ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

19 10 2013 | Ekleyen: | Konu: Eğitim-Öğretim, Mevzuat

 Yazan: Yusuf Vehbi Dalda[1]

Bir sektördeki her olumsuz olaydan sonra en çok eleştirilen ?eğitim? konusudur. Özel Güvenlik eğitimiyle ilgili bilgi vermeden önce konunun tam olarak anlaşılması açısında bazı kavramlara yer verilmesinin yararlı olduğu düşünülmüştür.

EĞİTİM NEDİR? [2]  

Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.  

Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesizdir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istekli değişme meydana getirme sürecidir.    

Günümüzde daha çok tercih edilen tanım: ?bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına uygun ) değişme meydana getirme sürecidir.?

Bu tanıma göre;

      Eğitim bir süreçtir.

      Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

      Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

      Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır

Eğitim insanların davranışlarında, yaşam tarzlarında, konfor alanlarında, inançlarında toplum tarafından algılanma şekillerinde farklılık göstermedikçe amacına ulaşmaz. Eğitim için çaba sarf etmeli ve vakit ayırmalıyız. Bizim için doğal gelen şeyler okudukça, araştırdıkça, paylaştıkça farklı anlamalar ifade edecek.

Meslek nedir ?[3]

 1. Bir      kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş 
 2. Bir      kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı; bilgi, eğitim veya      yaratıcı güç gerektiren etkinlik

MESLEKİ EĞİTİM NEDİR? [4]

Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir.

Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.

     GÜVENLİK[5]: Kişilerin, mallarının, ırz ve namuslarının her türlü saldırı, tehdit ve muhtemel kazalara karşı korunmasıdır.

     ÖZEL GÜVENLİK:  Belli bir kişi veya kuruluşun özel mülkiyetini, şahıslarını tehlikeye karşı ücret mukabili koruyan, kendi adına kâr amacıyla çalışan kişiler ve şirketler bütünüdür.

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yasanın 5/3 ve 14. maddelerine göre Özel Güvenlik Yönetici ve Görevlilerinin bu alanda çalışmaları için temel eğitim almaları hükmünü getirmektedir.

1.TEMEL EĞİTİM

Yasaya göre özel güvenlik sektöründe çalışmak için;

 • Silahlı göre yapacak Yönetici ve Özel Güvenlik Görevlilerinin 120,
 • Silahsız Görev yapacakların ise 100 saat özel güvenlik temel eğitimi almaları gerekiyor.[6]

2.YENİLEME EĞİTİMİ

 • Temel eğitimi alarak göreve başlayan Özel Güvenlik Yönetici ve Görevlilerinin 5 yılda bir;
 • Silahlı görev yapacakların 60, Silahsız Görev yapacakların 50 saat yenileme eğitimi almaları öngörülmektedir.

3.EĞİTİM KURUMLARI

Anılan yasaya göre bu eğitimlerin Özel Güvenlik Eğitim Kurumları tarafından verilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda ülkenin hemen hemen her il ve bazı ilçelerinde Özel Güvenlik Eğitim Kurumları kurularak faaliyet göstermektedir.[7]

Eğitim Kurumlarında aranacak fiziki ve diğer şartlar ile eğitim müfredatı, ders kitapları, eğitmenlerde aranan koşullar, sınavların hazırlanış ve sonuçlarının açıklanması Yönetmeliğin 34 ve devam eden maddelerinde düzenlenmiştir.

4.ÜNİVERSİTELERİN ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA MYO?LARI

Ülkemizde üniversite koşullarında da eğitim sunan özel güvenlik okulları açılmıştır. İlk olarak İstanbul Üniversitesi?nde ?Savunma ve Güvenlik Bölümü? açılarak 2002-2003 eğitim öğretim döneminde eğitime başlamış, 2009 yılında ismi değiştirilerek ?Özel Güvenlik ve Koruma? adıyla, özel güvenlik personelini yüksek öğretim düzeyinde yetiştiren ilk eğitim programı olmuştur. İkinci olarak da Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bölüm açılmıştır.[8] Halen 21 Üniversitede[9]  ? Özel Güvenlik ve Koruma? ve benzeri isimler adı altında kurulmuş ve 2 yıllık eğitim veren okullar mevcuttur. Buralarda silahlı eğitim verilmemektedir.

