Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri ve Yükümlülükleri

27 04 2011 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Müdürleri İçin, Mevzuat, POPÜLER SAYFALARIMIZ

Özel güvenlik hizmetleri çerçevesinde alınan her türlü güvenlik tedbirinin birinci hedefi suç girişimlerine karşılık caydırıcılık sağlamaktır. Caydırıcılığın sağlanamaması halinde meydana gelen olaylara, yasalarda özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler ve yükümlülükler çerçevesinde müdahale edilmesi gerekmektedir.

Bu sayfada, Özel Güvenlik Görevlilerinin yasal yetki ve yükümlülükleri ile ilgli bir değerlendirme bulunmaktadır. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu yorumların, şirketlerin hukuk departmanlarının onayı ile şirketin özel güvenlik konseptine uygun şekilde düzenlenerek, güvenlik görevlilerine bir eğitim notu veya görev tanımı şeklinde verilmesi mümkündür.

Yasal yetkilerle ilgili mevzuat listesi;

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Kanunu
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu
 • Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
 • 5188  kanunun uygulanmasına ilişkin 07.10.2004 tarihli yönetmelik

Özel güvenlik görevlilerinin temel görevi

Özel güvenlik görevlilerinin sınırları, mevcut yasal düzenlemelerde açıkça belirtilmemiş olsa dahi, mevzuatın tamamı dikkate alındığında şu şekilde belirlenebilir

ÖGG?leri, şirket yetkili temsilcileri tarafından Valiliklere yapılan resmî bildirimlere istinaden alınan Özel Güvenlik İzninde adres olarak belirtilen, görev alanı veya güzergahı dahilinde şirket varlıklarına yönelik suç işlenmesini engelleyecek tedbirleri hukuka uygun usullerle alabilirler.

Suç işlendiğinde kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olaya müdahale eder ve süratle genel kolluk kuvvetini suç mahalline davet eder.

Genel kolluk kuvveti olay yerine gelene kadar, soruşturmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak bilgi, belge, doküman ve tanıkları  muhafaza eder, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren genel kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama  faaliyetine yardımcı olur.

Özel güvenlik görevlilerinin yetki sınırları;

Özel güvenlik görevlileri, kendisine verilen yetkileri; özel güvenlik görevlisi kimlik kartını herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımak şartıyla, üniformalı olarak, görevli oldukları süre içerisinde ve görevli oldukları alanlarda kullanabilirler.

Güvenlik görevlileri, özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adres ve nakit taşıma güzergahı dışında yetkili değildir.

Özel güvenlik görevlileri kendilerine görev sırasında kullanılmak üzere şirket tarafından verilen ve genel kolluk tarafından ruhsat düzenlenmiş olan silahlarını, ancak görev alanı içerisinde taşırlar. Gerekli izinler alınmadan şirket envanterindeki silahın görev alanı dışına çıkarılması 6136 sayılı kanun kapsamında kanuni takibata uğrarlar.

Güvenlik görevlilerinin hukuki statüleri

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun 23 üncü maddesine göre, ?Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır. Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler Devlet Memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır? hükmü bulunmaktadır.

Özel güvenlik görevlileri, görevlerini yaparlarken genel kolluk kuvvetlerine tanınan bir kısım yetkileri de kullandıklarından, kendilerine karşı mukavemet, hakaret, tehdit, saldırı gibi suçlarla karşılaşmaları her zaman mümkündür. Bu nedenle özel güvenlik görevlilerinin görevli oldukları sürelerde hukuken korunmaları maksadıyla kendilerine karşı işlenilen suçlar bakımından memur sayılmaları kabul edilmiştir. Bu kapsamda, görevlerini ifa ederken veya görevli olmasalar bile icra ettikleri görevden dolayı kendilerine karşı suç işlenilmesi halinde, faillerin memurlara karşı işlenen suçlardan yargılanmaları gerekir.

Özel güvenlik görevlileri, güvenlik hizmetlerini yürütürken kolluk memurlarıyla ilişkilendirilen suçları (işkence, kötü muamele, vb.) işlemeleri halinde ise, memurlar gibi ceza alırlar. Ancak, memurların yargılanması için gerekli süreçler uygulanmadan (mülki amirin izninin alınması vb) genel hükümlere göre ceza yargılaması sürecine tabi olurlar.

Güvenlik görevlilerinin yetkileri (5188/md.7?ye göre)

5188 sayılı kanunun 7?nci maddesinde güvenlik görevlilerinin yetkileri genel olarak sıralanmıştır. Güvenlik görevlileri tarafından, görev alanlarında suç işlenmesini engellemek ve görev alanlarına yönelik suç girişimlerini caydırmak maksadıyla önleme kapsamında kullanılabilecek yetkiler;

Durdurma ve kimlik sorma yetkisi;

Görev yeri girişlerinde, hizmet binalarında görevli güvenlik görevlileri binaya giriş prosedürlerine uygun olarak kişileri durdurma ve kimlik sorma yetkisini kullanabilir.

Durdurma ve kimlik sorma yetkilerinin kullanılması için ayrıca bir hakim kararına veya savcılık talimatına ihtiyaç yoktur. Ancak kişilerin, görev alanı girişinde kimlik göstermeyi kabul etmemesi halinde kişinin görev alanına girmesine izin verilmeyeceği uygun bir dille izah edilir.

Ayrıca, suç teşkil etmemesine rağmen görev alanına girmesine izin verilmeyen eşyaların emanete alınması sırasında, güvenlik görevlisi tarafından eşyanın sahibinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi maksadıyla kimlik sorma yetkisi kullanılır.

Bir kişinin veya aracın durdurulması kontrol için ayrılan makul süreyi aşmamalıdır. Yapılan kontrolün konusu ve sebepleri talep edilmesi halinde ilgiliye uygun şekilde açıklanır. Kontrolden sonra talep edilirse derhâl bir tutanak düzenlenir ve talep edilen kişiye imza karşılığı teslim edilir.

Arama yetkisi;

5188 sayılı kanunun güvenlik görevlilerine arama konusunda verdiği yetki; önleme araması kapsamında kişilerin detektörle, eşyaların ise x-ray cihazları ile aranması ile sınırlıdır. Güvenlik görevlileri bu çerçevede; görev alanına girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirebilirler ve detektörle üst araması yapabilirler. Kişilerin eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirebilirler.

Aranan kişilerin arama yapılmasına dair hakim kararı talep etmeleri halinde kendilerine ?aramanın 5188 sayılı kanunun 7. maddesine göre yapıldığı ve arama başlamadan önce aramaya rıza göstermezse binaya girmekten vazgeçmesi şartıyla arama yapılmayacağı? kendisine sözlü olarak tebliğ edilir. Aranmayı kabul etmeyen kişilerin binaya giriş yapmasına izin verilmeyebilir. .

Güvenlik görevlilerinin, arama sırasında kimlik göstermeleri gerekmez. Ancak, güvenlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartını görünecek şekilde taşımak zorundadır.

Önleme amaçlı aramada tutanak düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak aramaya tabi tutulan şahsın talebi halinde tutanak düzenlenir ve bir sureti şahsa teslim edilir.

Güvenlik görevlisinin arama yetkisini kullanması, sınırları özel güvenlik izni ile belirlenmiş kendi görev alanında ve kanunlarla kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olmalıdır. TCK; hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesini ön görmektedir.

Emanete alma yetkisi;

Güvenlik görevlisi; suç teşkil etmemekle birlikte, korum alanının özelliğine göre tehlike doğurabileceği değerlendirilen  eşyayı emanete alma yetkisine sahiptir. Şirket güvenlik talimatlarında binalara sokulması yasak olduğu belirtilen eşya, sahibinin rızası ile emanet eşya teslim fişi  ile emanete alınır. Eşyanın teslim alınması sırasında iki suret teslim fişi düzenlenir, birinci suret eşya ile birlikte bulundurulur, ikinci suret eşya sahibine verilir. Eşyanın sahibine iadesi sırasında birinci suret eşya sahibine imzalatılarak Güvenlik Görevlisi tarafından muhafaza edilir.

Bu kapsamdaki eşyasını emanete bırakmak istemeyen kişilerin korunan alana girişine müsaade edilmeyebilir.

Henüz suç işlenmeden önce arama neticesi elde edilen tehlike yaratabilecek eşya tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla veya önleme amaçlı olarak emanete alınabilir.

Önleme amaçlı arama sırasında bulundurulması suç olan eşyanın veya bir suç olayında kullanıldığı anlaşılan eşyalar hakkında da emanete alma yetkisi kullanılır.

Ayrıca görev alanında  terk edilmiş ve bulunmuş eşya da emanete alınır.

Adli görevler açısından güvenlik görevlilerinin yetki ve görevleri

Cumhuriyet Savcısı, Devlet adına hazırlık soruşturma ve kovuşturmaları yapar. İhbar veya herhangi bir şekilde suçun işlendiği yönünde bir zehap doğarsa, kamu davasının açılmasının gerekli olup olmadığı yönünde araştırmalara başlar. CMK madde 161?e göre, Cumhuriyet Savcısı araştırma yaparken bütün memurlardan her türlü bilgiyi isteyebilir, tahkikatını gerek doğrudan doğruya ve gerek zabıta makam ve memurları vasıtasıyla yapabilir. Bütün adli kolluk görevlileri el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcılığının adliyeye ilişkin işlerde bütün işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Özel güvenlik görevlileri de özel kolluk oldukları için, adli görev bakımından Cumhuriyet Savcılarına bağlı olup, adli olaylarla ilgili emirlerini yerine getirmek zorundadırlar. Cumhuriyet Savcılarının şifahi veya yazılı talep ve emirlerini yapmayarak adli görevi suiistimal etmeleri durumunda haklarında savcılıkça doğrudan takibatta bulunulacağı kanunda belirtilmiştir.

Adli yakalama yetkisi

Yakalama; Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasıdır.

Güvenlik görevlileri,  görev alanı içinde kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi amacıyla suç unsurları tespit edildiğinde yakalama yetkisini kullanabilir.

Yakalanan kişilerden, herhangi bir suçtan arandığı veya başka suçlarla ilgisi olduğu tespit edilenler, genel kolluk kuvvetlerinin talimatı ile haklarında adli işlemler yapılmak üzere genel kolluk kuvvetlerine teslim edilinceye kadar yakalanabilirler. Şüphe üzerine yakalananların durumu açıklığa kavuştuğunda, yakalama sebeplerinin ortadan kalktığı belirlenenler kolluk kuvveti ile görüşülerek derhal serbest bırakılır.

Kişiye suçu işlerken veya fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delillerle rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin bulunması veya hemen kimliğini belirleme imkânının bulunmaması gibi hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir.

Küçüklere veyahut beden veya akıl hastalığı yahut maluliyeti dolayısı ile kendisini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlulara yakalama yetkisi kullanılabilir.

Yetkili merciler tarafından haklarında tutuklama veya yakalama müzekkeresi bulunan,  ceza veya tutukevinden firar eden veya kolluk tarafından suç şüphelisi olarak yakalanmış iken kaçan kişiler üzerinde yakalama yetkisi kullanılabilir.

Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama yetkisi kullanılabilir.

Görev alanı içerisinde olay yerini ve delilleri korumak maksadıyla işlemlere başlayan güvenlik personeli bu işlemlerin yapılmasını kasten ihlal eden veya yetkisi dahilinde olarak aldığı tedbirlere aykırı davranan şahısları işlemlerin sonuçlanmasına kadar yakalayabilirler.

Özel güvenlik görevlileri, yakalamanın bütün şartları olmasına rağmen yakalamayı yaparken aşağıda belirtilen hususları daima göz önünde bulundurmalıdırlar:

 • Fiili işlediği zaman 11 yaşını bitirmemiş olanlar ile 15 yaşını bitirmemiş sağır ve dilsizler suç nedeni ile yakalanamaz.  Küçüklerin kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur. Birden fazla kişi yakalandığında varsa, küçükler yetişkinlerden ayrı tutulur.
 • Yakalanan kişinin ilk olarak kimlik tespiti ve kaba üst araması yapılır,  kendisine veya başkalarına zarar verebilecek silah gibi unsurlardan arındırılması sağlanır ve bu işlemlerin yapıldığına dair tutanak düzenlenir.
 • Yakalama sırasında suçun iz, emare, eser ve delillerinin yok edilmesini veya bozulmasını önleyecek tedbirler alınır.
 • Yakalama işlemi bir tutanakla tespit edilir.
 • Yakalanan kişiler derhal suç delilleriyle birlikte en kısa sürede genel kolluk görevlilerine tutanakla teslim edilmelidir. Olaya müdahale eden ve yakalamayı yapan özel güvenlik görevlisinin tanık sıfatıyla ifadesinin genel kollukça veya savcılıkça alınması mümkündür.
 • Her türlü tutanağın bir sureti mutlaka ilgili kişiye verilir.

Kelepçe Takılması: Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir alınabilir. Yakalanan kişinin kaçma ihtimali yoksa, direnen veya saldırgan kişiliği de yoksa kelepçe takılmamalıdır.18 yaşından küçüklere hiçbir surette kelepçe takılamaz, kendisine veya çevresine zarar verme ihtimali varsa gerekli güvenlik tedbirleri alınır.

Yakalamada zor kullanma: Bir kişinin zor kullanılarak yakalanması, davet etmenin zor şeklidir. Zorla getirme, kişi özgürlüğü ile ilgili bir işlem olup, bazı kurallara bağlanmıştır. Bu kurallar:

 • Zor kullanılması kaçınılmaz olmalıdır.
 • Zor kullanılırken insan onuru zedelenmemelidir.
 • Orantılılık kuralı ihlal edilmemelidir.
 • Toplumda gelenek ve görenekler göz ardı edilmemelidir.
 • Yapılması gereken işlemler derhal yapılmalı, gereksiz gecikmelere yer verilmemelidir.

Yetkilerin kullanılması sırasında kişilere kötü muamelede bulunması kanunen yasaklanmış davranışlar  arasında olup, güvenlik görevlisinin ceza davasına uğraması  söz konusudur.

Güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerini kullanmasında görev alanı açısından esas alınacak kriter; yakalamaya konu olan olayın şirket sınırları içerisinde veya insani nedenlerle müdahil olmayı gerekli kılacak kadar yakın mesafede gerçekleşmiş olmasıdır.

Adlî arama yetkisi

Adlî arama, bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında yapılan araştırma işlemidir.

Adli arama için hakim kararı veya savcının talimatı olmalıdır ve arama işlemi genel kolluk kuvveti tarafından yapılır. Adlî arama yapılması için kişilerin rıza göstermesi de yeterli değildir.

Adli arama sırasında tutanak tutulması zorunludur. Bu tutanakların hakim denetimi açısından mutlaka hakime gönderilmesi gerekmektedir.

Emanete Alma Yetkisi

Güvenlik görevlisi; aramalar sırasında suç teşkil eden, suç aleti olduğuna dair kesin emareler bulunan veya bir suç olayında delil olabilecek eşyayı, genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, tutanakla tespit ederek emanete alma yetkisine sahiptir.

Ayrıca görev alanında  terk edilmiş eşyaların suç eşyası olması durumunda aynı tutanak düzenlenerek genel kolluk kuvvetine bildirilir.

El koyma yetkisi:

El koyma; bir eşya üzerinde kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında elinden alınmasıdır. Eğer şahıs rızası ile, kendiliğinden, zorunluluk dışında eşyayı veriyorsa, el koymadan söz edilmez. El koymaya normal olarak hakim karar verebilir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde Cumhuriyet savcıları ve bunların yardımcısı sıfatıyla kolluk memurları el koyma işlemini yapabilirler.

Adli amaçlı el koyma; bir malın geçici olarak Devletçe muhafaza altında tutulması demektir. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında arama ve el koyma sayılan durumlar için genel kolluk birimleriyle işbirliği içinde olmaları ve yaptıkları iş ve işlemleri derhal genel kolluk birimlerine bildirmeleri gerekmektedir. Bunun dışında, güvenlik görevlilerinin adli amaçlı el koyma yetkisi bulunmamaktadır.

Güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisi

Güvenlik görevlileri, görevlerini ifa ederken durum gerektirdiğinde zor kullanma  yetkisine sahiptirler. Ancak, 5188 sayılı kanun güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkilerini belirli şartlara bağlamış ve bu şartlar 7(k) maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede Türk Medeni Kanunun 981.maddesine, Borçlar Kanunun 52. maddesine, Türk Ceza Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine atıf yapılarak genel kurallar çerçevesinde zor kullanma yetkisi tanınmıştır. Gönderme yapılan diğer kanunlardaki esaslara göre zor kullanma yetkileri aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

Medeni Kanunun 981. maddesi;

Zilyedin sahip olduğu haklardan bahsedilmektedir. Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. Zilyet, bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak için şeyi başkasına teslim ederse, bunların ikisi de zilyet olur. 5188 sayılı kanunun Medeni kanunun bu maddesine yaptığı göndermeden hareketle, Güvenlik Görevlisi korumakla yükümlü olduğu mekanın ve içindeki malzemenin kurum adına zilyedi durumundadır.

Güvenlik personeli, görevli olduğu alanlar üzerinde zilyet olarak her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir. Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi; taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak zilyet, durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır.

Borçlar Kanunun 52. maddesi;

Genel kolluk birimlerinin zamanında müdahale edemeyeceği olaylarda, kendisini veya başkalarını zarardan veya yakın bir tehlikeden korumak için başka bir çare bulunmadığı durumlarda meşru müdafaa kapsamında zor kullanılabilir.

Bu madde, medeni kanundaki zilyetlik kavramı ile beraber değerlendirildiğinde özel güvenlik görevlisi, meşru müdafaa, ıztırar ve kendi hakkını koruma durumunun söz konusu olduğu hallerde meşru müdafaa yetkilerini kullanabilir.

Meşru müdafaa, sadece kendi bedenine veya malına gelebilecek saldırılara karşı yapılacak mukavemeti değil, özel güvenlik personelinin korumak ve kollamak yükümlülüğünde olduğu görev alanı içerisindeki mallara ve canlara yönelebilecek tehlikelere karşı mukavemeti de kapsamaktadır.

Yeni Türk Ceza Kanunun 24 ve 25. maddeleri;  meşru müdafaa kavramına “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o andaki hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez” şeklinde yaptığı tanımla açıklık getirmiştir.

Bu maddelerin incelenmesinden güvenlik görevlisinin meşru müdafaa kapsamında zor kullanması için bazı şartların mevcut olması gerektiği görülmektedir.

Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanma yetkilerini ifade eder. Zor kullanmanın maksadı; suçlunun cezalandırılması değil, masum kişilerin suçtan zarar görmesinin engellenmesidir.

Meşru Müdafaa (Nefs-i Müdafaa, Yasal Savunma)

Meşru müdafaa; öncelikle güvenlik görevlisinin kendisinin veya korumakla yükümlü olduğu kişilerin mevcut haklarını hedef alması halinde başvurulacak bir haktır.

Bu hakkın kullanılması için, güvenlik görevlisinin kendisine veya korumakla yükümlü  olduğu özel ve tüzel kişiliklerin herhangi bir hakkına yönelik bir saldırının;

 • Başlamış olması,
 • Müdahale edilmezse veya  erken davranılmazsa kişilerin hayatlarını tehlikeye atacak kadar kısa süre sonra başlayacak olması,
 • Kısa bir süre önce bitmiş olmasına rağmen tekrar başlamasının muhakkak olması  gerekmektedir

Ancak, malvarlığı haklarına yönelen bir saldırıdan kurtulmak için yapılan savunmanın, saldırganın ihlal edilen hakkından ağır olmaması zorunludur. Prensip olarak, şirketin mal varlıklarına yönelik yapılan saldırıların savuşturulmasında, güvenlik görevlilerince saldırganın canına kastedecek bir savunma biçiminin tercih edilmemesi gerekir.

Savunma eyleminin meşru müdafaa sayılabilmesi için saldırıdan başka suretle kurtulma imkânı bulunmaması gerekmektedir. Güvenlik görevlisi, korumakla yükümlü olduğu kişilerin canına kasteden bir saldırıyı savuşturmak için, öncelikle saldırganı eyleminden vazgeçirmeye yardımcı olacak diğer tedbirleri kullanmayı denemelidir. Buna imkan yoksa veya saldırganın niyetinin kesin olarak cana kastetmek olduğu anlaşılırsa, artan derecelerde zor kullanma gereğinden bahsedilebilir. Suç işleme eylemini terk etmiş olan ve/veya suç mahallinden kaçmakta olan suçluların yakalanması için hiçbir şekilde zor kullanılmaması uygundur.

Saldırının ve savunmanın sonuçları arasında makul bir oran bulunmasına dikkat edilmelidir. Bu kapsamda, saldırının uygun şekilde savuşturulamaması halinde korunması gereken kişilerin can kaybı, ağır yaralanma, kalıcı olarak sakat kalma gibi vahim sonuçlara maruz kalması kaçınılmaz ise uygun ve yeterli derecede zor kullanma yoluna gidilmelidir.

Saldırının ve savunmanın araçları arasında da makul bir denge olmasına dikkat edilmelidir. Ancak bu husus, saldırganın silahının aynısı ile karşılık vermek olarak yorumlanmayacak, güvenlik görevlisinin sahip olduğu silah ve teçhizatın saldırganın niyeti ile orantılı şekilde kullanılması esas alınacaktır.

Savunma araçlarının uygun hedefe yöneltilmesi esastır. Bu kapsamda, zor kullanılan hedef, sadece savuşturulması gereken tehdit ile sınırlı tutulmalı, ?hedef gözetmeksizin ateş etmek?, ?yaylım ateşi açmak?, vb. tekniklere kesinlikle başvurulmamalıdır.

Meşru müdafaa hakkının kullanılmasına karar verme yetkisi ve bu kararın sonuçlarının hukuki sorumluluğu kişilerin kendilerine aittir.  Meşru müdafaa hakkının kullanılmasını gerektirecek bir durumun var olduğuna dair çok güçlü şüphelerin bulunması halinde dahi, elde mevcut zaman çerçevesinde çok dikkatli bir muhakeme yapılması, yanlış kararlar sonucunda kanuni sorumluluk altına girilmemesine dikkat edilmelidir.

Meşru müdafaa hakkının kullanılmasında kanunlarda da belirtilen bu sınırların kasıtlı olarak aşılması cezai sorumluluk getirmektedir. TCK; zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin uygulanmasını ön görmektedir.

Güvenlik görevlilerinin kanuni yükümlülükleri

5188 sayılı kanunun özel güvenlik görevlilerine yasakladığı ve görevli kıldığı hususlar  Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.Özel güvenlik personeli greve katılamaz.Özel güvenlik personeli, özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıramaz.Silahını görev alanı dışında taşıyamaz.Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.Genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun özel güvenlik görevlilerine yüklediği görevler  İl idaresi kanununa göre özel güvenlik personeli, mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini de yerine getirmek zorundadır. Olay yerine gelerek olaya el koyan genel kolluk amiri, özel güvenlik görevlilerine emir verebilir.Özel güvenlik görevlileri de, kolluk amirleri tarafından verilen bu emirlerin anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olup olmadığına bakar. Özel güvenlik görevlisi, emrinde bulunduğu Mülki Amirin veya Kolluk Amirinin ya da kendi amirinin emrinin, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu görürse, emri yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, bu amirler emirlerinde ısrar eder ve bu emirlerini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu durumda emri yerine getiren sorumlu olmaz.Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.

İhbar yükümlülüğü

Özel Güvenlik görevlisi, 5188 sayılı kanunun 23?üncü maddesi gereği Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılmaktadır. TCK?na göre kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu nedenle, Güvenlik görevlileri ihbar yükümlülüklerini ihmal etmemelidir.

Türk Ceza Kanunu, işlenmekte olan bir suçu veya işlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası öngörmektedir.

TCK?na göre; hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Bu suçların kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Güvenlik görevlisi, konusu açıkça suç teşkil ettiği bilinen suçlarla karşılaşması halinde ihbar yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bunun dışında görev şartları ile bağlantılı olan ve ihbar yükümlülüğü olan suçlardan bazıları aşağıdadır.

 • Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran bir kişinin kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlaması,
 • Bir kamu görevlisinin görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi,
 • Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanılması,
 • Bir kimsenin, işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanması,
 • Bir kişinin, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok etmesi, silmesi, gizlemesi, değiştirmesi veya bozması,
 • Bir kişinin muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunması,
 • Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührün kaldırılması veya konuluş amacına aykırı hareket edilmesi
 • Resmi ve özel bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya sahte resmi belgenin kullanılması
 • Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulmasıdır (6136 sayılı kanun).

Olay yerinin korunması yükümlülüğü

Ceza Muhakemeleri Kanununa göre; suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır ve bu eylemleri işleyen kişiler suçun bir parçası olarak davaya dahil edilir.

TCK Madde 28; gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren ve bozan kişinin, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ön görmektedir. Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır.

Bu nedenle; güvenlik görevlisinin görev alanında bir olayın meydana gelmesi halinde genel kolluk kuvvetleri müdahale edene kadar olay yerinin korunması esastır.

Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye olay yeri denir. Olay yeri, olayın başlangıcı, takibi ve sonucunda geçtiği mekanları kapsar. Olayın işleniş tarzını, yöntemini, olayı işleyenlerin hareket tarzını, olaya ait iz ve bulguları içerir. Ayrıca, olay yeri suçun işleniş şeklini, suçtan zarar göreni suç sanıklarının olay karşısındaki sorumluluk derecelerini net olarak belirler.

Bir olayın meydana gelmesi halinde güvenlik görevlisi, olayın seyri ve konumu ile olayla ilgili tüm nesne ve ipuçlarını, tanık veya sanık durumundaki kişilerin kimlik ve eşkal bilgilerini olay yerine gelecek  genel kolluk soruşturma ve uzman  birimlerine hakkındaki ilk bilgilerin vermesi gerekmektedir.

Olay yerindeki her şey delil olabilir. Delil;  suç, fail ve olay yeri arasında doğru bağlantının kurulmasını sağlayan bütün maddi bulgulardır. Bu nedenle, her hangi bir olayın hemen sonrasında dahi, yaralıların tahliyesi hariç, olay yerinin bozulmadan muhafaza edilmesi için her türlü tedbir alınır.

Yaralıların tahliyesi sırasında olay yerinin bozulmaması için olayın meydana geldiği noktaların dışında bir tahliye istikameti belirlenir ve sağlık ekiplerinin bu istikametlerden tahliye yapması sağlanır.

Görev yerindeki kamera kayıtlarının korunması için Güvenlik Müdürlüğüne bilgi verilir ve kamera görüntüleri mümkünse yerinde, değilse uzaktan erişim yöntemiyle emniyete alınır.

Olay yeri koruma alanı belirlenirken amaç sadece delillerin korunması değil ayrıca olay yerinden kaynaklanabilecek tehlikelerinde (patlayıcı maddeler, zehirli veya patlayıcı gazlar, tehlikeli kimyasallar, biyolojik veya radyoaktif maddeler) çevreye verebilecekleri zarar göz önünde bulundurarak koruma altına alınmalıdır. Bu gibi durumlar hakkında olay yerine ilk müdahaleyi yapan kolluk kuvvetine bilgi verilir.

174 Yorum to “Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri ve Yükümlülükleri”

 1. özgür meydan says:

  Ö.G.G. İZİN HAKKINI ELDE ETMEK İÇİN , BİR İŞVERENİN YANINDA NEKADAR BİR SÜRE ÇALIŞMALI VE BU SÜRE BAŞKA İŞVERENLERİN YANINDA ÇALIŞTIĞI ZAMAN ZARFINDA İZİN ALMAK İÇİN YETERLİMİDİR ?

  • Hakan Özalp says:

   Sayın Özgür Meydan,
   ÖGG olmak için gerekli şartlar 5188 sayılı kanun ve buna bağlı olarak yayımlanan yönetmelik ve genelgelerde belirtilmiştir. İlginize teşekkürler

 2. barış nurdogan says:

  çalıştıgımız işyerinde yapılan kolluk denetlemesinde işyerinin bizleri ö.g.g statüsü altında bekçi olarak çalıştırdıgını söyledi.buda bizlere mantıklı gelmedi.sizce böyle birşey mümkünmü tşler

 3. ali albay says:

  sayın site yetkisi suan bir özel kurulusta ögg olarak çalışmaktayım çalışma süresi ve şartları uygunsuz ve kanunlara uymuyor bu konuda hak talebinde ve valiliğe şikayett bulunmam mı gerekiyor yoksa baska bir yere mi şikayet etmem gerekiyor bu konuda bana bilgi verirseniz memnun olurum şimdiden teşekür ederim …

 4. Tugce says:

  Hastane girişinde ozel guvenlik elle arama yapabiliar mı? Ve elle aranmayı reddeden birini içeri almayabilir mı? Basıma gelen bu olay sonrası darpa uğradım ve şikayetçi oldum. Elle arama yetkisi var mı çok merak ediyorum.

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Sayın Tugce, Özel Güvenlik Görevlilerinin yetkilerini düzenleyen 5188 sayılı kanunun 7. maddesi, yapılacak aramaların tamamını elektronik arama vasıtalarıyla yapılacağını ifade etmektedir. bu ifadelerden yola çıkıldığında ÖGG’ne elle arama yetkisi verilmediği sonucuna ulaşılmaktadır. Diğer taraftan aramayı reddetmeniz halinde çeri girmenize müsaade edilmemesi mümkündür ama şahsen bu hususun kamu güvenliğinin sağlanması maksadıyla ve özel mülk kapsamında sayılacak yerlerle kısıtlı olduğuna inanıyorum. Hastane’ye elle aranmayı reddetmeniz nedeniyle alınmamış olmanızı ben ÖGG yetkilerine aykırı buluyorum. bu olayın sonrasında darp edilmeniz ise ÖGG yetkileriyle hiç bir şekilde bağdaşmamaktadır.

 5. İlker says:

  Ben hv.k.k.liginda askeri personel olarak gorev yapmaktayım ve haftaici iznimde kiz arkadasim ile Balçova Aqua parka yüzme ve serinlemek amaçlı gitmeye karar verdik. Kapıdaki özel güvenlik üniforması olan yanliz kimlik kartı takılı olmayan personel tarafından aranmak istedik kimliğimi gösterip arama yetkisinin olmadıgını dile getirmeme rağmen kiz arkadaşımın çantasını alarak elle açıp eşyalarımızı kurcalamak suretiyle arama yaptı, bunun yasaya uygun olmadığımı söylediğimde sert tepki aldım. Güvenlik müdürleri ile gorusmek istediğimde de olmadıgını ve havuzdan çıktığımızda bizi halkla iliskiler sorumlusuna yönlendirdiler. Konu hakkında şikayetimizi dile getirdiğimde halkla iliskilerden sorumlu adını bilmediğim bayan ( hiçbir sorumlunun adının yazılı olduğu bir belirtici ibare yok kıyafet ve masalarında) bunun yasal hakları olduğunu ısrarla söyledi, içeride de yaşadığımız bir kac sorunla ilgili de şikayet dilekçesi düzenlemeye kalktığımda kimliğimi görmek istediğini söyledi, cüzdanımı uzattığımda elimden sert bir sekilde çekip alarak askeri kimliğimi kontrol etti ve ne işine yarayacak bilmiyorum ama adımı ve kurumumu not etti. Bende bu olayın üzerine kendilerini yasal süreçte yaptıkları konusunda tetkik edeceğimi bildirerek şikayet dilekçesini çöpe attım ve saygımı bozmadan küfür ve hakaret içermeyen bir sekilde oradan ayrıldım. Bu konu ile ilgili cumhuriyet bas Savcılığı’na başvurmak istiyorum izleyeceğim yasal zemin ve süreç hakkında bilgilendirirseniz eger, tesekkurler.

