Özel Güvenlik Meslek Risklerinin Önlenmesi için AB Direktifleri/Birinci Bölüm

15 01 2012 | Ekleyen: | Konu: Avrupa Özel Güvenlik Eğitim Rehberi

(Fransızca?dan çeviren:Yusuf Vehbi Dalda)

Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik için yaptığı  başvuru sonrasında  geçen zikzaklı süreçte,  üye kabul edilme-olma ile ilgili lehte ve aleyhte seyreden gelişmeler ve bununla ilgili gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında yapılan sayısız yorumlar, bazen yükselen ancak son zamanlarda özelikle Birliğe üye bazı ülkelerde Türkiye aleyhine sıkça dile getirilen olumsuz görüşler ve hasmane tutum ve davranışlar nedeniyle son günlerde azalma eğilimi gösteren ?AB?ye üyelik? anket sonuçlarına rağmen,  üyelik talebindeki kararlılık doğrultusunda bu tarihten itibaren sürdürülecek faaliyetler ile ilgili olarak 17 Nisan 2007 tarihinde Başbakan Yardımcısı ve  Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve Devlet Bakanı Ali Babacan tarafından açıklanan  basın toplantısında  ?Avrupa Birliği Rotası için ? yapılacak çalışmaların planı belirlenmiştir.

Çok çeşitli alanlarda yapılacak olan bu çalışmaların bir kısmı güvenlik ve doğal olarak özel güvenlik alanını da kapsayacağı değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmalar yanında, beğenilsin veya beğenilmesin dünyadaki son yıllardaki gelişmeler doğrultusunda yaşanmakta olan küreselleşme-globalleşme sürecinde, diğer alanlarda olduğu üzere özel güvenlik sektörü alanında da yabancı yatırımcıların ilgi ve bu alanda yapılan yatırımlar çerçevesinde özel güvenlik sektöründe de ister istemez AB standartlarına uyum sağlanması gerekeceği düşünülmektedir.

Özel Güvenlik Sektörünün gelişimini sürdürmesi  ve atılım yapması açısından da bu gelişmelerin dışında ve gerisinde kalınmaması gerektiği, aksine olup bitenleri yakından takip ederek, Ülkemizin AB?ye üyeliği hangi aşamada giderse gitsin, sektörel bazdaki entegrasyonun sağlanması için bunların bilinmesinde yarar olacağı değerlendirilmektedir. 

Özel güvenlik geçmişinin  daha eski tarihlere dayandığı  ABD?de  olduğu üzere Avrupa Ülkelerinde de  özel güvenlik genelde  Safety ve Security kavramları ile birilikte ve iç içe yürütülmektedir. Ülkemizde de İş Yasasında yapılan son değişikliklerle bu iki kavram bir şekilde bir arada değerlendirilerek  ?İş Sağlığı ve  Güvenliği?  şeklinde yasal düzenlemelere yansımıştır. Günlük yaşamda henüz tam olarak bu şekliyle yansımamış ve algılanmamış olan bu kavramların daha iyi anlaşılması ve uygulamaların da bu doğrultuda yürütülebilmesi amacıyla, AB bünyesinde hazırlanan  ?Özel Güvenlik Eğitim Rehberi? Türkçe?ye çevrilerek özel güvenlik profesyonellerinin bilgi ve yararlanılması için sunulmuştur. Bu rehberin geniş bir özetini birinci bölümünü şu anda okuduğunuz bir yazı dizisi halinde www.ÖzelGüvenlikDunyasi.com da bulabilirsiniz.

Bu rehber birçok Avrupa ülkesinin katıldığı ortak bir çalışmanın sonucudur ve temel ilkesi sektördeki mesleki riskleri belirlemek olan özel güvenlik alanındaki sosyal tarafların sıkı bir işbirliği içinde yürüttükleri bir çalışmanın tamamlanması sonucu oluşmuştur. Bu broşür, mesleğin icrası esnasında maruz kalınacak riskleri tanıma ve bunları  veya sonuçlarını önleme vasıtaları için gerekli olan bilgileri ihtiva eder.

Şirketlerde Sağlık Ve Güvenlik Organizasyonu Hakkında Avrupa Birliği Direktifleri     

Özel güvenliğin bazı işlevlerinde mesleki riskler önemlidir. Mesleki risklere karşı mümkün olacak en iyi önlemi almayı sağlayabilmek için özel güvenlik personelinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki minimum standartların tüm şirketlerde uygulanması zorunludur.

Mesleki risklerin önlenmesi özel güvenlik sektöründe işin organizasyonunda en önemli tanımlardan biridir. Tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalacak çalışanların can güvenliklerinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayan tekniklerin ve prosedürlerin uygulamaya konması önemlidir. 

Sektördeki tüm çalışanlar, karşılaşacakları riskleri azaltmak ve kişi ve malların korunmasına katkıda bulunmak, sağlık ve güvenliği en elverişli uygulamalarla yapabilmek için uygun bir eğitim almalıdırlar.

İş yerinde önleme ve koruma konusunda haklar ve görevler

İş yerinde meydana gelen zararlar, insan kaybı ve ekonomik kayıplar açısından sadece çalışanlar ve aileleri için değil, şirketler ve toplumun tümü için de ağır sonuçlara neden olmaktadır. Bu zararlara karşı Avrupa Birliği iş yerinde sağlık ve güvenliği  tehdit eden unsurları önleme ve sağlama açısından yasal bir çerçeve geliştirmiştir.

