Özel Güvenlik Hizmetlerinin Denetlenmesi

13 10 2011 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Müdürleri İçin

 

Özel güvenlik hizmeti alan yerlerin ve bu hizmeti veren şirketlerin standart bir hizmet vermeleri maksadıyla kanuni şartların getirmiş olduğu kurallar çerçevesinde Emniyet Teşkilatı ve Jandarmanın sorumluluk alanları dâhilinde denetimleri mevcuttur. Bu denetimler de;  Özel güvenlik hizmeti alan yerlerin ve birimlerin Emniyet Teşkilatı ve Jandarmadaki kayıtları ile doğruluğu karşılaştırılarak teyit edilir.

Yapılan denetimlerde 5188 dosyasına bakılarak birim ve özel güvenlik hizmeti alan yerle örtüşüp örtüşmediğine bakılarak eksikliklerin tamamlanması, tamamlanmadığı halde gerekli yasal işlemlerin yaptırılması ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununda belirlenen idari para cezasıyla cezalandırılması, tekrarı halinde şirket kapamaya kadar giden cezai müeyyidelerin olduğu görülmektedir.

5188 sayılı Kanunun ?Denetim? başlıklı 22?inci maddesi ve Yönetmeliğin ?Denetim? başlığı altında

Madde 22 – İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur. Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

Aynı zamanda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 6?ncı bölümünün 43, 44, 45 ve 46?ncı maddeleri ile düzenlenen özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, özel güvenlik birimlerinin ve özel güvenlik hizmeti alan yerlerin denetlenmesinde takip edilecek esas ve usuller belirtilmiştir.

 Denetim

Madde 43- Bakanlık ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir.

Havalimanı ve deniz limanlarının denetiminde, uluslar arası anlaşmalar ve 25/7/1997 tarih ve 97/9707 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği göz önünde bulundurulur.

Denetimin Kapsamı

Madde 44 Denetim sırasında, faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı; özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı; üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği; görev alanına uyulup uyulmadığı; silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı; kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı; eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği incelenir.

Denetim Sonucunun İzlenmesi

Madde 45 Denetim sonucu düzenlenen raporun bir sureti denetlenen birimin dosyasında muhafaza edilir, diğer sureti valiliğe, ilgisine göre bir sureti de Bakanlığa sunulur.

Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirkete yazılı şekilde bildirilerek bu eksiklikleri gidermesi için eksikliğin niteliğine göre asgari yedi gün süre verilir. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği takdirde veya denetim sonucu konusu suç teşkil eden uygulamalar tespit edildiğinde Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.

Ayrıca, amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin veya özel eğitim kurumlarının faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.

 

İdari Para Cezalarının Uygulanması

Madde 46- Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen hallerde, suça ilişkin tutanaklar eklenmek suretiyle, ilgili kişi ve kuruluşa en az yedi gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayı ile idari para cezası verilir.

Para cezası verilmesine ilişkin onaylar yedi gün içinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde defterdarlığa gönderilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları o yerin valilik veya kaymakamlığının bildirimi üzerine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

Emniyet ve jandarma tarafından yapılan denetimler güvenlik hizmeti alan kurum ve kuruluşlar yılda en az bir defa ve gerek duyuldukça her zaman yapılabilir. Bu denetimler denetleyicililerin valilik tarafından verilen izin belgesiyle denetimleri sağlarlar. Denetimler valilik oluru ile gerçekleştirilir. Özel Güvenlik Birimleri, ?Özel Güvenlik Birimleri Denetleme Formu?na? Özel Güvenlik Hizmeti alan yerler, ?Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu?na? uygun olarak denetlenir.

Denetlemelerde En Sık Görülen Eksikler Ve Hatalar Şunlardır;

 • İmza Eksikliği Yetkisiz Kişilerin İmzası
 • Tarihi Geçmiş Evrak Veya Tarih Atılmamış Evrak
 • Aslı Yerine Fotokopisi Konulmuş Evraklar
 • Birime Ait Olmayan Evraklar

 

BİRİM ve ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALAN YERLERİN DENETLEME KONULARI ve DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Birimin Kuruluş ve Faaliyeti için Özel Güvenlik İzni mevcut mu?

