alarm sistemi),
 • Mümkün olduğu ölçüde izole mevkide çalışmadan kaçınmalı ve bunun mümkün olmaması halinde, çalışanlarla bir daimi irtibat merkezi oluşturmak,
 • Çalışanları uyuşmazlık durumlarında nasıl davranması gerektiği konusunda eğitmek, 
 • Potansiyel saldırganları önceden tespit etmeyi öğretmek (Bir saldırganın profili ve davranışlarını belirleme) ve anlaşmazlıkları yönetmeyi öğretmek.
 • Müşteri ve çalışanlar arasındak zor anlardaki durumu idare ve bu gibi hallerde muhtemel duygusal tepkilere bağlı gerilimi idare etmeyi/yatıştırmayı öğretmek) zorundadır. 

İşveren?in;

 • Bir şiddet mağduru olan çalışanı veya olayın tanığını olay sonrasında yalnız bırakmaması ve gerekiyorsa çalışana psikolojik destek vermesi, 
 • Bazı çalışanları, şiddet mağdurlarını dinleme ve destek olmak üzere eğitmesi tavsiye edilmektedir. 

Çalışanların sorumlulukları

 • Verilen talimat ve alınan eğitim doğrultusunda hareket etmek,
 • Gelişi güzel davranmamak, ihtiyatlı hareket etmek,
 • Hareket etmeden önce durumu iyi değerlendirmek ve özellikle her türlü müdahalede riski küçümsememek,
 • Her türlü anormal durum ve muhtemel tehlikeleri mümkün olan en hızlı bir şekilde ve doğru ve net olarak bildirmek (yer, durum vb),
 • Haberleşme cihazlarını her zaman çalışır durumlarda ve elde taşımak, 

Mağdurlar İçin Sonuçlar

Saldırganın niteliğine göre yaralanmaların türü ve niteliği çok değişken olabilir.

– Hafif Yaralanmalar: Yüzeysel yaralar, hafif darbe ve travma,  

–  Ağır Yaralanmalar: Tıbbi müdahaleyi gerektirecek veya mağdur için hayati bir tehlike arz eden ağır travma ve yaralanmalar,

– Ölüm

Bunların dışında, fiziki saldırılar çalışanların sağlığı üzerinde

– Psikolojik rahatlık azalır ve psikolojik sorun riski artar,

– Dikkati toplama sorunu gibi etkiler oluşur

– Kendine değer vermeme,

– İşe karşı isteksizlik ve memnuniyetsizlik,

– Travma sonrası stres gibi başka olumsuz etkiler yapabilir.

Cinsel Taciz

Cinsel  taciz ile  ?fiziki olarak, şifahen veya sözsüz olarak bir kişinin namusuna zarar verecek ve özellikle korkutma, düşmanca tavır ve aşağılayıcı, hor görme ve saldırgan bir ortam oluşturacak tarzda cinsiyete yönelik arzu edilmeyen davranış? anlaşılır.

Özel güvenlik sektörü tipik olarak erkeklerin hakim olduğu bir sektör olması nedeniyle cinsel taciz olaylarının kadın güvenlik elemanları için önemli bir risk oluşturması kaçınılmazdır.  

Sağlık Üzerinde Etkileri

Cinsel taciz psikolojik planda stres, can sıkıntısı, depresyon, sinir krizi halleri, umutsuzluk duygusu, güçsüzlük, şiddete neden olabilir. Vücut sağlığı üzerinde de, uykusuzluk, hazımsızlık, baş ağrıları, kusma, yüksek tansiyon, netice olarak strese bağlı tüm semptomlara neden olabilir. 

Taciz

İş yerinde taciz ile, ? bir işçi veya işçi grubuna karşı sözlü olduğu kadar fiziki de olan ve aynı zamanda çalışanın yaptığı işi küçük görme veya sosyal yalnızlığa itme gibi daha kurnazca yapılan eylemlerle, tekrarlanan ve sağlık ve güvenlik üzerinde risk oluşturan bir davranış teşkil edecek eylem? anlaşılmaktadır.

İş yerinde taciz sorununu gözden geçirirken sık sık oluşan iki hususu ayırmak gerekir:

1.  İş yerinde taciz olarak yorumlanabilecek, meslektaşlar arasında bir eleman ile üstü arasında ve eleman ile müşteri arasındaki tüm çatışmalar/anlaşmazlık durumları.

Tacizin çok sayıda tanımı yapılmıştır. Ancak, tüm bu tanımlar, tacizi iş yerindeki tüm diğer şiddet türlerinden üç şekilde ayırır:

Eylemin tekrarı ve sürekliliği,Hedef alınan kişi üzerindeki yıkıcı, kırıcı ve olumsuz etki,Rahatsızlığı yapan (lar) tarafından zarar verme kasti

Başlangıçta kötü niyetten kaynaklanmayan veya tekrarlanma niteliği taşımayan bazı tavır ve davranışlar (otoriter davranış, bağırma taciz  oluşturmaz. Ancak, çalışma ortamını tahrik edecek düzeye geldiğinde, yasaklamak gerekecektir. Aksi takdirde çok rahatlıkla taciz haline dönüşebilir. 

