Güvenlik Görevlilerini Şiddetten Koruma Politikası

07 09 2011 | Ekleyen: | Konu: En Çok Okunanlar, Güvenlik Müdürleri İçin

Güvenlik görevlilerinin çalışma süresi içerisinde karşılaştığı olaylarda zor kullanması ile ilgili daha önce yayımladığımız Özel Güvenlik ve Şiddet Olaylarını Yönetmek başlıklı yazımızda, zor kullanmanın Güvenlik Görevlisi için son seçenek olması gerektiğini ve şiddet emaresi ortaya çıktığında durumun uygun şekilde yönetilerek potansiyel şiddet seviyesinin düşürülmesi gerektiğini vurgulamıştık.

Ancak, her şiddet olayının uygun şekilde yönetileceğini ve sinirli ortamın sakinleşeceğini beklemek de gerçekçi değildir. Basına da yansıyan bazı olaylarda, güvenlik görevlileri kendi imkanlarıyla baş edemeyecekleri kadar yoğun bir şiddetin hedefi haline gelmekte, 3-4 kişilik grupların saldırısına uğrayabilmektedirler. Diğer taraftan, görevlerini yaparken girdikleri tartışmalardan dolayı, iş çıkışlarında veya özel yaşamlarını devam ettirirken çeşitli saldırılara maruz kalabilmektedirler. 

Güvenlik görevlilerinin bu tür şiddet olaylarına karşı korunması ve bu olayların hedefi haline geldiklerinde kendilerine nasıl destek olunması gerektiği konusunda yönetim kademelerinin alması gereken bir çok tedbir bulunmaktadır.

Bu tedbirler nelerdir? Bu yazımızda söz konusu tedbirleri, ?Şiddeten Korunma Politikası? olarak isimlendireceğiz.

Neden böyle bir politikaya ihtiyacımız var?

Çalışanların can güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak, iş verenlerin görevidir. Güvenlik departmanları ve şirketleri koruma ve güvenlik sağladığı yerlerdeki çalışanların can güvenliğini sağlamak için görev yaparlar. Bu görev, güvenlik görevlilerinin kendi can güvenliklerini riske atmalarına neden olsa da, kendi canlarını feda etmelerini gerektirmez. 

Her insan gibi, güvenlik görevlilerinin de can güvenliğinin sağlanması temel insanî ihtiyaçlar arasındadır. Güvenlik görevlilerinin işini yaparken maruz kaldıkları risklerin özel yaşamlarında güvensizlik yaratması nedeniyle, hem kendi psikolojilerinin, hem de iş verimliliklerinin olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır.

Diğer taraftan, güvenlik görevlilerine yönelik yoğun şiddet kullanımı, genellikle medyanın ilgisini de çeken bir krize dönüşme riskini taşır. Hatta, şirketin marka değerine de zarar verebilir. Bu tür olaylara karşı yönetsel anlamda hazırlıklı olmak, hem çalışanların korunması, hem de krizlerin kolayca yönetilmesi sayesinde yöneticilere katma değer kazandırır. 

İyi hazırlanmış, çalışanlar tarafından bilinen ve etkili şekilde uygulanan bir şiddetten korunma politikası, çalışanların şirkete bağlılığını artırır.

Öncelikle ne yapılmalı?

Politika hazırlanmadan önce, güvenlik görevlilerinin maruz kalabileceği şiddetin seviyesinin ne olabileceği konusunda bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu risk değerlendirmesi, her çalışma ortamına ve hizmet verilen sektörün özelliğine göre değişebileceğinden bu çalışmanın kapsamı geniş tutulmalıdır.

Risk değerlendirmesinde dikkate alınabilecek faktörler;

  • Çalışma ortamının ve sektörün bilinen kültürü,
  • Çalışanlar ve/veya müşterilerden kaynaklı şiddet olaylarının çeşitleri ve seviyeleriyle ilgili geçmiş tecrübeler,
  • Bölge halkının, çalışanların ve müşterilerin sorunları çözme konusunda şiddete başvurma, silah ve bıçak gibi tehlikeli cisimler taşıma, uyuşturucu madde kullanma eğilimleri, insan ilişkileri konusunda şiddete başvurma eğilimi olan örf ve adetleri
  • Hizmet verilen şirketin yönetim prensibi olarak, çalışanlar arasındaki veya çalışanlara yönelik şiddet olaylarına yaklaşımı,
  • Şiddet olasılığını artıran dönemsel değişimler (ekonomik kriz, hava şartları, etnik yapıdaki değişiklikler, politik sorunlar nedeniyle kişilerin asabi olması,vb)
  • Şirket çalışanlarından şiddete meyilli kişiler,
  • Diğer muhtemel etkenler,

