Güvenlik Risklerinin Yönetim Esasları

05 04 2012 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Müdürleri İçin

Tehdit Değerlendirmesi ve Güvenlik Risk Analizi sonucunda belirlenen risklerin tamamına aynı şekilde karşılık verilmesi hem güvenlik konseptleri açısından hem de ekonomik açıdan doğru değildir.

Doğru bir risk yönetimi, her risk unsurunun gerçekleşme frekansına, gerçekleştiğinde ortaya çıkacak muhtemel sonuçlara ve riski engellemenin maliyetine göre uygun ve etkili tedbirlerin alınmasıdır. 

Normal olarak, risk yönetim yöntemleri aşağıdaki gibidir.  Bu yöntemlerin her birisi tek başına, bir kaç tanesi beraberce veya hepsi karışım halinde kullanılabilir.

 • Riskten kaçınmak
 • Riski yaymak
 • Riski transfer etmek
 • Riski kabul etmek
 • Riski azaltmak

  

Riskten kaçınmak;

Risk yaratan eylemleri yapmamaya karar vermektir. Bu karar, risklerin yönetimi için alınacak tedbirlerin çok pahalı olması veya risklerin gerçekleşmesi halinde karşı karşıya kalınacak maliyetlerin çok yüksek olması halinde verilir. Karar verici, riski bu şekilde yönetmeye karar verdiğinde, hem güvenlik maliyetlerinden, hem de  muhtemel zararlardan kurtulmuş olacaktır.

Örnek olarak, soygunların çok olduğu bir bölgede ATM, banka veya döviz bürosu açmamak, açıksa kapatmaya karar vermek; kasada yüklü miktarda nakit bulundurmamak; hırsızların çok rağbet ettikleri bir ürünü mağazada satmamak; deprem fay hattının üstünde bina inşa etmemek gibi tedbirler riskten kaçınmak için alınan tedbirlerdir.

Riskten kaçınma kararının aynı zamanda muhtemel kârlardan vaz geçilmesi manasına da gelmesi mümkündür.

Riski Yaymak

Risk kaynaklarının hedef aldığı varlıkların mekân ve zamanca yayılmasını sağlayarak, hedefin cazibesini düşürmektir.

Örnek olarak, bir para naklinde taşınacak yüksek miktardaki nakitlerin, bir kaç araca bölünerek veya belirsiz saat aralıklarıyla taşınması;  bir mağazada çalınma oranı yüksek ürünlerin bir kısmının rafta sergilenmesi, bir kısmının depoda tutulması; bir banka şubesinin kasasındaki yüksek miktardaki değerlerin yakındaki diğer şubelere dağıtılması; aynı istikamete seyahat edecek üst düzey yöneticilerin ayrı zamanlarda ve/veya farklı araçlarla seyahat  etmesidir.

Risk Transfer Etmek

Riskin sebep olacağı muhtemel kayıpların göze alınamayacak kadar yüksek olması ve bu riski üstlenecek üçüncü bir tarafın var olması halinde riskten kaynaklanacak kayıpların maliyetinin göze alınabilir karşılıklarla devredilmesidir.

Örnek olarak, korunacak mekânın veya değerlerin sigortalanması (kayıp risklerinin transferi); koruma hizmetlerinin yüklenici firmaya devredilmesi (yasal risklerin transferi),

Riski Kabul Etmek

Risk yaratan olayın herhangi bir şekilde engellenmesinin mümkün olmaması,  gerçekleşmesi halinde meydana gelecek kayıpların, önleyici tedbirlerin maliyeti ile karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek seviyede olması gibi durumlarda mevcut risk(ler) kabul edilebilir.  Bu durumda, riskin gerçekleşmesi halinde alınacakların haricinde hiç bir tedbir alınmaz.

Riski azaltmak;   

Riski oluşturan hususları, alınacak güvenlik tedbirleri ile mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaktır.

 

Risk azaltıcı tedbirler belirlenirken aşağıdaki faktörler dikkate alınır. 

 • Riski önlemeye yönelik tedbirlerin firmanın imkân ve kabiliyetleri içinde olması, 
 • Tedbirlerin maliyetinin risklerin potansiyel sonuçlarından çok daha az olması,
 • Riski önlemenin başka bir yöntemi olmaması, 

 

Risk azaltıcı tedbirler aşağıdaki maksatlara yönelik olmalıdır. 

 • Tespite yönelik tedbirler (DETECT); elektronik güvenlik tedbirleri; CCTV, hırsızlık alarm tertibatı, yangın alarm sistemi, kartlı geçiş sistemi, ürün koruma tedbirleri, antenler vb tedbirlerdir.

 

 • Caydırmaya yönelik tedbirler (DETER); fiziki engeller; bariyer, kepenk, tel örgü, çevre duvarı, , vb

 

 • Geciktirmeye yönelik tedbirler (DELAY); bollard, kapan, anahtar kontrol sistemleri, kurşun geçirmez camlar, kasalar, şifreli kapılar, vb. tedbirler

 

 • Müdahaleye yönelik tedbirler (DENY)
  • Elemanlı güvenlik tedbirleri (giriş kontrol, devriye, refakatçi, ani müdahale, yakın koruma, vb)
  • Güvenlik prodesürleri ve planları;
  • Acil durum ve kriz yönetimi prosedürleri,
  • İş sürekliliği tedbirleri,
  • Çalışanların yüksek güvenlik farkındalığı,

 

 • Hedef cazibesini azaltmaya yönelik tedbirler (DEVALUE);
  • Emniyetli mesafelerin oluşturulması, 
  • Kasa, vezne, para taşıma çantası, zırhlı araçlarda bulundurulacak nakit miktarlarının limitlerinin düşük tutulması,   
  • Mimarî ve çevre düzenlemeleriyle suç imkânlarının azaltılması, 
  • Yerel resmi kurumlarla işbirliği yapmak (polis, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık kuruluşları, arama-kurtarma timleri, vb) 
  • Güvenlik görevlilerinin eğitim seviyesinin artırılması 
   

Yorum Yapın