Avrupa yasası, insanı merkeze alarak iş yerinde çalışanların rahatlığını sağlayacak şartları iyileştirmek amacıyla bir sosyal politikayı ön görür. İş risklerinin önlenmesi konusunda yerine getirilmesi istenenlerin kilometre taşı ?çerçeve direktif? olarak adlandırılır. Bu direktif, iş yerindeki sağlık ve güvenlikle ilgili tüm riskleri kapsayan bir özel direktife referans teşkil eder ve iş yeri sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek amacıyla işveren ve işçilerin sorumluluklarını belirler.

İşveren, iş yerinde tüm  yönleri ile çalışanların güvenlik ve iş sağlığını sağlamakla yükümlüdür ve hiçbir şekilde işveren bu yükümlülüğü yerine getirmekten kaçınamaz.

Bu sorumluluklar çerçevesinde, işveren mesleki riskleri önleyici faaliyetler, bilgilendirme ve eğitim ile ilgili bir örgütlenme ve gerekli araçları temin ve uygulamaya koyarak işçilerin güvenliklerini ve iş sağlığını koruma yönündeki tüm gerekli tedbirleri alır. Şartların değişimine uyum sağlamak için bu tedbirlerin uygulanmasını gözler ve mevcut durumları iyileştirmeye yönelir.

İşverenin Genel Sorumlulukları

 • Riskleri önlemek,
 • Önlenemeyecek olan riskleri  değerlendirmek,
 • Risklerle kaynağında mücadele etmek,
 • İşi insana uyarlamak: İş tanımı anlayışı, örgütlenme,  materyalin ve ürünlerin seçimi ve prosedürleri işin monotonluk/tek düzeliğini azaltılmak ve bunun  sağlık    üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına dikkat etmek ,
 • Teknik gelişmeleri dikkate almak (Örneğin: Makinalar, araçlar ve ergonomi   gereçler)
 • Tehlikeli olanla, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanı değiştirmek,
 • Teknik, iş örgütlenmesi, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve iş yerindeki çevre faktörlerini dikkate alarak, önleyici tedbirleri planlamak,
 • Kişisel koruma tedbirlerinden önce, kolektif önleyici tedbirler almak,

İşverenin Diğer Sorumlulukları

 • İş yeri güvenlik ve sağlığı için bir değerlendirme yapmak,
 • Alınacak koruyucu tedbirleri ve gerektiğinde kullanılacak materyali belirlemek,
 • İşçiyi üç günden daha fazla süre işinden alıkoyacak iş kazalarının bir listesini tutmak,
 • İşçilerin mağduru olduğu iş kazaları ile ilgili raporlar tutmak zorundadır. (Direktif:89/391/CE)

Çalışanların Sorumlulukları

Çalışanlar, kendini, meslektaşlarını ve çevresindeki personelin sağlık ve güvenliğinin korunmasında büyük sorumluluk taşırlar. Bu nedenle, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlara uygun olarak davranmalıdırlar.  

 • Makineler, araçlar, gereçler, ulaşım vasıtalarını doğru olarak kullanmak,
 • Kişisel koruyucu ekipmanı doğru olarak kullanmak,
 • Makinelerı ve ekipmanları kendilerine özgü belirlenen güvenlik düzenlemelerine uygun bir şekilde kullanmak ,
 • Güvenlik ve sağlık için önemli ve yakın bir tehlike arz eden tüm durumlar ile koruyucu sistemdeki tüm bozukluk /aksaklıkları anında sorumlulara ve işverene bildirmek,
 • Güvenlik düzenlemesi ile öngörülen tüm görevleri elbirliği ile yapmak ve işverene risksiz ve güvenlik ve sağlık için elverişli bir ortam sağlanmasında destek vermekle, sorumludur

Hizmet verilen müşteri

Müşteri, güvenlik şirketi çalışanlarının işverenlerinin ve kendi kuruluşunda güvenlik ve iş sağlığı riskleri ile koruyucu ve önleyici  faaliyetler ile her iş ve eylem için şirketinde ve kuruluşta yasalar, milli uygulamalar, uygun bilgiler/talimatlar doğrultusunda müdahale etmek için gerekli tedbirleri almalıdır.

Müşteri, şirkette ve kuruluşta müdahale edecek güvenlik şirketleri çalışanlarının şirket ve kuruluştaki faaliyetler esnasında meydana gelecek risklerle ilgili olarak uygun eğitimleri almış olmalarını sağlamalıdır.

Hizmet verilen müşteri ve Güvenlik firması arasında zornlu işbirliği alanları

 • Yapılan faaliyetleri dikkate alarak güvenlik, hijyen ve sağlıkla ilgili düzenlemelerin belirlenmesinde işbirliği yapmak,
 • Mesleki risklerin önlenmesi ve koruma faaliyetlerini koordine etmek,
 • Bu risklerle ilgili karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak,
 • Bu risklerle ilgili karşılıklı olarak çalışanları ve temsilcileri bilgilendirmek
   

Tags:

Yorum Yapın