 6. çetin says:

  özel güveniklere kadro vermeliler işten atılma korkusu olmaması lazım

 7. Ömer says:

  ÖGG Kargo ya da PTT görevllsi tarafından kendisine teslim edilen paket veya zarfı alma ve sahibine teslim etme sorumluluğu var mı?

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Her ne kadar ilk bakışta ÖGG’nin böyle bir görevi olmadığı düşünülse bile, binaya giren posta alındısı ve kargo paketlerinin herhangi bir bombalı saldırı vasıtası olma ihtimaline karşılık kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrollere alıcının bu paketi bekleyip beklemediği veya göndericinin doğru olup olmadığının da kontrolü dahildir. bu kapsamda yapılan kontrollerin doğal bir sonucu olarak paketin sahibine teslim edilmesi normaldir. ancak, bu görevin yapılması sırasında alıcının ayağına gidilmesi yerine, alıcının resepsiyona veya muhaberat odasına gelmesi bu kontrollerin mantığı açısından daha doğrudur. çünkü, alıcıya teslim edilmek üzere bina içine sokulan paket üzerindeki şüphe halen kalkmamış olmaktadır. Bina yönetiminin kargo ve posta alındılarının kontrolüyle ilgili olarak bir prosedür hazırlaması ve bu hususların düzenlenmesi en uygun çözüm tarzıdır. İlgili sayfalarımızda bu konuda ipuçları bulabilirsiniz. İyi çalışmalar

 8. ahmet says:

  Merhaba

  Ben bir alışveriş merkezinde görev yapmaktayım ve personellerden bi şahsın kendilerini ahlak dışı sayılıcak haraketlerle rahatsız ettiği tarafıma bildirildi ve bende şahsı nazik bir şekilde uyarararak avm’ye bir daha gelmemesini söyledim bu durum ne kadar dogrudur.

 9. mehmet says:

  ben calısma saatlerınden sıayetcıyım bır guvenlık gorevlısı gnde kac saat calısabılır ve sırketın mesai parası vermeme gıbı bır yetkısı varmı bayram mesaisi fazla calısma mesaii gibi

 10. uğur acar says:

  efendim ben polis memuruyum. ankarada bir üniversitenin güvenlik personeli ile aramıza tartışma çıktı. polis olduğumu bilmeden bana kötü muamele yaptı, aracımı kenara çektim ve şahıs arkamdan geldi ve beni yanına çağırdı, gittim elindeki telsizin antenini burnumun dibine sokup “sana kenara çek diyosam çekeceksin, iki defa söyletmeyeceksin” dedi. tabi bu tepki karşısında sinirlendim ve polis kimliğimi gösterdim. hemen abi olduk tabi, kusura bakmalar özür dilemeler. şimdi ben polis olmayan bir vatandaş olsaydım ne olacaktı? hadi dedim büyüklük bende kalsın şikayetçi olmayayım insanın ekmeğiyle oynamak olmaz ama yinede durumu güvenlik şubeye bildirdim. öncelikle bu sıkıntılarla çok karşılaşıyoruz, özel güvenlik polis değildir ve hiçbir vatandaşı ezmeye polislerde dahil hiç kimsenin hakkı yoktur. ayrıca bu güvenlik kardeşimizin amirine bu durumu anlattığımda “yaptıysa ne olmuş, aynı işi yapıyoruz biz gücenmene gerek yok” diye bir cevap aldım. şikayetimi polis olarak yapmadım bu bir. ikincisi siz polislerle aynı işi yapmıyorsunuz. olayın üzerinden birkaç gün geçti ama bir vatandaş olarak bu güvenliğe sinirim geçmiyor. ne özel güvenlik nede asli kolluk kuvvetleri hiçbir sebeple vatandaşa elindeki yetkiye güvenip artislik yapamaz.

  • candemir kayhan says:

   degerli kardeşim yazınızı tesadüf okudum .her nedense bu tür hakaretler polislerdede oluyor..ama unutma güvenlik görevliside memur görevi yani polisin yetkilerinin bir kısmı da mevcut nedense polis güvenliğe hep tepeden bakıyor güvenlikte bundan rahatsız.sonuçta düşünürsek poliste güvenlikte içişleri bakanlığı emrinde özel güvenlik şubeye bağlı çalışıyor. zorunuza gitmesin herkes görevini yapacak tabiki ama davranışlar. konuşmalar o kıyafete uygun olacak teşekkürler hayırlı vazifeler.

 11. neslihan says:

  Lütfen okuyun ve sorun kendınıze Lütfen..

  BENIMDE BİR KAC SORUM OLACAK BEN 2009DAN BERİ GÜVENLİK GÖREVLİSİYİM İLK İŞ YERİM ELİT Bİ ALISVERIS MERKEZIYDI NORMAL KESIMDEN COK ELİT KİŞİLERİN GİRİP CIKTIGI BİR YER 5188 KANUNU UZERINDEN CALISIYORUZ BU KİMLİĞİ 5188 KANUNA GÖRE ALDIK VE TASIYORUZ AMA BEN BU SURE ZARFINDA ANLADIMKI 5188 KANUNU TAŞORAN FIRMALARIN OYUNCAGI GİBİ PROSUDUR NERDE YAPARSAN BU İŞİ YAP PROSÜDÜR EE 5188 NERDE CALISTIGIM AVM DE PROSUDURLER İŞLİYOR HAKARET YESEKTE DARP UYGULANSADA HİÇ BİŞEY YAPMAYA YETKIMIZ YOK SIZE KUFURDE ETSELER SUSMAK ZORUNDASINIZ DARPTA UYGULANSA KARSILIK VERMIYECEKSINIZ DENIYOR PEKI 5188 KANUNUNDA BIZ MEMUR SIFATINDA GORUNUYORUZ ÖZEL KOLLUK OLARAK GÖRÜNÜYORUZ TAŞORAN FIRMALAR BİZ GÜVENLIK GOREVLILERINI ISTEDIKLERI GIBI KULLANIYOR GAZETEDE TASITIYOR TEMIZLIKTE YAPTIRIYOR FAZLASIYLA CALISTIRIYOR EVET POLIS DEGIZ SUBAY DEGILIZ ISTE SORUN BURDA BIZIM ICIN BOYLE BI YASA CIKIYOR VE BIZIM HIC BI YETKIMIZ YOK TAŞORAN YERLER BIZI ISTEDIKLERI GIBI KULLANIYOR VE KIMSENIN UMRUNA BILE OLMUYOR İNSANLAR SANIYORKI LUTFEN METAL ESYALARINIZ BIRAKARAK GECELIM LUTFEN CANTA PAKET… X RAY E BIRAKALIM LUTFEN ARACINIZ ORAYA PARK ETMEYIN GIBI GIBI UYARILARIMIZI INSANLAR ZANNEDIYORKI ONUN TIPINI BEGENMEDIK FALAN GIBI BIRSURU SEY DAHA KIMSE BILMIYOR KIMSE GUVENLIK GOREVLISININ ASLINDA BI MEKANIZMAYA BAGLI CANLI BI ROBOT OLDUGUNU BILMIYOR SANKI BABAMIZIN HAYRINA KONTROL EDIYORUZ SENI UYARMIYIM ONU UYARMIYIM OO BU BEYDE COK GUZEL GIYINMIS ONDAN ZARAR GELMEZ OZAMAN NE OLACAK BU ULKENIN HALI O GIRDIGIN ALIS VERIS MERKEZINDE BUKADAR RAHAT ELINI KOLUNU SALLAYA SALLAYA COLUGUNU COCUNU GUVENIP YOLLARMISIN EVET POLIS DEGILIZ AMA ŞU HER ÖNÜNE GELENI GUVENLIK YAPMASALAR POLISTEN DAHA IYIYIZ YETKILERIMIZI KULLANAMIYORUZ INSANLAR BIZI BI TEMIZLIK GOREVLISINDEN BILE DAHA COK AŞALIYOR VE BIZ BUNA SADECE TESEKKUR EDERIZ EFENDIM DIYE KARSILIK VERIYORUZ TAMAM POLIS BEY BIZ HER ONUMUZE GELENI ICERI ALALIM HER ONUMUZE GELENI (GOREVLI OLDUGUMUZ SINIRLAR CERCEVESINDE BU SOZLERIM) ARACINI GOREVLI OLDUGUMUZ YERE PARK ETSIN BI SUIKAST OLSUN BI BOMBA PATLASIN BI SILAHLI SALDIRI OLSUN BI CINAYET OLSUN OZAMAN SALAK GUVELIK UYUYO ISINI YAPMIYOR OLUYOR SIZIN GIBI BIZIM ISIMIZI BILMEDEN KAFASINA GORE YORUM YAPAN INSANLAR BIZ SIZIN ISINIZE KARISMIYORUZ HERYERIN FARKLI PROSUDURLERI VAR BIZE NE DENIRSE BIZ ONU YAPIYORUZ HIC BIR GUVELIK GOREVLISININ KIMSEYLE ALIP VEREMEDIGI YOK SADECE ISINI YAPMAK ISTIYOR SEN POLISSIN SEN MUHASEBECISIN SEN SIGORTACISIN SEN DOKTORSUN SEN OGRETMENSIN BIZ SIZIN YAPTIGINIZ ISI SORGULUYOMUYUZ neden BU BUSEKILDE DIYOMUYUZ DOKTOR A TUTUP HAYIR BU AMELIYATI NEDEN BUSEKILDE YAPTIN DIGER HASTAYI BOLE YAPMAMISTIN DIYOMUYUZ POLISE SEN NEDEN SMDI BU ARABAYA CEZA YAZDIN ONDEN GIDENE NEDEN YAZMADIN DIYOMUYUZ KARISMAYIN ISIMIZE ZATEN 5188 KANUNU KULLANDIRMIYORLAR BIZE BU TAŞORAN FIRMALAR BIRAKINDA BARI AZDA OLSA ISIMIZI YAPALIM BIRDE BU GIBI YERLER OLSUN BASKA YERLER OLSUN YAZIP CIZMEDEN ONCE BI EMPATI KURUN GUVENLIKTE ONCE EMPATIDIR BIZ KENDIMIZI SIZ GIBI DUSUNEREK DAVRANIYORUZ BIDE SIZ BIZ GIBI DUSUNEBILIYORMUSUNUZ BI SORUN BAKALIM SON SORUM OLACAK NEDEN TASORAN FIRMALAR 5188 KULLANDIRMAK YERINE PERSONELI MAYMUNA CEVIRIYOR PROSUDUR NEDIR YA 5188E GORE ALMADIKMI BU KIMLIGI NEDEN PROSUDUR BEN BU IS UGRUNA CANIMI VERIRIM ISIMIDE COK SEVIYORUM GUVENLIK SEKTORU COCUK OYUNCAGINA CEVRILMESIN ISTIYORUM OKADAR…

 12. basak says:

  merhaba ben taşören olarak bir şirkette çalişiyorum ve burdada personelın giriş cıkış sisteminin takibi yapılması isteniyor artı olarak bunlari bilgisayar ortamında sistemlere işlemem isteniyor. tamam bunuda yapıyorum ama benım kendı müdürüm bunu bana görev tanım olarak imzallatmak istiyor. benım bu şekilde bir görev tanımım varmıdır. ve biz burda calişanları korumak yerine bir cok iş yapıyoruz ve bunları bize madde halinde yazıp imzalatmmak isteniyor ne yapabiliriz. teş

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Anlattığınız kadarıyla sizden istenen işin Özel Güvenlik görevlerine aykırı olmadığını söyleyebilirim. bu görevin iş tanımına dahil edilmesi de uygun bir karardır.

 13. ugur acar says:

  neslihan kardeşim benim güvenlikleri aşağıladığım falan yok, lütfen yazdıklarımı oku ve düşünerek cevap ver. o arkadaşınızın yaptığı mesleğe değil insanlığa hakaretti, kaldı ki polis olduğu söylediğimde yüzünde beliren pişmanlık ifadesinden ben bile utandım. söylemek istediğim, elindeki bilmemne sayılı kanun ile kimse kimseye bu şekilde davranamaz, kimse kimseyi itip kakamaz. eğer seni itip kakıyorlarsa tedbirini alacaksın seni ilgilendiren kanunu iyi öğreneceksin… güvenlikler polisle aynı işi yapmıyor derken de şunu kast ettim, belki size karşı yapılan davranışlarda onurunuz inciniyor ama ötesi olmuyor, biz canımızdan olabilecek duruma geliyoruz. anlatmak istediğim bu ve bunda alınacak herhangi birşey yok… kimlikler rütbeler bir yana hepimiz vatandaşız…

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Arkadaşlar, polis ve özel güvenlik görevlilerinin aynı işi yaptığını düşünmek yanlış bir düşüncedir. kaldı ki, polis’in ve asker’in aşağılandığı veya itilip kakıldığı bir çok örnek olay da bulunmaktadır. özel güvenlik kendi kanunî düzenlemelerine uygun olarak, görev yaptığı yerdeki insanların can güvenliğine faydası olacak şekilde bazı düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışır. Polis/jandarma toplum düzeni için çalışırken, Özel güvenlik hizmet verdiği kurumun/tesisin düzeni için çalışır. diğer taraftan özel güvenliğin başarısı, diğer insanların bakış açısına ve yapılan işin kendi güvenliğine yönelik olduğunu kabul etmesine bağlıdır. burada en önemli görev; özel güvenlik görevlisindedir. hiç bir zaman özel güvenlik görevlisi, tartışmanın, kavganın, çatışmanın fitilini ateşleyen kişi olmamalıdır. aşağıdaki linklerdeki yazılarımızı gözden geçirmeniz faydalı olabilir.

   • AYSUN says:

    özl güvenliklerde topluma faydalı ve kolluğa yardımcıdır özel güvenlikleri küçük görmeyin 5188 sayılı yasayı okuyun bakın tamammı ?

 14. mehmet says:

  Ben bir soru sormak istiyorum. İçkili bir mekana girmek istiyorsunuz ve yanınızda bayan olmadığı için alınmıyorsunuz. Bir güvenliğin böyle bir yetkisi var mıdır. Böyle bir tepkiyle karşılaşınca bizim bir yasal hakkımız yok mudur. Yani ben göreve yeni başlamış bir öğretmenim ve turizm şirketinde kokartlı rehber bir arkadaşımla bir şeyler içmek için bir yere girmek istedik ve güvenlik kaba bir şekilde damsız girilmez dedi. Bu tarz bir uygulamayı kınıyorum, eğer bu konuda yasal bir hakkımız varsa yardımcı olursanız sevinirim.

 15. barış says:

  merhaba özelbirşirketin kendi bünyesinde 3yıldır çalışıyorum.işyermiz hes olduğundan dağda ıssız bölgede çalışmaktayız.en büyük sorunumuz güvenlik güven lik görevlisi olmamıza rağmen kendimizi korumaya aciziz.şirketten verilen tam çekmeyen telsiz ve cop kulübemizdeki telefonundış hatdı dahi yok.iş yerinin birsilah temin etmesi gerekmiyormu .olurya bir tehlike anında kendimizi ve bölgeyi nasıl koruyacağız.işyeri amiriyle bu konudaki görüşmemizde silaha gerek yok denildi.birde çalışılan bölgeye göre maaş farkı olması gerekmiyormu.askeriücret sizce doğrumu.birde işyeri bizi güvenlikmi yoksa işçimi nasılbir çalışan gösteriyor.nasıl öğrene biliriz .tşk

 16. oytun kaynar says:

  butun derslerın kapsamlı notları o derslerle ılgılı sınavlar konu anlatımları ve o konuların sorularının oldugu slytlar mevcuttur.. ılgılenen arkadaslar oytunkaynar@yandex.com a maıl atabılırler..

 17. fatih says:

  özel güvenlik görev yerinde uyurken yakalanırsa ne olur

 18. emrah says:

  özel güvenlik görevlisi bıyık bırakabilir mi

 19. burhan polat says:

  özel güvenlik olan avm ve benzeri yerlerde vatandaşların x-ray cihazlarından geçmelerinin zorunlu olup, olmadığı konusunda bilgi verebilecekler varmıdır? x-ray cihazından geçmeden aranarak giriş yapılabilir mi?

