Güvenlik Çalışanları için İş Tanımı Yazmak

02 02 2012 | Ekleyen: | Konu: En Çok Okunanlar, Güvenlik Müdürleri İçin

Güvenlik Departmanının var oluş sebebi ve dolayısıyla genel iş hedefi, hizmet verdiği ortamda can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu hedefe ulaşılması için güvenlik departmanına çeşitli kaynaklar tahsis edilmekte ve güvenlik yöneticisinden bu kaynakları en etkin şekilde kullanması beklenmektedir. Hiç şüphe yok ki; güvenlik departmanının elindeki en önemli kaynak, güvenlik çalışanlarıdır ve güvenlik yöneticisi,  bu kaynağı en verimli şekilde kullanabilmek için güvenlik çalışanlarının hangi görevleri, nasıl yapması gerektiği, başarı kriterlerinin ne olduğu gibi hususları içeren iş tanımları yazmış olmalıdır. 

Doğru yazılmış, hedeflere ilişkin görevler içeren ve uygulanabilir iş tanımları, etkin ve toplam kalite seviyesi yüksek bir yönetim organizasyonun varlığının işaretidir.  İş tanımları, güvenlik yönetimine sistem yaklaşımın, diğer bir ifadeyle, ulaşılmak istenen hedeften başlayarak, bu hedefe ulaşmak için gerekli ara hedeflerin belirlendiğinin, buna göre kaynakların kullanımının planlandığının ve her çalışanın fonksiyonlarının bu hedefe yönelik olarak belirlendiğinin göstergesidir.

Doğruluk ve etkinlik derecesi yüksek iş tanımlarının güvenlik departmanına faydaları;  

 • Yeni işe alımlarda, adayların iş tanımlarına uygun olup olmadığı analiz edilerek, doğru kişilerin işe alınması sağlanır.  Diğer taraftan, işe alınacak kişilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği iş tanımlarından çıkarılır.
 • Eğitim planlamasının analiz safhasında, eğitim görevlerinin belirlenmesi için iş tanımlarından faydalanılır. Eğitim faaliyetleri, iş tanımlarında belirtilen standartlara erişmek için yapılmalıdır.
 • Performans değerlendirmelerinde başarı kriteri olarak, çalışanların iş tanımlarından faydalanılır.
 • Çalışanlar, iş tanımlarında belirtilen görevleri başardıklarında departman hedefleri de başarılmış olur. 
 • Güvenlik çalışanlarının, görevlerini ifa ederken karşılaşacakları tereddütler asgari seviyeye iner. 
 • Çalışanlar arasında adalet duygusunun var olmasını sağlar  ki, bu husus yüksek moral ve motivasyonu da beraberinde getirir.

    İş tanımı hazırlarken en azından aşağıdaki dokümanlardan faydalanılmalıdır

 • Koruma hizmeti sağlanan yönetimin genel hedefi ve güvenlik politikası,
 • Güvenlik departmanın hedefleri,
 • Güvenlik prosedürleri,
 • Görev yeri talimatları,
 • Özel Güvenlik mevzuatı,
 • Güvenlik ekipmanlarının kullanma ve bakım talimatları,

İş tanımın formatı, her organizasyonun ihtiyaçlarına göre ayrı düzenlenebilir. Aşağıda, örnek bir iş tanımı formatı örneklerle birlikte verilmiştir. 

1. Pozisyonun Tanımı: 

Güvenlik Vardiya Şefi

2. Genel Hedef : Pozisyonun sahibinin, güvenlik departmanının genel hedeflerine ulaşılmasında organizasyona nasıl katkıda bulunacağı genel ifadelerle anlatılır. 

Vardiya Şefi, vardiyasında görevlendirilen güvenlik çalışanlarını prosedürlere uygun olarak sevk ve idare ederek, görev süresi boyunca koruma ve güvenlik planının uygulanmasını sağlar.

3. Organizasyon Yapısındaki Yeri

Güvenlik Vardiya Şefinin raporlama hattı; Güvenlik Amiri, Güvenlik Operasyon Müdürü, Güvenlik  Müdürü Yardımcısı şeklindedir.

Güvenlik Vardiya Şefi; vardiya çizelgesinde kendi ekibinde görevlendirilen tüm güvenlik görevlilerinin yöneticisidir.

3. Görev ve Sorumluluklar: Yapılacak iş,  genel kavramlarla değil net cümlelerle ve gerekirse tek tek yazılmalıdır. 

4. Yetkiler: İş tanımının sahibine verilen yetkiler açık ve net olarak belirtilmelidir.

5. İş Ortakları: İşin yapılması sırasında hangi birimlerle, hangi pozisyonlarla veya hangi tedarikçilerle beraber çalışılması gerektiği belirtilmelidir.

6. Nitelikler: İş tanımının hitap ettiği pozisyon için arzu edilen nitelikler açıkça belirtilmelidir.   Tüm çalışanların sahip olması gereken ortak nitelikler, ?genel nitelikler? başlığı altında belirtilebilir. 

     a. Temel Nitelikler

     b. Özel Nitelikler

 • Bilgi ve beceri ihtiyaçları; hangi konularda bilgi ve beceri sahibi olunması gerektiği belirtilir.
 • Deneyim; poziyonu dolduracak kişinin sahip olması gereken deneyim belirtilir.
 • Eğitim; pozisyonu dolduracak kişinin hangi eğitimleri almış olması gerektiği belirtilir.  

7. Performans Başarı Kriterleri: Çalışanın iş tanımındaki fonksiyonları başarıyla yerine getirip getirmediğinin nasıl belirleneceği açıklanır. 

 

   

Yorum Yapın