Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı (MSHGP)

05 05 2012 | Ekleyen: | Konu: En Çok Okunanlar, Sivil Havacılık Güvenliği, Sivil Havacılık Ve Özel Güvenlik-Tez

Bu yazı Öğr. Gör. Ahmet Kenan SAYIN?ın ?Sivil Havacılık Güvenliğinde Özel Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliğinin İncelenmesi; (Esenboğa Havalimanı Örneği)? isimli tez çalışması kaynak alınarak hazırlanmıştır. (aksayin44@gmail.com)

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı (MSHGP), sivil havacılığın güvenliğini, uluslararası standartlar (ICAO, ECAC) ve kurallar çerçevesinde sağlamak üzere alınacak tedbir ve tedbirlerin ana esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanıp, 24 Aralık 1996 tarihinde İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Program (MSHGP); ?sivil havacılık hizmetlerini yürütmek ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu tüm kurum ve kuruluşları, sivil havacılığa açık hava meydanları ve tesisleri ile yerli ve yabancı sivil havacılık işletmelerini kapsamaktadır?.

MSHGP dördüncü maddesinde sivil havacılık güvenliği ile ilgili gerekli tüm tanımlara yer verilmiştir. Programın beşinci maddesinde hava meydanlarında, güvenlik önlemlerinin alınmasında İçişleri Bakanlığının, Ulaştırma Bakanlığına gereken desteği vermekle yükümlü olduğu böylece bu yükümlülüğün Mülki İdare Amirleri vasıtasıyla kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik personeliyle yerine getirileceği, hava meydanı Mülki İdare Amirliği?nin güvenlik ile ilgili talepleri, hava meydanında görevli kurum ve kuruluşlarca hemen yerine getirileceği belirtilmiştir.

MSHGP sivil havacılık güvenliği için önemli olan konuları, sorumlu kişi,  kurum ve kuruluşları bunların görev, yetki ve sorumluluklarını açıklamıştır.

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu (MSHGK)

24 Aralık 1996 tarihinde oluşturulan Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı?nda yapılacak olan değişikliklerin onaylanması, programın geliştirilmesi ve ilgili yeni politikaların belirlenmesi ile kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasından sorumlu ve yetkilidir. Kurul; İçişleri Bakanı Müsteşarı başkanlığında,

 • Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı
 • Gümrük Müsteşarı,
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği temsilcisi,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürü,
 • DHMİ Genel Müdürü,
 • Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü,
 • Emniyet Genel Müdür Yardımcısı,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanı ve
 • Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanı,
 • İller İdaresi Genel Müdürü,
 • DLHİ Genel Müdürü,
 • Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havacılık Güvenliği Daire Başkanı,
 • THY A.O. Genel Müdürü veya yetkilendireceği temsilcisi,
 • TÖSHİD (Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği) Başkanından oluşur.

Gerektiğinde Kurula, hizmetlerle ilgili olarak kamu ve özel sektör temsilcileri çağrılabilir, kurulun sekretarya hizmetlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı yürütür, kurul yılda en az bir kez toplanır .

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun görevleri şunlardır:

 • Sivil havacılığa, sivil havaalanlarına ve bunların tesislerine yönelik tehditlere karşı uygulanabilecek yeni politikaları belirlemek,
 • Uluslararası güvenlik standartlarını sağlayabilmek için, kanun dışı olaylar ve bunların teknik yönleri hakkındaki bilgilerin değerlendirilmesi, mübadelesi ve yayınlanması hususlarını ilgili kurum ve kuruşlarla koordine etmek,
 • Yeni yapılan ve tevsi edilen havaalanlarının plan ve projelerine, güvenlik unsurunun da dahil edilerek hazırlanmasını sağlamak,
 • Sivil havacılık güvenliği politikasındaki değişikliklerin yayınlanmasını sağlamak,
 • Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulundan, Havaalanları Mülki İdare Amirlerinden, Havaalanları Güvenlik Komisyonlarından, ilgili kurum ve kuruluşlardan intikal eden sorunları, teklifleri ve havaalanları ile ilgili diğer hususları görüşmek, karara bağlamak ve ilgili birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamak,
 • Tüm ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması için havaalanlarınca hazırlanan Güvenlik Programı, Muhtemel Hareket Tarzı Planı ve Acil Durum Planlarını onaylamak,
 • Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programındaki değişiklikleri onaylamak,
 • Milli Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim Programının esaslarını belirlemek ve yapılan eğitim programlarını onaylamak,
 • ICAO ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, eğitim ve denetim uzmanlarının yetiştirilmesini sağlamak,
 • Genel ve özel güvenlik personeli arasındaki işbirliği ve yardım esaslarını belirlemek,
 • Havaalanlarının güvenliği ile ilgili tespit edilen yapısal sorunları giderilmesi için kararlar almak, yaptırmak MSHGP?nın ekindeki hususlarla ilgili standartları belirlemek,
 • Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının güvenlikle ilgili görev verdiği kurum ve kuruluşlar, havayolu işletmecileri ve ilgili diğer şirketler arasında programın yürütülmesine ilişkin hükümler dahilinde görevleri belirlemek ve tanzim etmek.

Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu (EADUK)

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı?nın oluşturulması, idamesi ve yürütülmesini sağlamak, bütün hava meydanları için güvenlik standardı oluşturmak, sivil havacılık güvenliği sorunları için çözüm yolları geliştirmek, hava meydanlarında görev yapan kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ICAO ve ECAC kural ve standartlarına eğitim ve denetimini yapmak, araştırmalarda bulunmak amacıyla bu kurul oluşturulur.

Bu kurulda görevlendirilecek uzmanlar, sivil havacılık ve güvenlikle ilgili branş eğitimi almış, eğitim, araştırma, geliştirme ve denetleme niteliklerine haiz, beş yıl yöneticilik deneyimi olan personel arasından seçilir ve Kurul;

 • Emniyet Genel Müdürlüğü? nden 8 üye,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü?nden 6 üye,
 • DHMİ Genel Müdürlüğü?nden 5 üye,
 • Jandarma Genel Komutanlığı?ndan 4 üye,
 • Gümrük Müsteşarlığı?ndan 3 üye,
 • DHLİ Genel Müdürlüğü? nden 2 üye,
 • THY A.O. Genel Müdürlüğü? nden 1 üye,
 • Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği?nden 1 üyeden oluşur.

Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Milli Sivil Havacılık Güvenlik programını geliştirmek, Güvenlik Kurulunun onayına sunmak, programın uygulanmasını takip etmek.
 2. ICAO standartları çerçevesinde, Milli Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim Programını hazırlamak, geliştirmek, Güvenlik Kuruluna sunarak onaylatmak,
 3. Havaalanlarının güvenliği için hazırlanması gereken Güvenlik Talimatı, Acil Durum Planı, Muhtemel Hareket Tarzı Planı, Yasa Dışı Eylemlere Karşı alınacak Tedbir Planlarının ve havaalanlarında hizmet veren diğer kuruluşların güvenlik planlarının hazırlanmasında materyal temin etmek, örnek planlar yapmak,
 4. Milli ve uluslararası mevzuatı takip ederek, eğitim konusundaki gelişmeleri programa dahil etmek, eğitim materyallerini temin etmek,
 5. Yurtdışında eğitim ihtiyacını belirlemek ve uluslararası kuruluşlardan güvenlik konusunda uzman temin etmek, hava meydanında görevli kurum / kuruluşlardaki personelden eğitimci yetiştirmek,
 6. Havaalanlarında görevli tüm personelin, eğitim ihtiyacını tespit etmek ve kurs programlarını hazırlamak, eğitimlerini sağlamak, denetlemek ve hava meydanlarına doküman göndermek,
 7. Eğitilen personeli sertifikalandırmak, kayıtlarını tutmak,
 8. Denetleme yöntemlerini ve prensiplerini belirlemek, denetleme programlarını ve denetleme formlarını hazırlamak, geliştirmek,
 9. Havaalanlarında bulunan tüm özel ve kamu kuruluşlarının güvenlik denetimlerini yapmak, denetim sonuçlarını ilgili yerlere göndermek ve icrasını takip etmek,
 10. Güvenlikle ilgili araştırmalar yapmak, güvenlik tedbirlerinin test edilmesi ile ilgili prensipleri belirlemek, gerektiğinde test etmek,
 11. Güvenlik Kurulu kararlarının icrasını, denetleme raporlarında tespit edilen hususların giderilip giderilmediğini takip etmek, yapılmayanları Güvenlik Kuruluna bir rapor halinde bildirmek,
 12. Mevcut hava meydanı tesislerin tevsii ya da yenilerinin kurulması esnasında, proje ve planlarının yapılması konusunda güvenlikle ilgili konularda danışmanlık görevini yapmak, gerektiği ya da talep olduğu takdirde bunlarla ilgili her türlü destek ve yardımı temin etmek,
 13. Havaalanları Güvenlik Komisyonundan gelen önerileri gerekli yerlere iletmek,
 14. Uluslararası havaalanlarında kullanılan yeni güvenlik tekniklerini takip ederek, güvenlik alet ve sistemlerinden en iyi faydayı sağlamak için bilgileri toplamak, ilgilileri bu konuda bilgilendirmek,
 15. Sivil havacılığa ve hava meydanlarına yönelik, mevcut ve muhtemel tehditler hususunda edinilen bilgi ve belgeleri ilgili makamlara ulaştırarak gereğinin yapılmasını sağlamak,
 16. Sivil havacılık ve hava meydanlarının güvenlikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik tertip ve tedbirleri hakkında hava meydanı yöneticilerine, diğer kurum, kuruluş ve işletmecilere tavsiye ve telkinde bulunmak, bunların uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve neticesini ilgili birimlere bildirmek,
 17. Sivil havacılık ve hava meydanlarının güvenliği ile ilgili özel eğitim konularında tekliflerde bulunmak,
 18. Uluslararası yayınları takip ederek hava meydanı güvenliği ve eğitimi ile ilgili kütüphane teşkil etmek,
 19. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.                   

 

   

Yorum Yapın