2.     Potansiyel taciz durumlarını, gerekli analizi yapmadan, sadece kişisel olan, kişisel veya grupla arasında uyuşmazlıktan ibaret sayma.

Bazen pekala kişiler arasında bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık bir taciz sorunu haline gelebilir. Ancak, çoğu zaman bunun arkasında başka nedenler  vardır. Pek çok araştırma, şirkete özgü yapılanma şekli ile taciz arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Tacize sevk eden risk  faktörleri arasında;

 • Esnekliğe dayalı iş örgütlenmesinde görevler düzeyinde muhtemel bir belirsizliğin olması,
 • Kötü bir iş ortamı, meslektaşlar arasındaki anlaşmazlık hallerinde tedbirlerin alınmadığı zamanlarda,
 • Hiyerarşik sorumluluklar düzeyinde çatışma/karmaşa,
 • İnsani olmayan sosyal ilişkiler,
 • İşverenlere ve hiyerarşi arasında kötü ilişkiler,
 • Personel yönetim politikasında zaaflıklar sayılabilir.

Tacize sebep olan ne olursa olsun, şirket bir çözüm bulmak zorundadır. 

Sağlık Üzerinde Etkisi

Taciz, diğerleri yanında, sağlık üzerinde stres, depresyon, kendine değer vermeme, suçluluk duygusu, uykusuzluk ve hazım sorunları vb. neden olur. Bu hastalıkların sonucu depresyondan ilaca bağımlılık ve intihara kadar gidebilir.

Taciz ve cinsel taciz konularında önleyici tedbirler

İşvereniniz,

 • Potansiyel saldırgan ve mağdurlara ?şiddetin hiçbir şeklinin kabul edilmeyeceği yönünde açık mesaj göndermek,
 • İlgili durumları önleme ile ilgili hiyerarşik yapıda sorumlulukları belirlemek,
 • Olayları hızlı, tarafsız bir şekilde araştırmak,
 • Şikayetlerin bir misilleme ile karşılanmamasına dikkat etmek,
 • Mağdur ve taciz edenlerin kimliklerini gizli tutmak,
 • İşçileri riskler ve uygulanacak tedbirler konusunda bilgilendirme ve eğitmek zorundadır.

 İşveren?e,

 • Mağdurları dinleme ve yardım etmede rol alacak güvenli bir veya birkaç kişiden oluşan bir ?rehberlik grubu ? oluşturmak,
 • İş yerindeki mağdurlarla ilgilenecek ve tekrar işe yerleştirecek bir mekanizma oluşturması tavsiye edilir.

 Çalışanların sorumlulukları,

 • Başlangıçtan itibaren bir durum ve davranışın kabul edilmez olduğunu açıklamak,
 • Sorunun büyümesine neden olmamak,
 • Birlikte çalıştığınız meslektaşlarınızla sorunu açıkça dile getirmek,
 • Önleme ile ilgili belirlenen temsilciye bilgi vermek,
 • Konu olan sadece siz değilseniz şirketinizi sorumlulardan bir araştırma yapma ve çözüm için tedbir almayı istemek 

Silahlardan kaynaklanan riskler

Silah taşımayı düzenleyen milli yasalar bir ülkeden diğerine  çok farklılık gösterir.Bazı ülkelerde özel güvenlik görevlilerinin ateşli silah taşıması yasaktır. İzin verilen ülkelerde silahlara lisans verilmesi, eğitimi ve muhafazası için uyulması gerekli bir seri düzenleme mevcuttur. Genel olarak, silah kullanımı bazı faaliyetler/hizmetler ile sınırlıdır. (Özellikle para nakli, askeri kuruluşlar/ tesislerin gözetimi (veya milli menfaatin bulunduğu) ve kişi koruması..)

Kaza ile ateşleme sonucu, özellikle, mermi sekmesi, kalıntıların veya parçaların sergilenmesi sonucu ateşli silah kazaları meydana gelebilir. Kazalar nispeten seyrektir ve daha ziyade ihmal veya eğitim eksikliğinden kaynaklanan ancak ölümle sonuçlanabilirler.

Risk Faktörleri 

 • Silah : Kötü durumda (Bozuk, iyi işlemeyen, bakımı iyi yapılmayan)
 • Mühimmat :Kötü durumda (Bozuk ,yıpranmış)
 • Elverişli olmayan atış kabinleri
 • Çevre: İklim ve çevre şartlarının uygun olmaması, toprağın düzgün olmaması, destek alanının oynak olması,
 • Doğru şekilde taşınmayan silah: Elverişli olmayan kılıf, emniyete alınmamış bir silah,
 • Doğru olmayan şartlarda depolama: Isı ve nem şartlarının uygun olmaması, silahların  diğer makine cihazları ile birlikte depolanması, güvenlik tedbiri eksikliği
 • Güvenlik görevlisi: Kötü-eksik eğitim, alkol, uyuşturucu madde ve ilaç etkisinde tedbirsiz davranışlar, bir kişisel koruma malzemesinin kullanılmaması veya kötü kullanılması,

Önleyici Tedbirler

 İşvereniniz,

 • Hizmetinize iyi kalitede silahlar vermek ve bunların daima iyi halde olmasına dikkat etmek,
 • Silahların bakımının uzman personel tarafından yapılmasını sağlamak,
 • Silahları uygun ortamlarda muhafaza etmek,
 • Silah kullanımı için sizi eğitmek,
 • Hizmetinize  atış esnasında kullanmak üzere, kişisel korunma ekipmanları vermek  (Gözlük,kulak tıkacı),
 • Sizi periyodik olarak psikolojik testlerden geçirmek zorundadır.