 20. çınar says:

  merhabalar ben gümrük muhafaza memuruyum ög kanunu okudum ama yeterli degil . şahsa ait ögrecilerin yogun oldugu bi sitenin özel güvenlik görevlisi her girişimde yasal olmadıgı konusunda uyarmama ragmen siteye girierken kimligimi almak istiyor ve çıkışta almamı söylüyor böyle birşeye yetkisi varmı acaba konuya vakıf olan varsa bilgilendirirse sevinirim.teşekkürler

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Selam, özel kişilere ait mekanlara girişte, o mekanın sahibinin kurallarına uymak gerekir ama kimlik kartınızın alınması esasen GG için bir risk teşkil eder. Bu yerlere girişte kimliğiniz alınabilir ama kimliğinizin kopyası alınamaz, alınsa bile sizin onayınız olmadan saklanamaz. Eğer, kimlik bilgileriniz ilgisiz kişilere aktarılırsa veya sizin haberiniz olmadan kullanılırsa kimliğinizi alan GG yasal açıdan sorumlu olur.

 21. İSKENDER says:

  BU SİTEDE VE BENZERİ SİTELERDE , SAYFALARDA , BLOGLARDA , FORUMLARDA VERİLMİŞ OLAN BİLGİLER ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ , AMİRLERİ , YÖNETİCİLERİ İÇİN ALTIN DEĞERİNDE BİLGİLER OLMAKLA BERABER UYGULAMA SAFHASINDA BİR ÇOK EKSİKLİKLER , AÇIKLIKLAR , SONUÇLAR İÇERMEKTEDİR. BURADA ANLATILMAK İSTENEN HER TÜRLÜ KONU VE MEVZUAT HAKKINDA SÖYLENENLERİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ TEREDDÜTLER HİÇ BİR ZAMAN GİDERİLEMEYECEK SORUNLARDIR. ÇÜNKÜ SİZİNDE YAZILARINIZDA BELİRTTİĞİNİZ GİBİ DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ DE GÖZ ÖNÜNE ALIRSAK Kİ ÜLKEMİZDE BUNA EN ÖNDE DAHİL ; DAHA ÖZEL GÜVENLİK NEDİR SORUSUNA BİLE TAM AÇIKLAMA GETİRİLMEMİŞTİR. HER SORUNUN CEVABI ….MELİ …. MALI ….MULU GİBİ CÜMLELER LEN TAMAMLANMAKTADIR. 5188 KANUNDA BİLE DİKKAT EDERSENİZ AYNI İFADELER LEN KARŞILAŞIRSINIZ. BAKIN BİR ÇOK KİŞİ EN BASİTİNDEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ELLE ARAMA YAPABİLİR Mİ VEYA FALANCA YERE GİRERKEN KİMLİĞİMİ İSTEDİ BUNA YETKİSİ VAR MI GİBİLERİN DEN TÜRLÜ TÜRLÜ SORULAR SORMAKTA VE BU SORULARI SORARKEN DE DUYMAK İSTEDİĞİ CEVABI KENDİSİ VERMEKTEDİR. GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA 5188 İN VERDİĞİ CEVAP İSE X-RAY , EL DEDEKTÖRÜ VS. CİHAZLARLA ARAMA YAPABİLECEĞİ YADA KİMLİK SORMA YETKİSİNİN OLMADIĞI GİBİ ANLAMSIZCA BİR MADDELER YUMAĞI.
  HEM BORÇLAR KANUNUNDAN HEM MEDENİ KANUNDAN HEM POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNDAN HEM TÜRK CEZA KANUNDAN VE BENZERİ KANUNLARDAN ATIFTA BULUNACAKSIN HEMDE BU CEVAPLAR LAN GÖREV YAPTIRACAKSIN.
  YILLARDIR GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR EN FAZLA 6 AY VEYA YILDA BİR İLGİLİ RESMİ MAKAMLARDAN 5188 E DAYANILARAK GELEN
  ” ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREVLERİ HARİCİNDE ÇALIŞTIRILAMAZ ” EMİRLERİY LEN ALAKALI OLARAK TEBLİĞ TEBELLÜĞ BAĞIMINDAKİ YAZILARI İMZALAMAKTADIR.
  ANCAK TRAJİ KOMİK OLARAK TEMİZLİK , EVRAK DÜZENLEME , ŞOFÖRLÜK , HİZMET ELEMANI , HATTA BİR NEVİ ÖZEL UŞAK OLARAK GÖREV YAPAN VEDE BİR BİREY OLARAK PSİKOLOJİLERİ BOZUK BİR ŞEKİLDE GÖREV YAPARAK MADDİ MANEVİ SÖMÜRÜLEN YÜZBİNLERE ULAŞMIŞ BU SEKTÖRÜN ÇALIŞANLARINA ADETA 21. YÜZYILIN KÖLELİĞİ YAPTIRILMAKTADIR.
  OYSA 6 AYDA YADA 1 YILDA İLGİLİ MAKAMLARCA İLGİLİ KURUM VEDE KURULUŞLARA YAZIŞMA KÜLTÜRÜMÜZÜ GELİŞTİRMEKTEN ÖTEYE GİDEMEYECEK BİR ŞEKİLDE AYNI NAKARAT YİNELENMEKTEDİR.
  BU VE BUNLARA BENZER ÖRNEKLER EKSİLMEDEN ÇOĞALTILABİLİR.
  GÜVENLİK HİZMETLERİNİ BİR NEVİ ARACILIK EDEN KOMİSYONCULARA VERECEKSİN , ONLAR ÖRNEĞİN BİR İHALEYİ KİŞİ BAŞINA 2500-3000 TL GİBİ BİR RAKAMLA ALACAKLAR EN BONKÖRÜ BİLE ÇALIŞTIRDIĞI GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE 1200-1300 TL MAAŞ VERECEK ( EN BONKÖRÜ %80 İ ASGARİ ÜCRET ) SONRADA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ NİN YETKİ VEDE SORUMLULUKLARI MELİ …. MALI …. MULU GİBİ CÜMLELER LEN BİTECEK.
  ÖNCELİKLE 5188 DEKİ EKSİKLİKLER , HATALAR DÜZELTİL-MELİ , PROFESYONEL BİR GÖREV TANIMI BELİRLEN-MELİ , ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ , AMİRLERİ , MÜDÜRLERİ , RANT KAYGISI GÜDÜLMEDEN EĞİTİL-MELİ SERTİFİKANLANDIRIL-MALI , SOSYAL HAKLAR SOSYAL GÜVENCELER HAKKANİYETLİ BİR ŞEKİLDE VERİL-MELİ , ONDAN SONRADA GÖREV TANIMLARI YETKİ VE SORUMLULUKLAR MELİ ….MALI …. MULU GİBİ CÜMLELER KURULMADAN AÇIK ANLAŞILIR BİR DİLLE İFADE EDİL-MELİDİR.
  KISACA VEDE ÜZÜLEREK İFADE EDİLEBİLİR Kİ ÖNCELİKLE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ “TAŞERON” ADI SADELEŞTİRİLEREK GÖZE KULAĞA HOŞ BİR ŞEKİLDE YAKIŞTIRMAK İÇİN “ŞİRKET” OLARAK KALDIĞI SÜRECE VE YAPILAN SÖLEŞMELER DE ” MAL VEDE HİZMET ” KAVRAMI KULLANILDIĞI SÜRECE BİR ARPA BOYU MESAFE KAT EDİLEMEYECEKTİR.
  TÜM GÜVENLİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ TEMENNİSİ SİZ DEĞERLİ UZMANLARIMIZIN DA KATKILARI İLE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ , ÇALIŞANLARI ( EN ALTTAKİNDEN EN ÜST KONUMDAKİNE KADAR ) HAK ETTİKLERİ KONUMA VE BEKLENEN HİZMET ANLAYIŞINA KAVUŞMALARI GERÇEKLEŞECEKTİR.

 22. celalettin says:

  Ben bir resmi kurumda ögg olarak çalışmaktayım bizlere görevimiz haricinde santrala vehasta kayıtlarına bakmamız isteniyo görevimiz olmadığı halde zorunlu koşuyorlar bu konuda ne yapa biliriz

 23. tekin says:

  Ben resmi kurumda özel güvenlik görevlisiyim resmi saatler dısında gelen ger il mudürü gerek calışanları içeriye almama yetkimiz varmı

 24. adem says:

  su anda bir devlet kurumunda özel güvenlik olarak calısıyorum özel güvenlikten baska her işi yapıyorum toprak cekiyom yol süpürüyom cam siliyom aklınıza gelecek her işi yapıyom üstüm basım batıyor sonra basımızdaki devlet kurumundan olan biri gelirse ben karısmam diyor hem yaptırıyor hemde ben karısmam diyor yapmasan olmuyor bilmiyorum ne yapacagız arabasını yıkıyoruz agac dikiyoruz agac buduyoruzne yola bordür tası bile dösüyorum toprak dagıtıyoruz yapmalımıyım yoksa korkuyoruz işten cıkarız diye bu mesajı cektıgımı duysa bize elinden geleni yapar ha bu arada birde bizim odamız vardı orayı kapattı gece gündüz dısarda kalıyoruz elektirikli sobayı dısarıya koyduk gece orda onun onunde oturuyoruz bilmiyorum ne yapmalıyız yıldık artık

 25. refik says:

  ŞİMDİ BEN BİR OTELDE ÖGG’SİYİM. ÖYLE BİR ŞEY Kİ OTELDE KAPI NÖBETİNDEN AYRICA GECELERİ KLİMA KAPATMA GÜNDÜZLERİ MINTIKA YAPMA, YERLERİ YIKAMA VS. VS. DİYORUM. YANİ BELİRTMEK İSTEDİĞİM BİZİM GÖREVİMİZ KAPIDA DURUP HERHANGİ BİR OLAYA KARŞI MÜDAHALE ETMEKMİ YOKSA ASKERDEKİ GİBİ MINTIKA YAPIP ETRAFI TEMİZLEMEK VE KLİMALARI MI KAPATMAKLA GÖREVLİYİZ ANLAYAMADIM. BU KONUDA YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM…

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Değerli arkadaşım, sen güvenlik görevliliği yapmıyorsun, ne iş olsa yapıyorsun. tamamen 5188 sayılı kanuna aykırı.

 26. ece says:

  merhabalar

  özel güvenlik görevlileri kimlik sorabilir fakat kimliği binaya girerken alıp çıkarken tekrar verebilirler mi bu konuda yetkileri var mı

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Sitemizin özel güvenlik görevlilerinin yetkileri başlıklı sayfasında yeterli bilgi bulabilirsiniz.

 27. eren says:

  slm değerli arkadaşlar bizler kendi görev alanlarımızda dahi kimse tarafından iplenmiyoruz şirket yöneticileri projelerde orayı kaybetmemek adına bizleri peşkeş çekiyorlar biçok yerde laf söz hakaret işitip arkamızda bir destek bulamıyoruz devletimizin bize sahip çıkmalarını şirket kuran ve tek dertlerinin ticaret yapmak para kazanmak olan kurucuların asıl amaçlarının gerçekten korumak olması sağlanmalı ve bizlerin haklarının herkes tarafından bilinip hiç bir kimseye yalakalık yaptırılmadan gerçek bir birey yada memur gibi kabul görmeliyiz iş yerlerinde projelerde temizlik personeli kadar bile değerimiz olmayıp proje müdürleri tarafından da aşşağlanmamız iyi bir olay deil.gerçekten devlet bize el atmalı gerçek anlamda işimizi yapmalı ve sahtekarların ellerinden kurtulmalıyız inşallah bizlerinde sosyal hakları ii olur birileri bizi duyar

 28. fatih mehmet yıldız says:

  Bir otelde ÖGG olarak çalışmaktayım. Mesai saatlerim içerisinde ufak tefek getir götür işleri olduğu zaman, otele ait araç ile tesis dışına çıkıyorum. Mesai saatlerim içerisinde, işverenimin yazılı izniyle dışarıya çıkmam kanunen sıkıntı yararatır mı?

  Şimdiden teşekkür ederim.

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Kanımca, sıkıntı yaratır. çünkü, yaptığınız iş 5188’de güvenlik işi olarak belirtilmediğinden mesai saati içinde ek iş yaptığınız şekilde yorumlanır ve cezai yaptırım uygulanır.

 29. mehmet kaya says:

  Değerli yetkili ben güvenlik elemanlarını taşeron firmadan temin eden bir kurumda güvenlik sorumlusu olarak işe başlayacağım.Bu elemanların her türlü bildirimleri taşeron tarafından yerine getiriliyor.Benim güvenlik kimlik kartım var çalışacağım kurum benim güvenlik sorumlusu olarak işe girişimi valiliğe bildirecekmi bu konuda tatmin edici bir cevap alamadım yardımınız için teşekkürler.

  • Hakan Özalp, CPP says:

   tamamen kendi yorumum; siz, hizmet alan firmanın bünyesinde çalışacaksanız, yasal olarak 5188 sayılı kanun kapsamında değilsiniz. eğer firmanızın kendi özel güvenlik birimi olsaydı ve siz de onun yöneticisi olsaydınız o zaman bildirim yapılması gerekirdi. Hizmeti sağlayan taşeron firma kendi bünyesindeki personel için bildirim yapacak ama sizin buna dahil olmanız gerekmiyor. ancak, bundan sonra 5188 sayılı kanunla ilgili her türlü işlemi de (yetkilerin kullanılması dahil) taşeron firma üzerinden yapmanız gerekecek, çünkü siz 5188 kapsamında değilsiniz. sizin yaptığınız şirketinizin güvenlik hizmetini doğru bir şekilde almasını sağlamaktan ibaret.

 30. Ali er says:

  Merhaba ben elit bir sitede güvenlik amiri olarak çalışmaktayım.
  Merak ettigim konu bizler bıyık bırakabilirmiyiz?

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Merhaba,
   güvenlik görevlilerinin kılık kıyafet şekilleri firmanızın yaptığı düzenlemelere tabidir. kanunen, bıyık bırakmakla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır

 31. baran says:

  bıyığa göre değişebilir

 32. baran says:

  ŞİRKETLER BİZİM ÜZERİMİZDEN ÇOK PARALAR KZANIYOR. MESLEKTAŞLARIM TARAFINDAN BİLİNMESİ VE ÖNEMSENMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ GERÇEK .2 CİSİ ,ÖGG SIRTINI DAYAYACAĞI Bİ KURUM YADA KURULUŞ OLMADIĞI İÇİN ÖGG. KENDİNİ BOŞLUKTA VE YAPTIĞI İŞİN ÇOK AŞALIK BİR İŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR. BU MESLEKTE ÇOK YALAKA OLDUĞU GİBİ DİK BAŞLI .YANİ İŞİNE BAKAN YALAKALIK YAPMAYAN MESLEK ARKADAŞLARIM DA VAR BUNU BİLİYORUM. BU MESLEĞİN DÜZELMESİ VE RAHAT ETMENİZ İÇİN 2 ÖNERİ BUNU HER BİR MESLEK TAŞIM UYGULARSA SU YÜZÜNE ÇIKACAĞIZ……KURAL 1 EKİP İÇİNDE YALAKA BARINDIRMAYIN İŞİNİZDEN OLMA PAHASINADA OLSA ONU ALT EDİN.. KURAL 2. GÖREVİNİZ HARİÇ İŞLERE İTİRAZ EDİN İŞTEN ÇIKARTIRSA ÇIKARTSIN ÇIKARTIYORSA ZTN ÖGG LAZIM DEĞİL UŞAK LAZIMDIR O FİRMADA GEÇEN HER SÜRE SİZİN ZARARINIZA OLUR..

 33. prestij vale says:

  Merhabalar,
  Görev yaptığımız yere herhangi bir süretle gelmiş olan polis memurlarının silahını emanete alma yetkimiz varmıdır?