ALAN/UZMANLIK EĞİTİMLERİ

Uygulama yönetmeliğinin 33/4 maddesinde ?alan eğitimleri? verilebilmesi yönünde bir düzenleme bulunmasına rağmen halen bu konuda bugüne kadar resmi bir uygulama olmamaktadır.

Hâlihazırda sadece 5188 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği 33/3 maddesinde öngörülen Sivil Havacılık ve Deniz Limanları Konusunda bir alan/uzmanlık eğitimi mevcuttur.

Sivil Havacılık Eğitimi: Polis/Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tarafından verilmektedir.

Deniz Limanları Eğitimi: Polis tarafından verilmektedir.

Öngörülen Aşağıdaki Alan Eğitimleri:

 • Deniz Limanları Güvenliği: Denizcilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı/EGM-Koruma Daire Başkanlığı (Deniz Şube Müdürlüğü), Özel Güvenlik Hizmetleri Daire Başkanlığı,
 • Sivil Havacılık Güvenliği: Ulaştırma Bakanlığı/Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı/EGM, Koruma Daire Başkanlığı (Hava Limanı Şube Müdürlüğü), Özel Güvenlik Daire Başkanlığı,
 • Spor Müsabakaları Güvenliği: Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilgili Spor Federasyonları, EGM/Güvenlik Daire Başkanlığı, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
 • Turizm-Müze Güvenliği: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Otelciler ve Turizm Acenteleri, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

İle sıkı bir ilişki ve işbirliğini gerekli kılmaktadır.

Ancak, maalesef bugüne kadar bu Kurum ve Kuruluşlar arasında bu konuda tam anlamda sağlıklı bir ilişki ve işbirliği ortamı henüz mevcut değildir.

EĞİTİM MATERYALI (KİTAP VE DERS NOTLARI)

Temel Özel Güvenlik eğitiminde kullanılacak ders notu-kitabı için Emniyet Genel Müdürlüğünden tavsiye kararı şeklinde onay alınması gerekmektedir. (Y.md.42). Halen, her bir dersi kapsayan 51 kitap için onay verilmiştir. Bunlar EGM  http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Egitim/kitaplar.aspx web sayfasında yayınlanmaktadır.

2005 yılından itibaren ? EGM?den tavsiye kararı alınan ders notu/kitaplar, müstakil ve toplu halde bastırılmıştır.

Şu an piyasada ?tavsiye edilen ders kitaplarının? yeni baskıları yapılmamaktadır.

İlk yıllardan başlamak üzere, biraz ironi olacak ama özel güvenlik eğitim kitaplarının çok sayıda ?korsan ? baskıları yapılmış ve bu uygulama halen devam etmektedir. Bu, toplumda diğer alanlarda görülen ihlalin bu alana da yansıması ve ancak katılımcı bir STK? nın özel güvenlik kitapları basımında ciddi bir önderlik etmemesinden de kaynaklanmaktadır.

EĞİTMEN

Özel Güvenlik Eğitimlerini verecek eğitmenlerin nitelikleri Yönetmelik ek:11 de belirlenmiştir. Eğitmenler için bir ?eğitici eğitimi programı? mevcut değildir.

 SINAVLAR          

Özel Güvenlik Temel/Yenileme eğitimlerini tamamlayan kursiyerler Merkez Sınav Komisyonunca hazırlanan 4 seçenekli sınava girerler. Temel Eğitimde başarılı olmak için asgari 70 puan almak gerekir.

 Yenileme eğitimi de aynı şekilde gerçekleştirilir, ancak burada bir puan barajı yoktur.

Kursiyerlerin her iki sınava 4 er defa girme hakkı vardır.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRMA

Ülkedeki durumun tam ve net olarak belirlenmesi için üyelik için başvuruda bulunan Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Avrupa Birliğine üye 27 ülke ile üye olmayan 6 ülkedeki eğitim süre ve ders süreleriyle ilgili yapılan incelemede;[10]

 • Temel Özel Eğitim Süresinin: 7,5 ile 360 saat arasında değiştiği görülmektedir.
 • İşbaşı, yenileme ve alan eğitimleri öngörüldüğü görülmektedir.[11]

ÖNERİLER

Eğitimin kalitesinin artırılması/iyileştirilmesi için gündeme getirilen şikâyetler; süre, eğitim müfredatı, eğiticilerin niteliği, ders kitapları, kursiyerlerin dersleri takip etmemeleri ve sınav soruları ile alan eğitimlerinin henüz uygulanmaya konulmaması üzerinde yoğunlaşmaktadır[12].