 Siz,

 Silahları alınan eğitim ve verilen talimatlara göre kullanmak,

 • Silahları çok ihtiyatlı ve sorumlu bir şekilde kullanmak,
 • Silahınızla ve mühimmatla ilgili tüm anormallikleri (veya düzensiz çalışmayı) anında bildirmek,
 • Silahınızın iyi durumda olmasını sağlamak,
 • Silahların muhafazası ile ilgili normlara uymak,
 • Silahı ancak iyi bir psikoloji içinde iken kullanmak,
 • Silahınızın bir başkası tarafından kullanılması/bulundurulmasından kaçınmak zorundasınız.

Yaraların Niteliği

Kazaların türü ve ağırlığı değişik olabilir.

 • Hafif yaralanmalar: Yüzeysel yaralanma, yanma, darbe
 • Ağrı yaralanmalar: Önemli yaralanma, hayati organların zarar görmesi,
 • Ölüm

Radyasyon Işınlarına Maruz Kalma

Radyasyon ışınlarıyla çalışan cihazları kullananlar veya yakın çalışanlar duyu yıpranması veya sağlık üzerinde geriye dönülmez etkileri olan risklere neden olurlar. Risk, maruz kalınan ışın dozu sonucu oluşur. X Ray cihazlarının kullanıldığı bazı görev yerlerinde risk söz konusudur: Giriş kontrolleri (havaalanları-kamu kuruluşları) veya posta, koli ve valiz kontrolleri gibi. Ancak, devriye görevleri sırasında hastane ve nükleer merkezlerde gözetleme ve kontrol edilen bölgeye giren görevliler de etkilenebilirler.

Risk Faktörleri

 • Scannerler, X Ray cihazları, bozuk cihazlar, uygun olmayan kullanım,
 • Bazı çok özel çalışma yerleri: Hastanelerin (radyoloji, nükleer tıp bölümleri..), nükleer merkezler,
 • X Ray kullanımı eğitimi almamış veya bunların saçacağı tehlikeye karşı bilgilendirilmemiş, gözetilen-kontrol altındaki bölgeye girişte karşılaşacağı mevcut tehlike ve uygulanacak önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmemiş Güvenlik Görevlisi

Önleyici Tedbirler

İşvereniniz:

 • Sizi X Ray cihazlarının kullanılması konusunda eğitmeli ve neden olacağı riskler ile uygulanacak önleyici tedbir hakkında bilgilendirmek,
 • Bu cihazların sadece eğitilen personel tarafından kullandırılması,
 • Cihaz yanında cihazla ilgili dokuman ve kullanım kılavuzunu hazır bulundurmak,
 • Elektrik kaynağını kontrol etmek (kaçaklardan kaçınmak),
 • Resmen onaylanan (CE Markalı) cihazları kullanmak veya bunların Avrupa düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak,
 • Cihazların periyodik bakımını yaptırmak zorundadır.

Hizmet verilen müşteri,

Sizi ve işvereninizi çalışılan yerde X Ray ışınları kaynağı olduğunun, buna bağlı riskler ve uygulanacak önleyici tedbirler konusunda bilgilendirmek zorundadır.

Siz;

 • Ellerinizi radyasyonlu tünele sokmaktan kaçınmak,
 • Cihazın çalışması ile ilgili tüm anormallikleri üstlerinize bildirmek,
 • Radyolojik bölgede bulunduğunuz süre içinde yapılan düzenlemelere ve uygulanacak tedbirlere uymak,
 • Gözetlenen/Kontrol edilen bölgelere yerleştirilen uyarıcı panolara uymak,
 • Gözlenen/Kontrol edilen bölgelerden geçerken verilen talimatlara uymak zorundasınız.

Yaraların Türü

İyon radyasyonlu ürünler kalıtımsal  niteliği olan tehlikelere neden olabilirler. Belli bir sınırı aşan radyasyonun kısa vadedeki etkileri hücresel yaralanmalara bağlantılı olarak oluşur.

Radyasyona karşı en hassas organlar; üreme (süreli ve daimi kısırlık), kan hücrelerinin oluşmasına neden olan organlar (dalak, ilik, kemikimsi), gözde ve deride billurlaşma.

Benzer bir etki altında kalan bir halkta başlangıçta bir belirti olmaması halinde bile, beklenmeyen etkiler görülebilir. Kanser ve bazı genetik anormallikler (değişimler) söz konusu olabilir. 

   

Yorum Yapın