 • 5188 Yönetmeliğinin EK-2?sindeki ?Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet izin Belgesi? örneğine uygun olmalı ,
 • Faaliyet İzin Belgesi düzenleme tarihine dikkat edilmeli
 • 5188 Yönetmeliğinin EK-1?indeki ?Özel Güvenlik İzin Belgesi? örneğine uygun olmalı
 • Özel güvenlik izni, yetkili il valiliğince (kişi/kurulusun adresinin bulunduğu il valiliğince) verilmemişse,
 • Kişi/Kurulusun adı ile görev yerindeki Kişi/Kurulusun Adı aynı olmalı,
 • Kişi/Kurulusun adresi görev yapılan yer ile aynı olmalı .

 

Koruma ve Güvenlik hizmeti için ayrıca bir Özel Güvenlik Şirketinden hizmet alınıyor ise, sözleşme mevcut mu?

 • Hizmetin konusu ÖZEL GÜVENLİK olması,
 • İmza bölümü yetkili kişilerce imzalanmış olmalı, 
 • İmzalayan yetkili kişilerin isimleri mevcut olmalı,
 • İmza bloğunun altında Şirket kaşeleri olmalı

 

Sözleşme 5188 Denetleme Dosyası içinde bulunması gereken bölümde muhafaza edilmiyorsa.

 • 5188 Denetleme Dosyası tanzim (içindekiler fihristine uygun olmalı) edilmiş olmalı, 

 

Güvenlik Personeli kıyafet ve teçhizatları, yönetmelikte belirtilen hususlara uygun ve Valilik tarafından onaylı mı?

 • İçişleri Bakanlığı onaylı Katalog mevcut değilse,
 • Modellerin (4) cepheden çekilmiş resim örneklerinin A (4) ebadında beyaz zemin üzerinde renkli fotokopileri olmalı
 • Aksesuarların tek cepheden çekilmiş resim örneklerinin A(4) ebadında beyaz zemin üzerine renkli fotokopileri olmalı, 
 • Görev noktasında çalışan özel güvenlik personelinin giydiği kıyafet ve kullandığı aksesuar İçişleri Bakanlığı onaylı Kıyafet Katalogunda mevcut olmalı.

 

Güvenlik personelinin kimlik kartı mevcut ve kimliği ile teçhizatını nizami olarak taşımakta mıdır?

 • Özel güvenlik görevlileri, görev anında özel güvenlik kimlik kartlarının asıllarını kullanmalı, 
 • Özel güvenlik görevlilerinin tamamının Özel güvenlik Kimlik Kartı fotokopileri 5188 Denetleme Dosyasında olmalı,
 • Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı Şirket veya müşteriye ait logolu boyun askısına veya yakasında takılmış şekilde görünür vaziyette taşınmalı,
 • Özel güvenlik görevlilerinin Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik kartları geçerlilik süresi içinde olmalı,
 • Başkasına ait kimlik kartı taşınmamalı, 

 

Silahlı özel güvenlik görevlisi silahını görev alanında taşımakta mıdır?

 • Silah Tasıma/Bulundurma Belgesinde arka yüzünde bulunan SİLAHA AİT BİLGİLER BÖLÜMÜ kullanılan silahla örtüşmeli, 
 • Belgenin aslı görev anında görünür şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla birlikte aynı esaslarla taşınmal, 
 • Silahlı görev noktalarında çalışan ÖGG lerin tamamı silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmalı,

 

Birimde ateşli silah mevcut ise, demirbaşa kayıt edilmiş ve Silah Taşıma / Bulundurma Belgesi tanzim edilmiş mi?

 • Tasıma/bulundurma Belgesindeki silaha ait bilgilerle; Silah Demirbaş Defteri, Tasıma ve Bulundurma Belgesi, Devir Teslim ve Rapor Defteri kayıtlarındaki bilgiler (numara, cins, marka, çap vb.) aynı olmalı,
 • Silah Sicil ve Bakım Kartı olmalı,
 • Silaha ait bilgiler doğru olarak islenmeli, 

 

Ateşli silahların devir teslimleri düzenli olarak deftere işleniyor ve imzalanıyor mu?