Bunların giderilebilmesi için:

1.TEMEL EĞİTİM

AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında genelde ülkemizde uygulanan eğitim programı süresinin belli bir standartta, makul ve yeterli olduğu değerlendirilmektedir. Müfredatta kısmı düzenlemeler yapılabilir, bazı dersler örneğin Uyuşturucu Madde kaldırılabilir ve derslerin süreleri yeniden ayarlanabilir.

Özel Güvenlik Yönetici ve Özel Güvenlik Görevlisi eğitim müfredatı ve doğal olarak eğitimleri ayrı ayrı yapılmalıdır.

Özel Güvenlik Birim Yönetici/Amirleri için de eğitim zorunluluğu olmalıdır. (Bu alanda tahsil ve diğer yöneticiler için aranan şartlar da konulmalıdır. Burada bir boşluk ve dolayısıyla haksız rekabet/adaletsizlik vardır)

Temel eğitim müfredatında zaten iyi bir uygulaması olmayan bazı dersler çıkartılarak, yeterli olmayan ders süreleri uzatılabilir. Çıkartılan dersler örneğin kişi koruma/VIP alan eğitimi içinde değerlendirilebilir.

Bu bağlamda, özel güvenlik eğitim müfredatında bulunan bazı dersler örneğin ilk yardım ders süresi artırılarak (16 saat-İlk Yardım Yönetmeliğiyle paralel hale getirilebilir ve bu alanda ek veya ikinci bir eğitim alınması önlenebilir)

2.YENİLEME EĞİTİMİ

Yenileme eğitimi uygulama dönemi (5 yılda bir) yeterlidir. 60-50 saat olan süre biraz kısaltılabilir.

a.Silahsız eğitim: 25-30

b.Silah: 5 saat

Aynı derslerin tekrarından kaçınılıp, süreç içindeki mevzuatta ve uygulamadaki değişiklik ve uygulama örneklerine öncelik verilebilir. Bunun için müfredat gözden geçirebilir.

Özel Güvenlik Yöneticileri için bu ?seminer ? şeklinde gerçekleştirilip, sınavsız hale getirilebilir.

Şifahi olarak edinilen bilgilerden Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile Polis Akademisi işbirliğiyle bir çalışma sürdürülmektedir. Buraya Özel Güvenlik Sektör temsilcilerinin de dâhil edilmesi gerekli ve önemlidir.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığınca Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde Türkiye?de Meslek Eğitimini geliştirme amacıyla METEK isimli bir proje yürütülmektedir. Bu projede Üniversiteden Malatya MYO adına Özel Güvenlik ve Koruma Programından bir Öğretim Görevlisi katkı vermektedir. Buna, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Sektör temsilcilerinin de aktif olarak katkıda bulunması önem arz etmektedir. [13]

Özel Güvenlik eğitimleri, özellikle alan eğitimlerinin amaca uygun olması için hizmet alanların da kendi sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla öneri ve talepte bulunmaları önemlidir. Sadece eleştirmek yetmez, tabir yerinde ise elin taşın altına konulması de gerekiri.

ANALİZ, ELEŞTİRİ VE DEĞERLENDİRMELER

 • EĞİTİM KURUMLARI

Bu alanda yeniden bir değerlendirme yapılması gerekir. Ülkedeki ?Eğitim Kurumu sayısı? oldukça fazladır. Bir sistem getirilerek il/ilçedeki özel güvenlik sayısı/potansiyel ve eğitmen temin imkânına göre bir değerlendirme yapılıp yeni kriterler konarak makul bir süre zarfında sayının azaltılmasına çalışılır. Mevcutları mağdur etmemek için bir geçiş süresi öngörülebilir. Bunun için Milletvekili seçim için illere uygulanan il nüfusu kriteri ve benzerinden esinlenerek illerin ?eğitim kurum? sayıları belirlenip kota uygulanabilir.