  • Hakan Özalp, CPP says:

   ÖGG olarak polis, asker vb devlet görevlilerinin silahlarını alamazsınız.

   • Hakan says:

    Bu konuda verdiğiniz cevaba katılmıyorum,yada ortada bir yanlış anlaşılma var sanırım…görevli kolluk haricinde ö.g.g görev yaptığı yerde silahla giriş yasak ibareliyse kolluk kuv (o an görevli olan)haricinde askerinde polisinde silahını emanete alma halkına sahiptir…tabiki bu ö.g.g nin görev yaptıgı projeye göre…tutupda bir alışveriş merkezinde yada sitelerde buna gerek yok ama patlayıcı ve yanıcı yerler,para değerli eşya muhavaza gibi yerlerde kim olursa olsun silah emanete alınır(görevli kolluk hariç)

    • Hakan Özalp, CPP says:

     metinde yeterli bilgi bulunmaktadır, ancak; bu konular siyah-beyaz değil, girinin 50 tonunu yansıtacak kadar yoruma ve yanlış anlamalara açık konulardır. bu nedenle diyelim ki; görev yaptığın yerin özelliklerine göre ve silahla karşına gelen kişilerin özelliğine/görevli olup olmadıklarına, senin emanet dolabının olup olmadığına, senin bu silahları emanete alma riskini nasıl yönetebildiğine kadar binbir çeşit faktöre göre ve sana tanınan karar verme yetkinin derecesine bağlı olarak “senin karar vermen en doğrusudur” diyelim

     • Ahmet says:

      Ciddimisiniz kafanıza göre kendinize yetki tanımlıyorsunuz burada? Pvsk ya göre polis bulunduğu il sınırları içerinde 7/24 görevli olan, bulunduğu konuma bakılmaksızın suçla karşılaştığında müdahale etmek zorunda olan bir genel kolluk kuvvetidir. Ögg’nin korumakla görevli olduğu yerde 7/24 görevli sayılan polisin görev alanı olduğundan bir suç işlendiğinde zaten özel güvenlik doğrudan o polisin talimatlarına uymak zorunda. Dolayısıyla ögg kim oluyorda kendi görev alanında bir polisten silahını alabiliyor? 6136 da polisin “Görevi dışında “silahla giremeyeceği yerler açıkça belirtilmiş, oraya ögg nin koruduğu yerlerde onun kararına göre girebilir diye bir madde eklenmemiş. Bunu yapan ögg bunu yapmaya kalkarsa suç işlemiş, görevini kötüye kullanmış olur.

     • Hakan Özalp, CPP, CFE says:

      Arkadaşım, öncelikle üslubunuz hiç uygun değil. bu web sitesi sadece bilgi paylaşımı için kurulmuştur. eğer paylaşmak istediğiniz veya tartışmaya açmak istediğimiz bir bilgi varsa seve seve yayımlarız. ayrıca, önceki cevapları ve yazının tamamını dikkatli okursanız sizin söylemek istediğiniz şeylerle çelişen bir bilgi olmadığını görebilirsiniz.

 34. YALÇIN GÜRKAN says:

  ÖGG alkolmetre kulalanma yetkisi varmı.Turizmde çalışıyorum tesis içinde personelein alkol alması yasak, bende cihaz kullanarak alkol muayenesi yapmak istiyorum, bu uygulamanın hukuki dayanağı varmıdır.
  Saygılarımla.

 35. fatih demirci says:

  iyi çalışmalar.bir fabrikada ögg olarak çalışmaktayım.çalıştığım fabrika caddenin diğer tarafında büyük ve kendi güvenliği olan bir kulede ofis kiraladı.kiralanan ofisin sorumlulugunuda bize verdiler.akşam gidip kapılarını kapatmak,kilitlemek,ışıklarını kapatmak işini yapıyoruz.sabah 6 dada kilitlediğimiz kapıları tekrar açıyoruz.bu ofislere giderken ana ve işlek caddeden geçiyoruz.verilen görevin 5188 e uygun olmadığını fabrika yöneticilerine ve güvenlik şirketimize sözlü olarak söyledik.onlarda uygun görmeyen işi bırakıp istifasını versin dediler.işimizden olmamak için mecburen valilikten izni alınmayan fakat çalıştığımız fabrikanın sonradan kiraladığı görev alanımızın dışındaki görevi yapmak zorunda kaldık.sizce yaptığımız doğrumudur?bu konuda işten çıkartılırsak yasal hakkımız nedir.teşekkürler.

 36. Hakan Özalp, CPP says:

  Merhaba, verdiğiniz bilgiler ışığı altında bir değerlendirme yapmak zor. bahsettiğiniz yeni ofis, özel güvenlik izni alınan yerin eklentisi olarak kabul edilebilir, şirketin kayıtlarında bu şekilde geçiyor olabilir, bunun netleşmesi lazım. ayrıca, yeni ofiste yaptığınız işi tam olarak özel güvenlik hizmeti olmadığından oranın güvenliğini sağladığınız söylenemez. bu nedenlerle, erken ve yanlış yönlendirici bir değerlendirme yapmak uygun değil.

 37. samet temur says:

  Plaza da Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Calışmakdayım Plaza ya Giriş Yapan Her Misafir için Kibar bir Şekilde Kayıt Acıp Ziyaretci Kartı İle Giriş Yapılacağını Söylüyorum Bunun İçin Nüfuz Cüzdanı Passaport Ehliyet vb. Kimlik İstemekdeyim Cıkışta Kimliğini Teslim Alacağını Söylüyorum Bazıları zorluk cıkarmakda Hangi hakla Kimliğimi istiyorsun Bilgilerimi Alırsın Demekde yetkim Nereye Kadar kişinin Kimliğini bilgilerini Alma Yetkim Varmı ?

 38. serkan tuna says:

  slm ben bi beyaz et sektöründe ögg olarak çalışmaktayım. benden şirket kantarını yaptığım tartımları el yazısı ile hesaplayıp heseabını tutmamı. sevkiyat çıkışlarını tartıktan sonra raporlamamı istiyorlar. yani ögg olarak değil kantarcı olarak çalıştırmak istiyorlar. ayrıca tek çalışmamı istiyorlar. bunu kanundaki yeri nedir ne yapmam grek. lütfen cvp

  • Hakan Özalp, CPP says:

   sizden istenen hizmet şirket varlıklarının korunmasıyla ilgili mal kabul hizmetlerine destek olmak olduğundan bir sorun olmadığını söyleyebilirim.

 39. rabia dag atli says:

  ogretim kurumunda calismaktyim 8 saat hazir ol vaziyetinde dolasmaktyim .bu konuyla ilgili ic emir cikartildi eller arkada olmuyck diye bir madde vardi bumadde oldugu icin imzalamdim .cunku ogg egitmini alirkn her zamn hazr ol vaziyetnde durulmali karsidakini caydrmk icin ben bunn egitmde gormusm bsna cikariln emirde boyle durmamm gerektigini yaziyo aldigim egitime ters dustugu icin imzalamdim bide su var okutmadan imzalatmk istediler imzala okursn dediler bnde okumadigim biseyin altna imza atamm dedim okudum ve bu maddeden dolayi imzalmdim sizce olmsi gerekn nedr.

 40. Hasan TASCI says:

  Sayın Hakan bey;
  Özel bir işyerinde işverenin talimatı doğrultusunda gelen araçların bagaj aramaları (sadece kaput açılıp gözle kontrol edilmekte elle arama) yapılmamaktadır. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki şahıslara ait araçların bağaj aramalarının yapılması kanuni olarak uygun mudur?
  1. Hakim ve savcılar (kimlik ibrazlarını yapmışlarsa) aranaya tabi tutulabilirler mi?
  2. Avukatlar (kimlik beyanı yapılmışsa) aramaya tabi tutulabilirler mi?
  Saygılar sunarım.

 41. ferhat abdan says:

  ben ptt de ögg olarak çalışmaktayım çalıştığım firma benden savunma istemektedir ben bu savunmayı sözlü olarak verebilirmiyim .yada yazılı olarak vereceksem kaçgün içinde vermeliyim

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Değerli Arkadaşım, bu konu iş kanunu kapsamına girmektedir. yanlış yönlendirme yapmamak adına konuyla ilgili bir uzmana sormanızı tavsiye ederim. teşekkürler

 42. ferhat abdan says:

  sözlü savunma vermek istediğimde bunun yasal bi dayanagı varmı böyle bişr hakkımız varmı

 43. mehmet güller says:

  Selamun aleyküm ben sitede calisiyorum özel güvenlik koruma mesafesi kac metredir sitede hırsızlık oldu kimliğime el koyulur mu ben tek başıma güvenlik olarak çalışıyorum

 44. gulsah says:

  Yangin aninda yangin alanina zorla girmek isteyen kisiye ozel guvenlik gorevlisinin mudahalesi nedir ?

 45. ali güzel says:

  mrb ben bir özel şirkette ö.g.g. olarak çalışmaktayım. yağmurlu alanlarda görev yaptığımız fabrikanın bazı yerlerini şiddetli yağmur yağdımı su kaçırıyormuş. bizdende o zamanlarda elimize çekçek alıp onları çekeçekmişik yağmur durasıya kadar bizim onları yapmamız yasaya aykırımı. eğer onu yaparsak bu seferde kendi işimiz olan gözetlemeyi aksatmış olacaz sizce yapmamız uygunmudur değilmidir

 46. kadir says:

  Mrb hocam soruma acil cevap verirseniz sevinirim ben ogg kimliğini eskisehir den aldım eskisehir de ikametgah ederken Gaziantep e yerleşmeyi dusunuyorum orada eskisehir den aldığım kimlik kartıyla antepte devam edebiliryim orada geçerli olur mu çalışan bilirmiyim
  Antepte

 47. efkan sönmez says:

  sayın yetkili arkadaşlar bir otogarda ÖGG olarak çalışmaktayım otogar içine giren otobüslerden giriş çıkış ücreti alınmaktadır.yolcu alan otobüslerden farklı ücret almayan sadece yolcu indiren otobüslerden farklı ücret alınmaktadır. bu işi bizlere kaşe basmak suretiyle yaptırmaktadır idare yani yolcu aldı almadı şeklinde mühür basıyoruz bunun karşılığında gişedeki memur arkadaşlar ücret tahsilatı yapıyorlar. bu işi bize idarenin yaptırma hakkı varmıdır bunu onu öğrenmek istiyorum.

 48. cengiiz says:

  özel bir bankada görev yapmaktayım bazı müşteriler bagirip çagiriyor ve diger müşterileride rahatsız ediyor bazen hakaret bile edildigi oluyor şahsıma veya diğer personellere.. uyardıgımız zaman veya dişarı çıkmasını söyledigimizde çıkmayıp sen bana bişey yapamasın diyebiliyorlar sizce nasıl bir müdaleedilmelisi gerekir ve kanun çerçevesinde jop veya kelepçe takılabilrimi böyle bir olayda beni aydınlatirsanız sevinirim

 49. muhammet says:

  görevini yerine tam olarak getirmeyen özel güvenlik görevlilerine yasal nasıl cezai işlemler yapılabilir(nöbette uyuma, eksik teçhizatlı nöbette bulunma kılık kıyafet uygunsuz olması durumlarında)

 50. mehmet says:

  tur kontrol sistemi kalemi nin tek başına ,geniş ve açık tehlikeli yerlerde atılması hukuka uygunmudur.bu sistemin 2 kişiyle yapılması gerekmiyormu hukukuen .yasa olarak dayanağı nasıldır

  • Hakan Özalp, CPP says:

   bahsettiğiniz durumda hukuka aykırı bir durum olduğunu sanmıyorum. güvenlik görevlisi tek başına devriye görevi yapabilir. eğer devriye güzergahında sizin güvenliğinizi tehlikeye atan bir risk varsa, bunu yöneticilerinizle görüşmenizde fayda var.

 51. mehmet says:

  Güvenlik görevlisi ne kamerdan bakilarak mesela kazagini giymemissin jopun takili deyil kameradan tespit ettik deyip tutanak tutulabilirmi? cevap verirseniz sevinirim.

 52. Faruk says:

  İyi Günler Merhaba, Ben Özlük Hakları Resmi bi Kuruma ait ama taşeron aracılığıyla çalışan bi Güvenlik Görevlisiyim, 3 vardiya şeklinde çalışmaktayım ve bu durum düzenimi bozduğu için artık uyku problemi yaşamaktayım, bi gün sabah uyuya kaldım ve vardiyayı almam gereken saat de bir üst amirimi arayarak durumu bildirdim, 2. yada 3. vardiyaya gelebilir miyim diye sordum, Fakat bi üst Güv. Sorumlusuna danışarak benim o gün vardiyaya alınamiyacağımı söyledi, Herhangi bi Güv. Sorumlusunun bi Güvenlik gör. Vardiyaya almama gibi bi yetkisi varmı yasal olarak ? Diyer bir sorumda Bir nöbet noktasında( giriş ve tehlikeye açık bir kapı) tek başına nöbet tutmamız yasalmı, en azından hafta sonraları, devriyeleri tek atıyoruz, Devriye esnasında biri bizi doğrasa yada düşüp kalsak kimsenin ruhu duymuz onu biliyorum ama sanırım bu durum yasal..

  • Hakan Özalp, CPP says:

   vardiya çalışmasının düzenlenmesinde bahsettiğiniz konunun yasalarla bir bağlantısı yok. tek başınıza nöbet tutabilirsiniz ancak acil durumlara yönelik olarak sizinle iletişim kurulabilmesi gerekir.

 53. mehmet ay says:

  üniversitede bir öğrenciye açılan soruşturmada özel güvenlikçiler (aleyhte) tanık olabilir mi? lütfen en kısa içinde cevaplar mısınız?

 54. Hüseyin Demir says:

  Merhabalar,

  Ofis Binasında güvenlik görevlisiyim.Gelen ziyaretçileri kontolden alarak yönlendirmesini yapıyoruz.
  Geçenlerde İstanbul büyükşehir belediyesinden memur arkadaşlar geldi kiracı bir kata.
  Kontrolden geçmek istemediler.
  Amirimiz Yardımcı oldu.
  Memurlar neye göre aranmamaktadır
  Yasada böyle bir hakları varmıdır
  Bu konuda beni bilgilendirirseniz lütfen
  İyi günler..

  • Hakan Özalp, CPP says:

   memurların aranmaması söz konusu olamaz. avukatların aranmaması kanun gereği iken, aranıyorlar da, belediye’deki memurun nasıl bir dokunulmazlığı olabilir? buna müsaade ederek kendinizi çok büyük riske atmışsınız.

 55. mesut says:

  Slm arkadaşlar benim kafamda kalan bi soru var sitede güvenlik olarak çalışmaktayım bu dairelerin yangın panelini öğrenmek zorunda miyim dairede çalan alarmı güvenlik yangın panelinde alarmi kestirecek görevli guvenlik mi boyle bi yasa var mi güvenlikte güvenliğin isimidir aanlamadım lütfen yardımcı olurmusunuz şimdiden yorumlarını için tskurler

 56. abdullah says:

  ben bir avm de calişıyordum foskurtta güvenlik elenanıydım işletme sahibi benim vardıyam da eş yalarını aıp izinsiz avm yöneticierden haher siz kactı ve ben olayı göremdim bana bir sıkıntı yapar mı

 57. murat says:

  Devlet kurumunda özel güvenlik gorevlisiyim nobete geldiğimde cep telefonumu alip nobet sonunda teslim etmek istiyo amirler bu yasalmi cep telefonumu alma yetkisi varmi amirlerin

  • Hakan Özalp, CPP says:

   uygulamada yasal bir engel yok. işyerinin çalışma koşullarına uymanız gerekir

   • Emre says:

    S.a hakan bey arkadas sormuş nöbetten önce cep telefonumuzu amirler alıyor ve nöbet bitiminde geri iade ediyor diye sizde konu ile ilgili yasal engel olmadığını ve iş yeri kurallarına uyulmasını ifade etmişsiniz. Peki bu konuda benim sizden bir ricam var madde olarak bana bunu gösterir misiniz, bir gün karşılaşırsak bilelim kanunu. Şimdiden teşekkürler.