 • Tasıma/bulundurma Belgesindeki silaha ait bilgilerle; Silah Demirbaş Defteri, Tasıma ve Bulundurma Belgesi, Devir Teslim ve Rapor Defteri kayıtlarındaki bilgiler (numara, cins, marka, çap vb.) aynı olmalı,

 

Birimde ateşli silah mevcut ise bu silahlar görev dışında usulüne uygun olarak muhafaza ediliyor ve bakımları yapılıyor mu?

 • Silahların bakımı,  tercihen haftada bir gün yapılmalı ve Kart?a düzenli olarak islenmeli, 

 

Hizmetin ifasında görev alanına uyuluyor mu?

 

Güvenlik Personeli ile yapılan iş sözleşmeleri dosyasında mevcut mu?

 • Sözleşme, çalışan ve Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış olmalı, 
 • Sözleşmelerde tarihler dâhil tüm boşluklar eksiksiz doldurulmalı, 

 

Güvenlik görevlilerinin göreve başlama ve ayrılışı ile ilgili olarak Valiliğe gerekli bildirimler 15 gün içinde yapılmış mı?

 • İse başlayan ve isten ayrılan Özel Güvenlik Görevlilerinin (15) günlük yasal süresi içinde il Valiliklerine bildirimlerinin yapıldığına dair evraklar alındı kaşeli veya iadeli taahhütlü posta belgesi ile birlikte bulundurulmalı,

 

Güvenlik Personeli, koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılıyor mu?

 

Özel güvenlik personeli için ?Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası? yaptırılmış ve göreve başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde Valiliğe bir sureti verilmiş mi? (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç )

 • İl Valiliğine, (15) günlük yasal süresi içerisinde 5188 özel güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasının yapıldığına dair bildirim yazısı alındı kaşesiyle veya iadeli taahhütlü posta belgesiyle bulundurulmalı,

 

Personelin geçici olarak başka yerde görevlendirilmesi yapılmış ise Valiliğe bilgi verilmiş mi?

 

Görev alanında kimyasal gaz kullanılıyorsa; komisyon kararı alınmış, ithal izni olan mamul alınmış ve sarfı ile ilgili kayıt tutulmuş mu?

 • Komisyon kararı olmadan Kimyasal Gaz kullanılmamalı, 

 

Kurum veya iş yerinin koruma ve güvenlik planı var ve mevcut duruma uygun mu?

 • Koruma ve Güvenlik Planının 30 günlük yasal süresi içinde hazırlanarak onay için il Valiliğine teslim edildiğine dair veya onaylandığına dair herhangi bir belge olmalı,
 • Koruma ve Güvenlik Planının sayfaları Yöneticinin ismi yazılarak ve Güvenlik şirketinin kaşesi ile onaylanmış olmalı,

 

Bir önceki denetlemede eksik görülen hususlar varsa yerine getirilmiş midir?

     

Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde görülen bu formda yazılı hususların haricinde herhangi bir aksaklık veya eksiklik mevcut mudur?

 

   

Tags:

2 Yorum to “Özel Güvenlik Hizmetlerinin Denetlenmesi”

 1. adi bizde sakli says:

  üç yıldır aynı yerde görev yapmaktayım biz iki vardiya olarak calışıyoruz günlük 12 saat işyeri fazla mesai vermiyor. günlük 3 tl yol parası ve yemek parası vermekteyim bunları iş veren karşılamaıyor. evliyim 1 cocugum var maaşım 680 tl dir. bayramlarda ve resmi tatillerde calışıyoruz ve bizi tatil yapmış gibi gösteriyor. yıllık izin 15 gün ama biz 7 gün kullanıyoruz ama iş veren 15 güne imza attırıyor…………. bölgesinde sadece biz degil bircok yer aynı şekilde calışıyor.ayrıca önemli günlerde izin alamıyoruz( dogum,ölüm gibi)

 2. Esen Karabulut says:

  12 senedir aynı yerde görev yapmaktayım.2 yıllık önlisans mezunuyum ama lise mezunu arkadaşları amir yaptılar. 1188 sayı kanu na göre vardiya amirliğini önlisans mezunu olanlar yapabilir diye KHK yayınlanmıştı.

Yorum Yapın