 • MYO?LARI

MYO?ları eğitim müfredatları gözden geçirilebilir. Bunların yeknesak hale getirilmesine ve kendi ararlındaki koordine için bir ?Koordine Sistemi ? oluşturulabilir.[14]  Bunların sayısı da bulundukları il ve ilçelere göre gözden geçirilerek o yerdeki özel güvenlik iş hacmi potansiyeli ve öğretim görevlisi niteliği/sayısına göre bazı koşullar getirilebilir.

 • ALAN/UZMANLIK EĞİTİMLERİ

Alan/uzmanlık eğitimleri için kanun değişikliği taslağında bir hüküm getirilmesi söz konusudur yapılmalıdır. AB örneği dikkate alınarak benzer alanlarda uygulama konulabilir. Geçiş süresinde gönüllülük, belli süre sonunda zorunluluk getirilebilir.

Hangi alanlara ihtiyaç duyulduğunu tespit için bazı alanlarda mevcut ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla istişare edilmelidir. Örneğin bankalar böyle bir eğitime istekli ve bu konuda ciddi hazırlıkları vardır. Buradan işe başlanabilir. Bu, diğer alanların da ilgisini çekebilir.

Alan eğitimleriyle ilgili olarak bazı uluslararası kuruluş örneğin ICAO ve IMO?nun önerileri ve AB ülkeleri örnek modülleri vardır, bunlardan yararlanılabilir.

İlgili Kurum/Kuruluşlar arasında ilişki ve işbirliği ortamı oluşturulmaya çalışılmalıdır. Bu, Fuar&seminer döneminde TEMALI seminer/panel ve diğer şekillerde gerçekleşebilir.

 • EĞİTİM MATERYALI

Eğitim materyalleri hızla gözden geçirilmelidir. Düzenlenen programa göre yeni ders notları yazılmalı veya mevcutlar adapte edilmelidir. Tavsiye kararı uygulanmasına bir süre daha devam edilmesi ve bunun da süreyle, örneğin Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi 5 yılla sınırlanmalıdır. Ders kitabı yazımında resmi-özel sektör işbirliği yapılmalı, özel sektördeki personelin de yazması teşvik edilmelidir.

Yönetici ve Özel Güvenlik Eğitimlerinin ayrılmasıyla özel güvenlik ders notları daha sade ve özlü olmalıdır.

Ders kitap ve soru kitapçıklarının mevcut STK?larınca müşterek olarak bastırılması, kalite ve makul fiyata satılması ve kitapların ?korsan? yapılmasını da önleyebileceği gibi, STK?lara cüzi de olsa bir gelir sağlayabilir.

 • EĞİTİM BEDELİ

 Eğitim bedeliyle ilgili olarak benzer bazı alanlar örneğin İlk Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Milli Eğitimce düzenlene diğer bazı kurslar örneğin sürücü kurslarında olduğu gibi bir ?taban fiyat? uygulaması için yönetmeliğe hüküm konmalı ve bu miktar istenen kalitede bir eğitim verilecek miktarda olmalıdır.

Eğitimden alınan KDV oranı %18?den gelen olarak uygulanan yüzde %8 e indirilmelidir.

Diğer taraftan bu konuda Özel Güvenlik Görevlilerine bazı imkânlar sağlanması öngörülmelidir. Temel eğitim bedelini özel güvenlik görevlisi karşılamalıdır. Ancak kimlik için alınan ücret mevcudun 4/3 kadar düşürülmeli 100 TL civarında tutulmalıdır.

 • YENİLEME VE ALAN/UZMANLIK EĞİTİMLERİNDEN:

Eğitim bedelinin yarısını güvenlik şirketi/yarısını hizmet alanın karşılayacağı şekilde bir düzenleme yapılabilir. Bu, mevcut uygulamada ortalama bedelin 250 TL olduğu dikkate alındığında, geçerlilik 5 yıl olduğu için, yıla ve aya bölündüğünde, (5X12= 60 ay, 250 TL ( yarısı 125 TL) 125,60= Ayda 2,08 TL eder. Bir şekilde karşılanabilir. Yapılan düzenleme ve sözleşmelerde özel güvenlik görevlisinin bunun karşılığında bu kadar süre veya en azından makul bir süre aynı yerde çalışması yönünde şart konulabilir veya ayrılırsa eğitim bedelinin ödenmesi istenebilir.