    • Hakan Özalp, CPP says:

     Emre bey, kanun dediğiniz yasal düzenlemeler sizin cep telefonlarınızla ilgili bir düzenleme yapar mı sanıyorsunuz? İş yeri güvenlik yöneticisi böyle bir düzenleme yaptıysa siz de o iş yerinde çalışmak istiyorsanız, o işyerinin kurallarına uymak zorundasınız. kuralları beğenmiyorsanız sizin yazdığınız kuralların geçerli olduğu yerlerde çalışabilirsiniz veya bu uygulamanın herhangi bir kanuna aykırı olduğunu ve bunun suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, ilgili yerlere suç duyurusunda bulunabilirsiniz veya bu uygulamanın iptali için gerekli mercilere iptal davası açabilirsiniz.
     bana sorulan sorulara insanlara yardımcı olmak maksadıyla, bilgimiz dahilinde cevaplamaya çalışıyoruz. benim verdiğim cevap hiç bir şekilde bağlayıcı olamaz, öyle bir iddiamız da yok, o konumda da değilim. eğer tavsiyemi beğenmiyorsanız uygulamazsınız, “göster kanunu da biz de bilelim” şeklinde bir ifade çok komik, çok gereksiz.

     • Emre says:

      Ana Yasa MADDE 22.

      C. Haberleşme Hürriyeti

      Değişik: 3.10.2001-4709/7 md.) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
      Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.

 58. veli says:

  benım sorum cok karsılatımız bır sorun ncevaplar sanız sevınırım

  1_magaza guvenlık gorevlısıyım musterı cıkarken alarm otuyor posetıne bak mak ıstıyom zorluk cıkarıyor bazen ben hırsız mıyım baktırmıyom dıyor kufur ettı de oluyor bu kısi poset baktırmak zorunda mı

  2- magaza da alarm sız urun canta attını goruyom mudale ettımde ben alcaktım dıyor bunda dolayı cıkıs a kadar takıp edıyom urun satın almadı cantasında alarm sız oldu ıcın kapı ot muyır öt mıyor bu musterı durdurum cantası basaltırmısınız dıye bılır mıyım dıye bılırmıyım ve ya cantanız bakma gerek dıye bılırmıyım

  3- magaz guvenlık gorevlısı olarak supelendımı durdura bılır mıyım cantası bakabılırmıyım
  magaz ıyle ılgılı yetkıler soyler mısınız

  şimdınde ılgınıze tesekur ederım

  • Hakan Özalp, CPP says:

   değerli arkadaşım, bu konuda kendi yöneticileriniz size daha doğru bilgi verebilir. ancak, kişisel tavsiyem çok kesin deliller olmadan, hırsızlıktan emin olmadan müşteriyi şüphe üzerine durdurup aramak doğru değil. müşterilerin yanlış şüphe üzerine durdurulması halinde, sizi ve işyerini mahkemeye vermesi yaygın bir sonuç. kendi yöneticinizden ve mağaza yöneticisinden net bir yönlendirme almalısınız.

 59. serdar says:

  ben bi fabrikada ögg olarak çalışmaktayım araçlara mazot verme araç yıkama personel servisine gitmek yerleri yıkama gibi işler yaptırıyorlar yap demiyor yetkililerce yapılmadığında işten atılmıyoruz ama çeşitli bahaneler ile çıkmamız sağlanıyor ne yapmam gerekli ispat edebilirim işten ayrılsam tazminatımı alabilirmiyim saygılar…….

 60. osman says:

  ögg firma adına hehangi olaydan dolayı şikayetçi olabilirmi olursa mahkeme lere gidiyor kendi sicilide etkileniyor bazen tazminat davası acılırmı firmaya

 61. DERSİMLİ 62 says:

  Herkeze Selam

  Ben uzun yıllardır ö g g olarak çalışmakta olan eskiden gelen sonradan 5188 olan kanunlada halen çalışmakta bulunan birisiyim yabancı uluslar arası bir firmada 20 yıla yakındır çalışmaktayım kendi kadrosunda çalışmaktayım ve bir çok persoenel gibi gerekli herşeyden yararlanmaktayım meslekte alaylı olanlardanım 25 seneye yakındır bu işlerdeyim ve gördüğüm duyduğum konuştuğum ve bizimle dışardan destek olarak çalıştırılan o kadar çok güvenlik görevlisi ile çalıştım görev yaptım çeşitli firmalara bağlı pırıl pırıl gençlerle onların sorunlarını dinledim konuştuk ne yapıla bilirleri zorladık fikirlerimizi ortaya koyduk her konuda konuştuk lakin tek ortak noktamız dönüp dolaşıp yaşamakta bulunan dünyadaki bu meslekte bulunan diğer meslektaşlarımızın hayat şartlarına ve yaşam koşullarına bağlı ve bu ülkelerde bulunan ögg kanunlarına kurumların ülkelerindeki bu mesleklere ait kanunlarına sıtantartlarına çalışma koşullarına ve en önemlisi maaş koşullarına dail konuştuk ve çoğundan şunu duydum müdürüm esasında türkiyede yapılacak en son iş bu iş neden dediğimde kapıtaki valelerin kapıcıların ispak görevlilerinin hatta karakollarda çalışan bekcilerin bile kendilerine ait kanunda belilenmiş kuralları ve yasal güvenceleri bulunmakta lakin bizlerin sadece ve sadece bir kanun bağlı yasal hakları olan ama kendi can ve mallarını koruyan kolluyan onun sıtantartını oluşturan bir güvencesi dayanağı bulunmamakta dedi tıpkı dolmuşcular gibi özel halk otobüscüleri gibi taksiciler gibi azcık parası olan güvenlik firması kurmakta ve bunu ticaret olarak görmekte kazancının çoğunu kendisine yaşamına harcamakta buda kazancını sağlamakta bulunanların emeklerinden kesilenlerle gelmekte bu sebebten öncelikle bu işi devlet olarak daha sert kuralları olmalı yurtdışındaki ögg gibi çalıştırılma saatleri süreleri belirlenmeli ve direk bu ögg de çalışanların kimlikleri kanunlarını resmiyet verilmiş ise kanunlar da açık olmamalı işvereni kollamayan kuralları olmalı sert kuralları olmalı yasal boşlukalr çok iyi görülmeli ve ülkelerin askari ücreti neyse onun en az 2.5 katında olmalı artıları olmalı yani ulaşım sağlık hatta özel sigortasına kadar olmalı buda daha güçlü firmaların bu sahalara inmelerini sağlar aç olanlarında bu sahalardan çıkmalarını sağlar maaşı yatacakmı yatmayacakmı diye düşünmeyen geceden çıkıp başka işlerde temizlikte boyada inşaatta takside dolmuşta vb işlerde çalışmamalı kişiler işine işverenine güvenmeli ama en önemlisi mesleğini sevmeli severek yapmalı asker gibi polis gibi doktor zabıta vb gibi mesleklerdekiler kadar rahat huzurlu yapmalı buda daha donanımlı kalifiye eğitimli kişilerinde bu mesleklerde çalışmasını sağlar yanii maaşının yetmiyeceğini bilen işsizlikten bu işlere sadece geçici olarak giren kişilerden temizlenmeli mesela bilmem kaçtane güvenlik görevlisi var denilmekte işte burada gerçek güvenlikçilik yapanların orataya çıka bilmesini sağlayacak kanunlar yapılmalı nasıl olsa 5 yıl sürem var alayım kimlik cebimde durusun denmemeli eğitimlerin daha donanımlı eğitici bir kurumlara verilmesi gerekli aynı asker polis gibi eğitimler verilecek yetkilerde kurumlar kurulmalı hatta bu kurumlar bence asker yani polis jandarma gibi kurumlar içinde kurulmalı gerekiyorsa sözleşmeli memur sitasünde kurumlar içinde bile görevlendirme yapıla bilir örneğin zabıtalar içinde orman muhafaza sahil güvenlik karayolları köprü koruma vb gibi lojman meclis karakol gibi yerlerde görev yapacak kurum içi eğitimlerin verileceği yerler olmalı buda daha donanımlı ayakları yere basan kişiliği mesleki bilgi darcı yerine oturtulmuş kişileri sahaya sürmeyi sağlar yakın korumaların içindeki polis çekilir kişileri şahısları koruyanlar bu kişilerden devlet eliyle verilir görevli olarak ve kanuna bağlı eğitimli kişilerin olduğu uluslar arası stantarlara haiz unsurlarda yetkin kişilerle kurumlar olmalı ama öncelikle geçim sıkıntıs gelecek korkusu işim aşım kovulma korkusunu yaşamayan kanunları bilen düzgün aklı başında kişilerin olduğu boş işler sürüsü gibi görülmeyen konumu yeri belli olan cevresinde saygı gören bireylerin oluşturduğu bir kurum olması sağlanmalı sivil lerin ellerine verilmiş nereye çekersen oraya göre şekilenmeye müsait bulunan bir kanun değil gerçektende ismindeki ağırlı taşıyacak bir yer olmalı .özel güvenlik daire başkanlığı ve buna bağlı çalışan çalışanları emekli askerler polisler devlet memurlarınında emekli olduklarında bu işlere kaydırılarak tecrube ve mesleki eğitim donenım bilgilerindende yararlanılacak bir güçlü kurum olmasını beklemekteyiz beklemekteler bu sektörde gerçekten ekmek yemek için bulunan kim varsa sorun aynı şeyi diyecektir.
  Herkezi saygıyla selamlıyor ve daha güzel umut dolu aşı işi olan geleceğini korkmadan işine güvenerek kuracak bir dünya ülke ve bu meslekte dahil tüm mesleklerde emek hırsızlığı yapılmadan çalışanlarına sahip çıkan iş verenler dilerim…

 62. Erdal says:

  Ben bi hastanenin psikiyatri servisinde çalışıyorum buraya gelen hastalr genelde madde bagimlilari psikopat tarzi ruhsal yonden bozuk insanlar biz burda genelde giris cikislarda esyalari ariyorz gerekli gordugumuz psikiyatri hastalarinin uzerlerini elle ariyorz sayet kesici alet ilac madde getrenler oluyo sizce bu yaptgimz yanlismi..

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Elle arama yapmak özel güvenlik görevlilerinin yasal yetkileri arasında değildir. 5188 7.maddeye bakabilirsiniz. teşekkürler

 63. alican barca says:

  Bir özel güvenlik personeli kendi projesinin dışında kendi şirketine ait bir başka projeye mesaiye gitmesi yasalmidir

 64. Deniz yılmaz says:

  Hocam ben izmir Büyükşehir belediyesinde taşeron bir sirkette özel güvenlik olarak çalışmaktayım. Size sorum BIYIK la ilgili şirketin büyükşehir ile yaptığı sözleşmede bıyık yazmıyor. Ve yönetmelikte de bıyık yasak demiyor. Bu yüzden bıyık bırakmayı düşünüyorum. Bıyığin yaptırımı olurmu. Ve birakmamizda sakınca varmı. Şimdiden teşekkür ederim

 65. ERSİN ALTIN says:

  özel güvenlik görevlisiyim,fabrikada kantar işlerine bizler bakıyoruz ne yapmam lazım nereye şikayet edeyim,sözleşmemde böyle birşey yok efendim.

 66. Onur says:

  Özel güvenlik görevlisi ek iş yapanbilirmi. Maille cevabınızı bekliyorum

 67. mehmet says:

  s.a ben hastane güvenliğin deyim şirketin tuttuğu çalışan güvenliği arkadaşlar başaka mevkide çalıştıgımızda rapor tutacagını belirt tiler bu raporun nasıl kime etkisi olur

 68. muhittin says:

  5188 e göre yapılan aykırı demekle bitiyomu? Her işi yapıyorum demiş birisi sizde 5188 e aykırı demişsiniz.herkesce malum aykırı olduğu.ama işinden olmamak için ses çıkaramıyo .bununda çaresi yok.yetkilet görevler net değil.cezalar hep ucu açık.ogg let kimse kızmasın sanki şamar oğlanı.işlerine gelince 5188 işlerine gelmeyince özel talimat.bazılarına yasak olan digerine serbest iş verene yada mudure baglı.sigara almaya gönderir sende 5188 e aykırı dersen ya içinden olur yada ilk izin istediğinde kesin HAYIR cevabı alır.ben polisim ben doktorum ben şuyum buyum diyerek güvenligğn gorevi engellenir.olay olunca güvenlik sorumlu olur.yok öyle baba yigit gorevini tam yapabilecek güvenlik yada personeline destek olacak amir mudur yada patron.

  • Hakan Özalp, CPP says:

   değerli kardeşim, şikayetçi olduğunuz konuda bu web sitesinin yapabileceği sadece şikayetinizi dile getirmeye aracılık etmektir. üstelik bu web sitesi özel kişilere aittir ve misyonu özel güvenlik konularında açık bilgi kaynağı olmaktır. teşekkürler

 69. can kurk says:

  hakan bey ö.g.g. lerin daha saygın daha adam yerine konulması konusunda insanları nasıl eğitebiliriz.yani düny akadar sorumluluk veriliyor bizlere ama sinek kadar değer verilmiyor insanlara kırıcı olmak istemiyoruz ama buna zorluyolar

 70. Ayse says:

  Cok acilll.taseron bi firmaya bagli olarak bir sirkette ogg olarak calismaktayim.calistigim yer beni kendi bunyesine almak istiyor.izleyecgimiz yol nedir

 71. Özgür says:

  İyi günler calismis oldugum kuruma tir ile yük geliyorve tirin kapilari mühür ile kapali mühürleri kontrol edip acmak bizim görevimiz mi yoksa bana numarasi söle diyip tamam acabilirsin dememiz mi gerekiyor yani ben acmam ben kontrol ederim onay veririm desem haklimiyim ?

 72. Mehmet says:

  Adalet bakanlığı nda görevli güvenlik ler silah lı görev yapıyor silahsız mı Teşekkürler şimdiden

 73. mustafa says:

  merhaba ben genel evde özel güvenlik olarak calışmaktayım. şirket olamadığı için bizlere emniyetten ahlak şube karışmaktadır. cevap almak istediğim konu ise bizler elle üst araması ve sahsn kimliğini alı koyma yetkimiz olmamasına ragmen bizlere bu işleri sözlü olarak soyleyip yapmamızı istiyorlar tabiki mecburen yapıyoruz gerekli mi derseniz bence gerekli alkollü haplı üzerinde bıcak ve silah tasıyan cıkabiliyor. peki yarın bizim hakkımızda şikayette bulunsalar sonumuz ne olur

 74. Murat Vatansever says:

  Bir Kamu Kurumuna Silahlı Kişi Geldiğinde Silahı imza karşılığında Teslim alınan ve Kasaya konulan ve kasa anahtarı gelen silahı teslim alınan kişiye veriliyor ve bu şekilde devam eden bir kamu kurumda Gelen Misafir Polis Olursa Silahı Teslim alınarak mı içeri alınır yoksa teslim alınmadan mı ? Yani demek İstediğim Kamu Kurumlarına Birşeyler sormak için gelen Polis Memurlarından silah alınır mı ? alınmaz mı ?
  İşin ehli olan acil cevap verecek bir hocamız varsa çok sevinirim.

  • Ayhan ARSLAN says:

   Bu husus 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

   Bu Kanunun ek 1. maddesine göre silahla girilemeyecek yerler şu şekildedir:

   “A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
   B) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
   C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,
   Ateşli silahlar taşınamaz.”

   Bu yerlerde sikah veya bıçak vs. aletleri taşıyanlara Türk Ceza Kanununda yer alan cezanın iki katı uygulanır.

   İSTİSNALAR

   Ancak aşağıda sayılan görevlerde bulunanlar, yukarıda yer verilen ve A ve B bentlerindeki yerlerde silah taşıyabilir. Bunlar ise şu şekildedir:

   “1. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,
   2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,
   3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,
   4. A) Emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar,
   B) Bazı istisnalar dışında,
   a) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,
   b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan,
   c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,
   d) MİT hizmetleri mensuplarından,
   e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden,
   Emekli olanlar.”