Risk değerlendirmesi sonucunda, iş yerindeki şartlar nedeniyle şiddet ihtimalinin yüksek olduğu ve bundan güvenlik personelinin zarar görme ihtimalinin de muhtemel olduğu sonucuna varılıyorsa, güvenlik görevlilerini şiddetten koruma politikasının oluşturulması uygun bir tedbir olacaktır.

Bu politika neleri kapsamalı?

Şirketin Genel Prensibi

Diğer çalışanlardan güvenlik görevlilerine yönelik şiddet olaylarında şirketin uygulayacağı hareket tarzları açıkça belirtilmelidir. Bu hususun sağlanması için şirketin bu konuda bir prensip oluşturması ve bu prensibin tüm çalışanlara duyurulması gerekmektedir. Esasen, güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanuna göre, görevlerini yaparken devlet memuru statüsünde sayılmaları nedeniyle, güvenlik görevlilerine yönelik şiddet olaylarında çalışanların daha ağır yaptırımlarla kanun önünde sorumlu olacağı belirtilmelidir. Ayrıca, güvenlik görevlilerine yönelik şiddetin kaynağı olan çalışanların daha ağır disiplin uygulamalarına maruz kalacağına dair disiplin prosedürlerine hüküm ilave edilmelidir.

Şirketin hukuk departmanı da, güvenlik görevlilerine yönelik dış kaynaklı şiddet olayları sonrasında yapacağı suç duyurularında, 5188 sayılı kanunun ilgili maddesine atıf yapmalıdır. Diğer taraftan, güvenlik görevlisinin görevi esnasında başlayan bir tartışmanın görev yeri ve saati dışında şiddete dönüşmesi halinde dahi, şiddet olayının görevliye karşı yapıldığı tezi işlenmeli, suç duyurusu şahsi dava kapsamında değil, kamu davası kapsamında yapılmalıdır.

Her şeye rağmen, şiddet olaylarına nasıl reaksiyon gösterileceğine dair, matematik formülleri geliştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, şirket prensibi ortaya konulurken, ?sıfır tolerans? gibi esnekliği olmayan politikaların yerine, alternatif çözümlere imkân veren çözümler ön görülmelidir.  Örnek olarak; bir kavgaya karışan tüm çalışanlara, aynı yaptırımın uygulanacağına dair bir prensip doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlamayacaktır. Bunun yerine, özellikle tartışmalı durumlarda olayın bir uzman tarafından incelenerek, rapor hazırlanması ve bu rapora göre işlem yapılması gibi adalet sağlayıcı uygulamaların geliştirilmesi uygundur.

Şirket, açık ve net olarak güvenlik görevlilerine yönelik şiddet kavramı içerisinde değerlendirilecek çalışan ve müşteri davranışlarını tanımlamalıdır.  Bu husus, güvenlik görevlilerini şiddettem korumaya çalışırken, ?dokunulmazlar takımı? yaratmamak için gereklidir.

Önleyici Tedbirler

Güvenlik görevlilerinin şiddeti yönetme usulleri belirtilmelidir. Bu şekilde, ufak tartışmaların ciddi boyutlarda gerçekleşen şiddete dönüşmesi engellenmelidir.

Kişiler arasında sürekli sürtüşmelere neden olan konular yönetim tarafından incelenmeli ve tansiyon düşürücü olumlu tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Örnek olarak; bir prosedürel uygulamanın çalışanlar veya müşteriler tarafından benimsenmemesi, hakaret olarak algılanması, uygulanmasının zor olması gibi nedenlerle güvenlik görevlilerinin sürekli tartışma içerisine girmesi halinde, bu uygulamanın maksadı ve uygulama şekli tekrar analiz edilmelidir. Analiz sonucunda, bu tedbirin uygulanma yöntemi değiştirilebilir veya müşterilerle ve çalışanlarla daha yapıcı iletişim kurulması sağlanabilir veya söz konusu uygulama hakkında daha ayrıntılı açıklama yöntemleri geliştirilebilir.

Güvenlik görevlilerine bölgedeki insanların davranış normları hakkında bilgi verilmesi, kültürel farklar nedeniyle meydana gelebilecek sürtüşmelerin önlenmesini sağlayabilir.