Böyle bir düzenlemenin özel güvenlik görevlileri üzerinde maddi ve belki bundan daha fazla manevi/moral etkisi olur. Halen ülkemizde, bu tür bir sistem kamuda ve bazı özel güvenlik şirket/birimlerince uygulanmaktadır. Düzenlemeyle bu sisteme adalet de getirilmiş olunur.

 • YABANCILAR İÇİN EĞİTİM İMKÂN

Mevcut durumda henüz bu konuda bir düzenleme yoktur.  Bu nedenle uygulamada bazı tereddüt ve sıkıntılarla karşılanmaktadır. Ülkemizde özel güvenlik sektörünün gelişmesi ve ülkemizin çevre ülkeleriyle olan ilişkileri itibariyle değişik ülkelerden eğitim talepleri alınmakta ve uygulanmaktadır. Bunların sorunsuz yerine getirilebilmesi için resmi makamlara bilgi verilmek üzere bunların gerçekleştirilmesi yönünde bir düzenleme yapılması ziyadesiyle yararlı olacaktır. Bu yapıldığında kursiyere verilen sertifikanın değeri de artacağından ülkemize azımsanmayacak ölçüde kursiyer geleceği ve yine azımsanmayacak oranda döviz girdisi sağlanması da mümkün olacaktır.

 • EĞİTMENLER

Eğitmenlerle ilgili düzenleme gözden geçirilmelidir. Özel Güvenlik Sektöründeki Yöneticilerin de eğitmen olmaları sağlanmalıdır. Bir ?Eğiticilerin Eğitimi? programı mutlaka gerçekleştirilmelidir[15]. Bu konuda Sektör STK?ları ile Polis Akademisi/Okulları veya herhangi bir Üniversite ile işbirliği yapılmalı ve olabilecek en makul süreli (Bir haftalık-15 günlük kurslar da mevcut) bu gerçekleşmelidir. Makul bir süre örneğin 1-2 yıl tanınarak eğitici olacakların bu eğitimi almaları sağlanmalıdır. Böyle bir işbirliği sektöre ziyadesiyle katkı yapacağı gibi STK?lar cüzi bir gelir de getirebilir.

KURSLARA DEVAM :     

Hizmet kalitesinde eğitimin süre ve eğitim programları kadar, bundan daha da çok kursiyerlerin derslere kanunda öngörülen süre dışında veya hiç devam etmemesi önemli bir etken olmaktadır. Bunda, Türk insanının öncelikle öğrenmekten çok işe girmek için bir belge/sertifika almayı hedef edinme kolaylığına girmesi, çeşitli ekonomik/haksız rekabet nedenleriyle eğitim kurumlarının buna mani olamaması ve maalesef işveren, şirket veya güvenlik biriminin, elde yedek eleman olmaması nedeniyle rutin işin aksamaması için bizzat elemanlarını kursu takibe zorlamamaları ve benzeri etkenler rol oynamaktadır. Bu durum denetimlerle önlenmeye çalışılsa da yeterli olamamaktadır. Yenileme eğitimini teknoloji kullanılarak-uzaktan eğitim sisteminin getirilerek Internet üzerinde yapılmasıyla daha kalıcı bir çözüm bulunacağı değerlendirilmektedir.

SINAVLARDA BAŞARI ORANI:

Kanunun yürürlüğe girdiği ilk yılda %74?lerde olan başarı oranı istikrarlı bir düşüşle %50?lere gerilemiştir. Benzerleriyle kıyaslandığında yine iyi bir durumda olacağı söylenmekle bunun sebeplerinin araştırılıp, gerekli tedbirlerin alınması sektör açısından yararlı olacaktır.