 75. Fatih Gungor says:

  Merhaba Özel Güvenlik Görevlisi sivil kıyafetle gorev yapabilirmi. Sivil olarak görev yaptığına silah taka bilir mi? BU sekil de gorev yapabilir mi? bu şekil görev yaparsa ne olur.

  • murat taş says:

   çalıştığım kurumdan çalınan bır esyayı kurum dışında ne kadar kovalayabilirim

 76. serkan says:

  Silahli guvenlik gorevlisi silahi teslim edince gorevi bitermi?

  • Hakan Özalp, CPP says:

   evet. Güvenlik Görevlisinin sorumluluğu sadece görev alanında ve çalışma saatleri içerisindedir.

 77. sedat says:

  ozel guvenlik gorevlisi asker selami verme zorunlulugu varmi beni aydinlatirmisiniz tskrlr

 78. veli says:

  sayın editör,ben 7 yıldır kamu kuruluşunda özel güvenlik görevlisiyim size bugün başıma gelen bir olayı aktaracağım ne yapmam gerektiği hakkında yardımcı olursanız sevinirim.Mesai saatimde nizamiye geçit giriş kontrol görevimi icra ederken Kolluk kuvveti jandarma aracı geçiş yaparken yanımdaki arkadaş ayağa kalkıp esas duruşta selam verdi ben ise kalkmadım daha sonra jandarma 30 metre ileride durdu ve beni yanına çağırıp ismimi ve neden g…nü başını kaldırmıyorsun terbiyesiz herif dedi,bende ona selam verme zorunluluğumun olmadığını iza ettim ve seninle görüşürüz deyip gitti şimdi ben bu konu hakkında ne yapmalıyım….saygılar

 79. hasan arıcı says:

  bu kimlik kartını nerden nasıl alırız

 80. ÖZGÜR says:

  özel güvenlik görevlisi bıyık bıraka bilir mi ?

  • Gürcan Engin says:

   Bu konuda Hizmet Alan / Bağlı olduğunuz şirket ile aranızdaki sözleşme şartları geçerlidir. Kanun/Yönetmelik böyle ayrıntıya girmemektedir.

 81. Mahir says:

  Üyesi olduğum beş yıldızlı bir otelin araç otoparkındaki güvenlik Çalışanlarının araç iç ışığını açıp bagajımı görebilecekleri bir şekilde bırakmama rağmen ısrarla bana bagajı açtırmaları doğru mudur veya böyle bir yetkisi var mıdır daha doğrusu yetkileri dahilinde midir değil ise neler yapmamız lazım bana bu konuda dönerseniz çok sevinirim saygılarımla Hakan bey

  • Gürcan Engin says:

   Merhaba, hizmet sözleşmeleri gereği kendilerine böyle bir görev verilmiş ise yapılan gayet uygundur. Elle arama yapamazlar sadece. Eğer aramaya / kontrole itirazınız olacaksa o özel mülke girmeme takdirini kullanabilirsiniz.

 82. SELAMİ CAN says:

  BİZ 5 KİŞİYİZ , VARDİYE AMİRİ KENDİNE DÖNDÜRMELİ VARDİYE YAPIYO DİĞER DÖRT KİŞİYİ ELİNDE OYNATIYO.KENDİ KAFASINA GÖRE VARDİYE YAPABİLİR Mİ?5 KİŞİYLE VARDİYE DÖNMÜYO? KANUNA UYGUN MU 5 KİŞİ 7\24 ÇALIŞABİLİRMİ?

 83. SELAMİ CAN says:

  ben bir günü 16\24 çalışıyorum.listede ertesi günü 24\08 böyle bir liste varmıdır?hemde mesaisiz 8 saatten fazla çalılşıyorum?

 84. ali says:

  Demir jop taşımak weya kullanmak yasak mı yasak ise cezası nedir acil lütfen

 85. selcuk mercan says:

  Selamün aleyküm.şekerbankın kurduğu Desmer güvenlik şirketinde çalışıyorum.icralık bir fabrikanın güvenliğini sağlamak için 7 arkadaşla ö.g.görevlisi olarak çalışıyoruz.şikayetimi arz edeyim.6 arkadaşla silahlı sertifikamiz var.Görev alanımız dışında banka şubelerinde çalıştırılıyoruz.fabrikada çalışma saatimiz 8 saat şubelere ğönderilince çalışma saatimiz 8 saati geçiyor.mesayi parasını alamıyoruz.itiraz ettiğimiz zaman işinize gelirse diyerek kapıyı gösteriyorlar.GÜNLÜK 8 SAATİ GEÇTİĞİ TAKTİRDE MESAİ ÜCRETI TALEP EDMİYECEĞİZ DİYE İMZA ATTIRDILAR.MECBUR İMZALADIK ÜZERİMİZE BASKI UYGULUYORLAR.NE YAPMAMIZ GEREKİYOR ŞİKAYET EDEBİLECEĞİMİZ BİR KURUM VARMI

 86. Murat secvip says:

  İş yerimizden sorumlu başımızda baş mühendis var.. Bu baş mühendis hafta sonu şehirdışına çıktı ve sorumluluğu elektrik teknisyenine bırakmış. Teknisyen vardiya saatinde alkollü oluyor. Bana düşen görev varmıdır. Acil cevap… Lunuda belirteyim teknisyen saat başı değer alan biriyse ve birde üstelik alkollü ise. Güvenlik olarak benim yapıcak bir şeyim var mı,?

 87. ALİ says:

  Bana çalıştığım projede moping uyguluyorlardı tutanaklarla baskı altına alıp savunmamı aldılar 3 defadır. son savunmamda tutanakta yazılanları kabul etmediğimi,beni soyut iddaalarla ve tutanaklarla baskı altına aldıklarını ,tck nın 117 nci maddesine muhalefet ettiklerini yazdım. Bunun üzerine beni şirkete çağırdılar. Bir başka projede görevlendirileceğimi kabul etmemi talep eden, imzalamadığımda bilmem ne gibi şeylerden kabahatli bulunacağımı yazan bir kağıt imzalatmak istediler . Ben de imzalamadım. O zaman yarın işe gelme dediler.Çıkışımı verdiğine dair kağıt istedim vermediler. Kağıdı ptesi ev adresime yollayacaklarını belirttiler. istersen imzalama dediler.Oradan ayrıldım. Ben de mesai saati bitmeden garanti olsun diye tek taraflı fesh ederek işten ayrıldığımı faxlamak için açık olan noter veya avukat bürosu aradım aradım şansa bulamadım o muhitte.Mesai de bitmişti. Günlerden de cuma işte şanssızlık. ctesi (yani bugün akşam) normalde görevim vardı. Ama bana yazılı olarak çıkardıklarına dair de birşey vermediler. Bu tazminat vermemek için bana yapılan bir oyun olabilir mi sizce. İşyerine gelmedi gibi bir tutanak düzenleyebilirler mi. Bana bir evrak da vermediler çünkü.Yardımcı olabilirseniz sevinirim..

 88. Serkan says:

  Iyi gunler, ben bir alisveris merkezine aracla acik otopark kismina giris yaparken guvenlik bagajimi actirdi bende actim fakat bagajimda bulunan valizimide acmami istedi icine bakmam lazim dedi bende valizimi acamayacagimi ozel esyalarimin oldugunu soyledim guvenlik israr etti ve valizi acmazssam avmye giremeyecegimi soyledi burasi ozel mulk alamayiz dedi avmler ozel mulkmudur ve valizimi acip gozle kontrol etme yetkisi varmidir cunku valizde esimin ve benim ic camasirlarimizinda bulundugu kiyafetler vardi

 89. TALAT GÜNAY says:

  Arayabilir ONU ÖZEL GÜVENLİK DEDEKTÖRLE ARAMASI GEREKİR

 90. ahmet says:

  Merhaba, İstanbul DTM’de çalışıyorum. Geçen hafta keyfi başlattıkları uygulamada araç bagajlarını binalara ve otoparka giden yolda kontrol etmeye başladılar. Bu saçma uygulama yüzünden sabah işe geliş saatlerinde yol kapanıyor. Yukarıda benzer yorumları okudum 5188′ e baktım ve madde-7’de araç bagajlarının ya da aracın araması ile ilgili bir madde göremedim. X-ray ya da dedektörle konrol diyor, o da zaten binanın giriş kapısında yapılıyor. Bu keyfi uygulamayı yapma hakları var mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim, hayırlı günler.

 91. oğuz sezer says:

  bir sitede özel güvenlik görevlisiyim vardiyem esnasında sitede biri sünnet diğeri evlilik olmak üzere 2 düğün vardı.düğün sahipleri beni aradılar gelen misafirlere sıkıntı yaratmamamı söylediler,dolayısı ile birçok insan giriş yaptı ve kuaföre giden bi aile kapısını kilitlemeden gitmiş , düğün bahanesi ile gelen 3 bayan bu daireye girmiş ve evde bulunan değerli eşyaları çalmışlar bunları kameralardan tesbit ettik ,evi soyulan şahıs seni mahkemeye vereceğim diyor hukuki bir sonuç doğarmı .? cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler

 92. Sinem says:

  Merhaba. Çalıştığım mağazada giriş ve çıkışlarda çantalarımız, poşetlerimiz vs. aranıyordu. Mağazadaki işimden istifa ettim ve bir süre sonra o mağazaya müşteri olarak gittim. Güvenlik görevlisinin müşteri olarak, hiç bir sebep yokken beni arama yetkisi var mı? Özellikle peşimde dolanıp kabinden çıkarken beni özellikle bekleme hakkı var mı? Bu olay çol rahatsız edici ce suçlayıcı bir boyutta. Bu durumda benim yapabileceğim birşey var mi kendimi nasıl savunabilirim?

 93. atilla says:

  Mrb bir fabrikanin güvenlik görevlisiyim fabrika çalışılarinda biri gece vardiyasinda minibüsle fabrika sahasında girmeye çalıştı aracı park etmek istedi buna izin vermedim. Ben karşı çıkınca bana hakaret küfür eti yetmezmiş gibi saldırmaya çalıştı tabi bende karşılık verdim .
  Çalışanlar araya girip ayırdılar bizi tutanak tutup sabah işletme müdürune verdim benim haksız olduğumu söyleyip elemanı savundu burda kim haklı kim haksız nasıl hakimi arayabilirim tazminatı mi alıp işten ayrılabilirm cvp için simde de teşekkür ederim

 94. Mehmet özbilen says:

  İyi çalışmalar
  Özel Güvenlik Görevlisi olarak resmi bir kurumda
  calismaktayim.
  Kurumda 120 ye yakın personel ve memur statüsünde çalışan
  var.
  İdare sürekli mesai bitimine yakın kapıların kilitlenmesini istiyor ve işçinin çıkışını engellememizi istiyor.
  İdarenin Özel Güvenlik Görevlisi ile bunu yapma yetkisi varmı
  bizim ne yapmamız gerekiyor.
  Teşekkürler.

 95. Gökhan says:

  Kaç günde bir traş olmamız gerekir

 96. Gokhan says:

  Özel guvenlik işi yapıyorum yaklaşık 270 personelim var ve nöbeti ve vardiye listesi yapamıyorum buna jandarma mudahale ediyor vardiye listeni ben yaparım nöbetleri ben yazarım diyor böyle bir uygulama varmı ?

 97. Burhan says:

  Selamın Aleykum hepinize iyi calismalar siteye ilk olarak kimliksiz bir vatandaş tespitinde ne yapılmalı proseduru nedir diye bakmak icin girdim ama belki bir bilen vardır die yorumlarada bi göz atım ama velakin bir yasa çıkarmış ınız bizlerde bu yasa yurur lüğü nedeniyle rızkımizi kazanıyoruz ilk önce bu yasayı işler yoluna girsin emniyetin ve askeryenin yükü azalsın die koydunuz kusura bakmayin siz bu yasayı çıkarıp koyanlar kendinize köle istiyorsunuz kimse bu yasaya uymuyor aynı bedeviler zamanındaki gibi ensesi kalinlar karşısin da yasa helva oluyor yiyiorsunuz mazlumlar karşısinda yasa put oluyor tapıyorsunuz madem demokrasiyi ilah edinmişiniz tapiyorsunuz koydugunuz kuralara uyun bi zahmet
  Bu kuralara uyan bi güvenlik görevlileridir başkada uyan yoktur

 98. vahap says:

  sitede güvenlik işi yapıyorum biri bana kaba bir sekilde bogazımı tuttu ona nasıl davranmalıydım bana dayak atsa ben ne yapayım bilgi verirmisınız

 99. BUĞRA says:

  Yazıları okuyorumda dikkatimi bir konu çekti bir polis memuru arkadaşın yazdığı şu kelimeler.
  ( sizlerin belki onuru incininiyor ama biz polislerin hayatına mal oluyor ) diye görev farklılığı yapmış .
  bu polis arkadaşımız ya daha yeni mezun bişeyleri kavrayamamış yada kendini haklı çıkartmak için çabalıyo soralım kendisine sabiha gökcen hava alnında ki patlamada ölen özel güvenlik personeli gezmeye mi gitmişti yoksa görevi başındamı öldü bunlar gibi nice örnekler var arkadaş özel güvenlikte kelle koltukta hemde sizden daha fazla tehlikede senin gibi polis olupta olayların güvenliğin ve korumanın kendi işine göre yorumlayanlar yüzünden güvenlik sana kimliğini görünce abi çekmiş keşke sana abi çekmiuip o anki görevini tamam lasaydı sen kendini vatandaş gibi anlatıyosun madem güvenliğin tepkisinde neden hemen kimliğine sarıldın vatandaş gibi haklarını arasaydın yani sizin yaptıklarınızın binde birini güvenlik yapar oda sert davranır olur sizin keyfiyi yaptık larınız saysak bitmez biraz daha özel güvenliklere saygılı ve yardımcı olun valide olsa cumhur başkanıda olsa o güvenlik verileb talimatı yapmaya çalışıyorki işimde uzun süre kalayım.ekmeğinin derdin başka derdi yok .hiç duydunuzmu özel güvenliğin terör örgütüne üye olduğunu.ama biz poliside duyduk gördük,savcıyıda,vekilide şimdi kimmiş en temiz ve işini adam gibi yapan siz karar verin.

 100. ali tombul says:

  slm devlet kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum çalıştığım kurum yöneticileri kuruma gelen MİT İSTİBARAT KİM Olursa silahını emanete almamızı istiyo özel güvenlik görevlisi buna yetkilimi yapabilirmi teşekürler

 101. ahmet says:

  “atilla”

  atilla kardeşim, öncelikle geçmiş olsun , koruduğun bölgeyi yöneten firma sana günlük içeri alımla ilgili evrak vermesi lazım, alman yada almamanla ilgili tebliğde bulunması lazım, yoksa ögg kanununa göre senin kapalı olan bir işletmeye almaman doğrudur, çünkü şahsın ne amaçla geldiğini sen bilemezsin, ayrıca işletmenin hazırlayacağı liste ve ya karta göre alım yapman lazım, kanun maddesini bir kez daha okursan anlarsın, şahıs fabrika, atölye, düğün, restoran,cenaze töreni v.b gibi fark etmez nere olursa olsun, yönetimin onayı olmadan girdiği için ve her hangi bir zarar vermiş olsaydı yine seni suçlayacaklardı. şahısla ilgilide küfür hakaret varsa git adli kolluğa ifade ver şikayetçi ol. başka sorun olursa mail atabilirsin. adebisi509@hotmail.com

 102. gözde says:

  mrb bişey soracam bi taşeron şirketinde ö.g.görevlisi olarak çalışıyorum benimle aynı şekilde çalışan iş arkadaşlarımı(ö.g.g) arama gibi bi yetkim varmı ve ö.g.g erkek arkadaşlarımı uzmanlar tarafından aranılması ne kadar doğrudur. bunu çok merak ediyorum yardımcı olursanız cok memnun olurum şimdiden teşekkürler

 103. haşim arslan says:

  slm devlet kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Kurum bizden adli emanet alabileceğimizi söylüyor. bu konuda kanunu bulamadım. alabilirmiyiz alamazmıyız? yardımcı olurmusunuz?trafik kazalarında düşmelerde yaralanmalarda polis mi alır biz mi alırız emaneti…

 104. Fatih says:

  Ö.g.g. lerinin kendine ait silahları olabilir mi ruhsatlı olarak Ama kendi ruhsatlı silahı olabilir mi

 105. İsmail says:

  Geçen girdiğim bir sınavda özel güvenlik ile alakalı bir soruyla karşılaştım. Giridiğimiz sınavın soru ve cevapları yayınlanmıyor. Burda size sormak istedim. Soru Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin yetkisi kapsamında değildir. A) Durdurma ve Kimlik sorma B) El koyma. Bu cevap bizim için çok önemli. Makalenizi okıdum ama bu ikilemden kurtulamadım. Teşekür ederim şimdiden

  • Hakan Özalp, CPP says:

   yukarıdaki makalede aşağıdaki açıklamalar mevcut. buna göre El Koyma GG yetkisinde değildir. ayrıca, el koyma kararı hakim tarafından verilir. onun öncesinde tehlike yaratabilecek yasal eşyalar ancak emanete alınabilir.