Periyodik olarak toplanacak bir şiddet riski değerlendirme komitesi ile personel arasında özel durumu nedeniyle şiddet riski yüksek olan kişilerin durumu hakkında bilgi paylaşımı yapılmalıdır. Bu komitede, en azından güvenlik, insan kaynakları ve hukuk departmanlarının temsilcileri bulunmalıdır. Şiddet riski yüksek kişiler olarak; eski hükümlü kontenjanından çalışanlar, dönemsel olarak psikolojik sorunlar yaşayan çalışanlar, işten ayrılmak veya işine son verilmek üzere olanlar öncelikle görüşülmelidir.

Güvenlik görevlileri, sorunlu müşterilerle iletişim, öfke kontrolü, stres yönetimi, kişisel güvenlik, müzakere teknikleri, arabuluculuk, problem çözme, vücud dili gibi konularda eğitimlere tabi tutulmalıdır.

Bildirim sisteminin kurulması

Güvenlik görevlileri tarafından şiddet olayına maruz kaldıklarında kolluk kuvveti veya güvenlik takviyesi isteyebilecekleri, sağlık ekiplerini çağırabilecekleri, yöneticilerine haber verebilecekleri, hukuki yardım isteyebilecekleri çeşitli haberleşme vasıtaları belirlenmeli ve tüm personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, bu haberleşme vasıtaları görev dışında şiddete maruz kalındığında da kullanılabilmelidir.

Güvenlik görevlilerinin muhtemel şiddet olaylarına dair kaygılarını ifade edebilecekleri bir raporlama mekanizması oluşturulmalıdır. Bu mekanizma, kolaylıkla ulaşılabilecek, departmandaki orta kademe yöneticilerden birisi tarafından işletilebilir.

Şiddete maruz kalanların desteklenmesi 

Şiddete maruz kalan güvenlik görevlilerinin özellikle manevi açıdan desteklenmeleri, yapılan işin kalitesinin devamlılığı açısından hayatî önem taşımaktadır. Şirketin, güvenlik prosedürlerini uygularken çalışanlardan veya müşterilerden veya suçlulardan kaynaklanan şiddet uygulamasına maruz kalan bir güvenlik görevlisini yeterli ve uygun bir şekilde desteklememesi halinde, güvenlik ekibinin tamamında performans ve moral düşüklüğünün meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Bu konuda yapılan hataların başında, güvenlik görevlisinin mağdur taraf olmasına rağmen olay yeteri kadar incelenmeden cezalandırılması ve hatta işten atılması gelmektedir. Yönetim tarafından böyle bir sonucun bir kişiye etki edeceği düşünülse dahi, tüm güvenlik ekibinin bundan etkileneceği dikkate alınmalıdır.

Nasıl destek olunmalıdır? Bu noktada bahsedilen destek, hata payı, olayın sebebi ve sonucu ne olursa olsun güvenlik personelinin kayırılması manasına gelmemelidir. Ancak, her güvenlik personeli yönetimin bu tür olaylardan sonra adil ve kapsamlı bir araştırma sonucunda doğruları ortaya çıkaracağına ve buna paralel olarak gerekli hukuki işlemlerin yapılacağına inandırılması gerekmektedir. Sonucun güvenlik görevlisinin lehine veya aleyhine geliştiğine bakılmadan, hukukî süreçlere zarar vermeyecek şekilde olayın diğer güvenlik çalışanlarına izah edilmesi, hatalı ve doğru uygulamaların, çıkarılan derslerin paylaşılması aynı tip olayların tekrar etmemesi için önemli bir uygulamadır.  

Diğer taraftan sebep ve sonuç ne olursa olsun, fiziken mağdur olan güvenlik görevlisi, olayın hemen akabinde acil maddî, sağlık ve hukukî yardımları alabilmelidir.

Politikanın personele öğretilmesi

Güvenlik görevlilerini şiddetten koruma politikası, yazılı hale getirilmeli ve personele öğretilmelidir. Personelin şirkete ilk katıldığında verilecek oryantasyon eğitim programına bu politika dahil edilmeli ve periyodik olarak hatırlatılmalıdır.

Güvenlik departmanı ise, bu politikanın uygulamasının takipçisi olmalı, diğer ilgili departmanlarla koordine içinde çalışmalıdır.

 

   

Tags: ,

Yorum Yapın