POLİSLERE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTMİ VERİLMESİ

Yaşamın ve yasanın gereği gelen kolluk (Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik) ve Özel Güvenlik arasında çeşitli ortamlarda işbirliği yapılması gerekli ve zorunludur. Bunun bir hakkın yapılması için her bir kurumun birbirini iyi tanıması/anlaması ve sağlıklı ilişki kurulması açısından önem arz etmektedir. Özel güvenlik eğitiminde genel kolluğun rolü ve görevleri hakkında gerekli bilgiler verilmektedir. Ancak tersi, yani genel kolluğa özel güvenlik felsefesi ve uygulama örnekleriyle ilgili bilgilendirme yapılmamaktadır. (Sadece POMEM?lerde bir haftalık bir özel güvenlik programı bulunmaktadır)

Polisin özel güvenliği denetleme görevi de olduğundan böyle bir eğitim bunun da daha sağlıklı yapılmasına imkân verecektir. Bu büyük bir eksikliktir. Giderilmesi amacıyla başta Polis Akademisi ve Polis Okullarında da müfredata bir ?özel güvenlik? dersi eklenerek kursiyerlerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Eksik ve aksaklıkları idile getirmekle birlikte, hak yememek için bazı ?iyi örnek uygulamalarından da söz etmek gerekecektir: Yasalar hâlihazırda bir alan eğitimini zorunlu kılmamakla birlikte bazı büyük ve kurumsal şirketler/firmalar temel/yenileme eğitimlerine ilaveten, uzman özel güvenlik danışmanlık/güvenlik şirketleriyle yapılan yıllık sözleşmelerle özel güvenlik görevlilerine;

 • Yaşanan olaylardan hareketle özel güvenlik hukuk bilgilerini güncelleme ve etkili iletişim,
 • Gözlem ve Tanımlama
 • Yakın Savunma Taktikleri,
 • X Ray uygulama ve Patlayıcı/Tehlikeli maddeyi tespit,
 • Drill ve simulasyon eğitimleriyle teorik bilginin uygulanmasının/tatbikaının yapılması
 • Özellikle kişi koruma/Vip koruma görevlerinde çalışanlara hareketli, seri ileri atışlar ve benzeri diğer ileri/alan eğitimler verdirmekte ayrıca ayda bir iki defa gece/gündüz, haberli-habersiz hizmet denetimleriyle hizmet kalitesini artırıcı faaliyetler yürütmektedirler.

Toplumun çok geniş kesimlerini ilgilendiren ve ülke düzeyinde oldukça yaygın bir alanda hizmet veren özel güvenlik hizmet kalitesinin artırılması, özel güvenlik mesleğinin itibarının yükseltilmesi için özel güvenlik eğitimiyle ilgili tespit ve önerilerin resmi-özel tüm taraflarla ele alınarak ortak çalışmalarla hızla çözüm önerileri oluşturulması gerektiği kaçınılmazdır.

Bunun en kısa zamanda yapılmasının her kesim için yararlı olacağı kaçınılmazdır.

 

TABLO : 1 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ/DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

SN ÜLKE TEMEL EĞİTİM YÖNETİCİ EĞİTİMİ İŞBAŞI-YENİLEME EĞİTİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ
1 ALMANYA     40 SAAT ZORUNLU-80 SAAT GÖNÜLLÜ SİVİL HAVACILIK 40 SAAT
2 AVUSTURYA      7,5 SAAT GÖNÜLLÜ-7,5 SAAT
3 BELÇIKA 127 SAAT ZORUNLU ORTA KADEME 50 SAATÜST KADEME 100 SAAT GÖNÜLLÜ-8 SAAT 16-250 SAAT
4 BOSNA HERSEK     50 SAAT ZORUNLU-50 SAAT HER YIL ZORUNLU 10 SAAT
5 BULGARİSTAN     40 SAAT ZORUNLU 960 SAAT GÖNÜLLÜ-HER YIL GÖNÜLLÜ
6 ÇEK CUMHURİYETİ —— —-
7 DANİMARKA 100 SAAT GÖNÜLLÜ
8 ESTONYA 16+50 SAAT GÖNÜLLÜ-HER YIL
9 FİNLANDİYA 100 SAAT ZORUNLU-8 SAAT 80 SAAT
10 FRANSA     70 SAAT
11 HIRVATİSTAN     40 SAAT GÖNÜLLÜ
12 HOLLANDA     1 YIL GÖNÜLLÜ
13 İNGİLTERE      20,5 SAAT GÖNÜLLÜ 21-145,5 SAAT

 

TABLO: 2:ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ZORUNLU EĞİTİMİ VE SÜRESİ (* 36 ÜLKEDEKİ DÜZENLEME )

  ZORUNLU EĞİTİM   ÖNGÖRÜLMÜYOR 01-29 SAAT 30-89 SAAT 90 SAAT ÜSTÜ
Özel bir nitelik arz etmeyen bir görevde çalışan özel güvenlik   görevlileri için özel güvenlik yasal düzenlemesi ile silahsız bir görevli   için ne kadar süreli bir zorunlu temel eğitim öngörülmektedir?