   Görev yeri girişlerinde, hizmet binalarında görevli güvenlik görevlileri binaya giriş prosedürlerine uygun olarak kişileri durdurma ve kimlik sorma yetkisini kullanabilir. Durdurma ve kimlik sorma yetkilerinin kullanılması için ayrıca bir hakim kararına veya savcılık talimatına ihtiyaç yoktur. Ancak kişilerin, görev alanı girişinde kimlik göstermeyi kabul etmemesi halinde kişinin görev alanına girmesine izin verilmeyeceği uygun bir dille izah edilir.

   El koyma; bir eşya üzerinde kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında elinden alınmasıdır. Eğer şahıs rızası ile, kendiliğinden, zorunluluk dışında eşyayı veriyorsa, el koymadan söz edilmez. El koymaya normal olarak hakim karar verebilir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde Cumhuriyet savcıları ve bunların yardımcısı sıfatıyla kolluk memurları el koyma işlemini yapabilirler. Adli amaçlı el koyma; bir malın geçici olarak Devletçe muhafaza altında tutulması demektir. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında arama ve el koyma sayılan durumlar için genel kolluk birimleriyle işbirliği içinde olmaları ve yaptıkları iş ve işlemleri derhal genel kolluk birimlerine bildirmeleri gerekmektedir. Bunun dışında, güvenlik görevlilerinin adli amaçlı el koyma yetkisi bulunmamaktadır.

 106. Fatih says:

  Ozel guvenlik calisma alani disinda ki olaylara. Mudahale edebilir mi, ornegin ruhsatsiz silah tasiyan birisine ya da uyusturucu satan birisine

 107. Bülent says:

  Merhaba ;
  Ben ögg olarak avmde x bir mağazada çalışıyorum.Bir süredir giren müşteilere hoşgeldiniz diceksiniz diyerek bütün güvenlik personellerine baskı uygulanmakta eğer hoşgeldiniz demezseniz sizi işten kovarız mağazalarınızı değiştirriz gibi mağaza yetkilileri tarafından tehtid ediliyoruz.Bununla alalkalı bi firma tutulmuş mağazaya ayda 6 tane gizli mişteri gelitor milyon kişiden 6 kişiyi yakalayıp onlara hoşgeldiniz demezsek bizi kovacaklarmış.Ayrıca bu hoşgeliniz dememiz karşılığında yetkili kişiler bundan pirim alıyorlar bize bi teşekkür bile etmiyorlar.hem üzerimizden para alıp hemde bize tehtidle iş yaptırıyorlar.Bununla ilgili bilgi almak istiyoruz.Biz sonuçta mağaza koruma amaçlı burda bulunuyorum onların günde mağazaya giren 10 bin müşterisine hoşgeldiniz demek zorundamıyız.

  • Bülent says:

   Merhaba ;
   Ben ögg olarak avmde x bir mağazada çalışıyorum.Bir süredir giren müşteilere hoşgeldiniz diceksiniz diyerek bütün güvenlik personellerine baskı uygulanmakta eğer hoşgeldiniz demezseniz sizi işten kovarız mağazalarınızı değiştirriz gibi mağaza yetkilileri tarafından tehtid ediliyoruz.Bununla alalkalı bi firma tutulmuş mağazaya ayda 6 tane gizli mişteri gelitor milyon kişiden 6 kişiyi yakalayıp onlara hoşgeldiniz demezsek bizi kovacaklarmış.Ayrıca bu hoşgeliniz dememiz karşılığında yetkili kişiler bundan pirim alıyorlar bize bi teşekkür bile etmiyorlar.hem üzerimizden para alıp hemde bize tehtidle iş yaptırıyorlar.Bununla ilgili bilgi almak istiyoruz.Biz sonuçta mağaza koruma amaçlı burda bulunuyorum onların günde mağazaya giren 10 bin müşterisine hoşgeldiniz demek zorundamıyız.
   Şimdi bide disiplin cetveli diye maddelerden oluşan bi liste yapmışlar maddelerdekilere uymazsanız birincide ihtar veririz ikincide ihtar üçüncü.de iş akdi fes ederiz gibi bi düzenleme yapmışlar maddelerde bu hosşeldiniz demezsenizde kovulursunuz var ve bunu bize imzalatmak istiyorlar.

   Konu ile alakalı bilginiz varsa lütfen yardımcı olurmsunuz.

 108. Hüsom says:

  Ben avm içinde mağazada çalısıyorum avm güvenliği ile benim firmam aynı mağazamın önünde izinsiz eylem gösteri yapmaya başladı önce avm güvenliğine bilgisini verdim yöneticilerime sonra avm güvenliği ile eylemciler arasında arbede oldu bu dkk ya kadar karışmadım bi eylemci özel güvenlik arkadaşıma doğru hamle yapcakken ben arkasından tutup geri ittim sonra avm güvenliği eylemcileri avmden dısarı attılar … burda benim hamle yapıp eylemciyi geri itmemde herangibi bi sorun varmı mağaza içi benim görev yerim ama duyduğum kadar mağaza önü 1.5 metre ve yanları 1.5 metre olan alana mudahale yetkim var diye biliyorum

 109. Omer says:

  İyi günler ben bir kurumsal mağazada yöneticilik yapıyorum müşterim tarafından haksız yere darp edildim güvenlik görevlimin orda görevi neydi müşteri elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gitti güvenliğim müdahalede bulunmadı

 110. Ugur says:

  Oncelikle iyi gunler ismini vermeyeyim bi bankada 6aydir calisiyorum acikcasi banka guvenlik kurallarini tam olarak bilmiyorum benim bagli oldugum kurulus yardkm etme gorev yerini terk etme diyor sozlu olarak banka yasak olmasina ragmen bazi gorevler veriyor sirf bu yuzden bagli oldugum kurulusla bazen ters dusuyorum ne yapmam gerekiyor

 111. Özkan says:

  Sitede taşınmalarda kiracının yönetime veya ev sahibine borcu var güvenlik borclunun dışarı çıkmasına eşyalarını çıkarmasına engel olabilirmi böyle bir yetki varmı?

 112. serdar yıldız says:

  MRB. İYİ GÜNLER
  BİR SİTEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİYİM. SİTE SAKİNLERİNDEN BİRİ YABANCI BİR ARAÇLA SİTEYE GİRİŞ YAPTI SİTE SAKİNİNİ TANIDIĞIM İÇİN KAPIYI AÇTIM . GİRİŞİNE İZİN VERDİM. FAKAT HAKKIMDA TUTANAK TUTULTU VE SAVUNMAM İSTENİYOR. NASIL BİR SAVUNMA HAZIRLAMAYILIM NASIL BİR GEREKÇE SUNMALIYIM. ACİLLİ LÜTFEN

 113. serdar yıldız says:

  MRB. İYİ GÜNLER
  BİR SİTEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİYİM. SİTE SAKİNLERİNDEN BİRİ YABANCI BİR ARAÇLA SİTEYE GİRİŞ YAPTI SİTE SAKİNİNİ TANIDIĞIM İÇİN KAPIYI AÇTIM . GİRİŞİNE İZİN VERDİM. FAKAT HAKKIMDA TUTANAK TUTULTU VE SAVUNMAM İSTENİYOR. NASIL BİR SAVUNMA HAZIRLAMAYILIM NASIL BİR GEREKÇE SUNMALIYIM. ACİLLİ LÜTFEN

  • Hakan Özalp, CPP says:

   değerli arkadaşım, bence neyi, neden ve nasıl yaptığını doğru bir şekilde anlatmalısın.

   • serdar yıldız says:

    24/10/2017 at 14:21

    değerli arkadaşım, bence neyi, neden ve nasıl yaptığını doğru bir şekilde anlatmalısın.

    MERHABA HAKAN BEY ,OLAY TEKRAR ÖZETLİM. GÜVENLİK AMİRİ İLE BİRLİKTE SİTE GİRİŞ GÜVENLİK NOKTASINDA GÖREVİ İFA EDERKEN, SİTEDE OTURAN BİR BAYAN YABANCI BİR ARAÇLA GİRİŞ KAPISINA GELDİ. BEN KENDİSİNİ TANIDIĞIM İÇİN GİRİŞİNE İZİN VERDİM. FAKAT ARAÇ İLK DEFA GELEN BİR ARAÇ , PLAKA KAYITLARDA YOK, AMİRDE YANIMDA OLDUĞU İÇİN GİRİŞİNE İZİN VERDİM. VE BİR KAYIT ALMADIM. SADECE İÇİNDE Kİ BAYAN SİTE SAKİNİ,
    AMİRDE YANIMDA OLDUĞU HALDE , VE BENİ HİÇ BİR ŞEKİLDE BU İŞLEMİ YAPARKEN UYARMADI. BENDE DİĞER ÇIKIŞ KAPISINDAN DAHA SONRA ARACIN ÇIKIŞ TEYİDİNİ ALDIM. FAKAT BUNA RAĞMEN AMİRDE YANIMDA OLMASINA RAĞMEN BANA TUTANAK TUTTU NİYE ARACIN KAYDINI ALMADIN DEDİ. VE SAVUNMA VERMEM İÇİN İÇİN TUTANAK TARAFIMA TEBLİĞ EDİLDİ.

    • Hakan Özalp, CPP says:

     Arkadaşım, işte bunları yazmalısın savunmana. senin yaptığın bana göre doğru. amaç yabancı kişilerin siteye girişini engellemek ise, buna yönelik bir ihlalde bulunmamışsın. sadece kayıtlı araçların içeriye alınmalarına izin verilmesine dair bir kural varsa, bu kuralı çiğnemişsin. bunu da savunmanı isteyen kişinin yanında yapmışsın, dolayısıyla savunmanda başka bir şey söylersen zaten yeni bir yanlış yapmış olacaksın. ne olduysa, bu kararı neden verdiysen açık ve net olarak anlatmalısın.

 114. çiğdem says:

  merhaba bir sınav sorum mevcutta. size sormak istedim. nokta görevindesin ve yangın çıkıyor nasıl müdahele edersin yada müdahale etmeye hakkımız var mı?

  • Hakan Özalp, CPP, CFE says:

   yangına müdahale etmek herkesin görevidir, kendi canını tehlikeye atmadan yangın söndürme cihazı kullanarak müdahale etmelisin. nasıl müdahale edeceğini eğitimlerde öğretmişlerdir mutlaka

 115. yılmaz says:

  kolay gelsin hakan bey hastanede güvenlik amiri olarak görev yapmaktayım acil serviste çoğu yerde belkide alkol metre olduğunu biliyorum,güvenlik görevlisi adli olarak gelen şahsın alkolüne bakmakla hükümlümüdür. gelen polisler ve hastanede çalışanlar güvenlik görevlisi çağırıyorlar,bildiğim kadarıyla doktorun bakma yetkisi var ama ne saçmaki kimse uğraşmak istemiyor biz bakıyoruz açıklayıcı yazarsanız bu konuda 50 kişi var bu haberi cevabını bekleyen.

  • Hakan Özalp, CPP, CFE says:

   merhaba, alkolmetre ile alkol kontrolü yapmak kesinlikle güvenlik görevlisinin işi olmamalıdır. güvenlik görevlisi önleyici tedbirler alır, alkol kontrolü yapacak kişinin güvenliğini sağlar, kontrol sırasında sorun çıkartan kişiye karşı tedbir alır. ama kontrolü bizzat kendisi yapmamalıdır. bu konuyu yöneticilerinizle görüşmeniz gerekir. kolay gelsin

 116. Yilmaz says:

  Hakan bey çok teşekkür ederim aciklamalarinizdan bununla ilgili herhangi bildiğiniz bir resmi yazı falan varmı, bu konuyla ilgili dediğiniz gibi bizim yetkimiz dahilinde olmayan bir durum ve bununla ilgili arkadaşımız adlı bir olayla ilgili şahit gösterilmiş olup,hakim sen genel kolluk kuvveti değilsin senin üfletme yetkin yok demesi olayın başlangıcı oldu.bu olayın arkasını birakmicaz yöneticiler le görüşülecek sizin sayenizde 50 arkadaşımız lcl rahat edecek

  • Hakan Özalp, CPP, CFE says:

   Kanun ve yönetmeliklerde ÖGG yetkilerini bulabilirsiniz. sizin durumunuzla ilgili doğrudan bir yazı bulamazsanız bile hakim zaten yorum yapmış.

 117. Vildan says:

  Merhaba benim çalıştığım sitede daire sakini kargo sunu teslim almadığım için site yönetimine şikayet etmiş kargo sunu almadığım için ben nasıl bi yol izlemeliyim

 118. ÖZDEMİR says:

  Selamun aleykum çalıştığımız yerdeki yangın tüplerinin rutin kontrolünü yapmak özel güvenlik görevlilerinin işimidir.

 119. Ahmet says:

  Bir kamu kurumunda çalışıyorum fakat güvenlik görevinin dışında telefonlara ve santrallere baktırıyor idareci bu santralişi bilgi işlem biriminin görevi degilmi santrale bakmak ek iş olacağını zannediyorum veögg görevine uymayan bir olay degilmidir lütfen biz ögg lere bir yardımcı olun

 120. MUSTAFA says:

  Merhabalar,
  Çalıştığım işten dolayı bazı plaza ya da sitelere gitmem gerektiğinde güvenliklerin veya danışmalar kimlik soruyorlar.Kimliğimi gösteriyorum fakat kendilerinde kalması gerektiğini söylüyorlar. ve bütün bilgileri kopyaladıklarını ve kimliği taradıklarını gördüğüm için kimliğimi sadece resimde ben olup olmadığımı veya davetine gittiğim kişiye kimlikte gördüğü ismi söylesin teyit etsin diye gösteriyorum. Bazısı anlayışla karşılıyor fakat bazıları ise kendilerini kolombo sanıyorlar. Polemiğe girip tartışma moduna geçiyorlar.
  Bu konu ile alakalı ;
  1″ Kimlik sorduklarında göstermemiz yetmiyor mu ?
  2″ Kimlikleri alıp bütün bilgileri kendilerine kopyalamadıklarını nerden bileceğiz.
  3″Böyle bir durumun kanunda bir yeri varmı ?
  4″ Kimlik fotokopisini veya bilgileri başka bir yerlere aktarmadığının garantisi varmı?
  5″ Plaza ya da siteler de davete icabet ettiğimiz kişinin misafiri konumunda olmuyor muyuz?

 121. Emre says:

  Benim sorum basit.İlk kez Ögg olucam sitede başlıycam bi değişiklik olmassa.Fazla hırsız giriyor mu sitelere ve olurda gözden kaçan bir hırsızlık yaşanırsa sicilime hangi anlamda olumsuz yansır. Çünkü polis olmak istiyorumda ilerde.

Leave a Comment for AYSUN