 

%14

 

%19

 

%31

 

%36

(* 31 ÜLKE )

ZORUNLU EĞİTİM İLE   İLGİLİ SORU

HAYIR

EVET

 Bir özel güvenlikçi bu zorunlu eğitimi temel eğitimi almadan geçici   olarak işe başlayabilir mi?

 

%90

 

%10

 Özel nitelik arz etmeyen bir görevde çalışan bir silahsız özel güvenlikçinin   zorunlu yenileme eğitimi alınması öngörülmekte midir?

 

%52

 

%48

Tablo 3.Alan/Uzmanlık   Eğitimleri

1-Para   Nakli (Para İşleme Prosedürleri Dâhil) %   75
2-Kişi/Yakın   Koruma %   63
3-Alarm   ve CCTV Yönetimi %   54
4-Havacılık   Güvenliği %   46
5-Etkinlik   Güvenliği (Kalabalık Kontrolü) %   46
6-Araçlı   Alarm ve Çağrıya Cevap Verme %   42
7-Kapı   Güvenliği/Denetimi %   38
8-Elemanlı   Ticari Güvenlik %   33
9-Devriye %   33
10-Hassas   Altyapı Güvenliği %   33
11-Yangın   Önleme ve Güvenliği %   29
12-Deniz   Limanları Güvenliği %   25
13-Diğer %   25
14-Özel   Güvenlik Eğitimi %   21
15-Kent   Güvenliği (Tren/Metro İstasyonu, Polisi Tamamlayıcı Kent Devriyesi) %   21
16-Danışma/Kapıcılık   Hizmetleri %   21
17-Elemanlı   Güvenlik Birimi %   17

 

 

[1] İstanbul Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Yöneticisi, ÖGF Yönetim Kurulu Üyesi-Eğitim Komitesi Başkanı

[2] http://www.egitimfm.com/

[3] http://www.nedirnedemek.com/mesleki

[4] http://www.cozumerman.net/

[5] Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişki ve İşbirliği, 2009 Yusuf Vehbi Dalda

[6] Uygulama Yönetmeliği Beşinci Bölüm: Madde: 31-42

[7] http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Sayfalar/istatistikbilgiler.aspx 746 (28.06.2013 tarihi itibariyle)

[8] TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu Sh.12

http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2013/TR-Ozel-Guvenlik-HizmetleriMeclisiSektorRaporu2012.pd

[9] Kaynak:www.osym.gov.tr:2013 yılı OSYM Kılavuzu Tablo 1

[10] Tablo 2

[11] Tablo 3 ve 4

[12] TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu Sh.20-21

[13] Güvenlik Yönetimi Dergisi, Sayı 3

[14] III.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu Sonuç Bildirisi,  Gaziantep 1-3 Mart 2013 Kaynak www.ozelguvenlikdunyasi.com

[15] TÜMGED-Eğitimin İyileştirilmesi Raporu, 2009

   

3 Yorum to “ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ”

 1. süha yüret says:

  iyide yusuf hocam dünyanın hiç bir yerinde bizim gibi 15 metreden sınav atışı yapan bir ülke yok.adamlar 7 feet mesafeye kadar atıyorlar.

 2. süha yüret says:

  tabi herşeyi polislere yontuyorsunuz yusuf hocam bu sektörde silahlı kuvvetlerden emekli olmuş personelde var.Mesela ben kara kuvvetleri EDOK komutanlığı öğretmen yetiştirme okulundan sertifika aldım.piyade okulunda bu belge ile öğretmenlik yaptım şimdide bir firmada silah eğitmeniyim.bunlardan niye bahsetmiyorsunuz.bizim sertifikalarımız ne olacak mesela.güvenlik dünyası içindeki asker eğitmenlerinde bir fikrini alsanız faydası olmazmı..

 3. süha yüret says:

  sadece polisler bu silahı kullanmıyoki.ders kitapları yenilenirken neden emekli askerlerede sorulmuyor

Yorum Yapın