Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuat/3.Bölüm

15 12 2011 | Ekleyen: | Konu: Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuatı, Nakit Güvenliği

 

Hizmetlerin İcra Edilme Tarzları

Para ve kıymetli mal naklinin yasal tanımı

Nakledilen para ve kıymetli mal içeriği tüm üye ülkelerde aynıdır. Bununla beraber, sadece üç ülkenin nakledilen malın içeriği ile ilgili yasal bir tanımı vardır. Böylece Belçika, Fransa ve Lüksembourg risk faktörleri, mesleki sorumluluk veya malın değerine atıfta bulunmaktadır. Taşınan malın miktarı ile ilgili sınırlamaya gelince, genel olarak, şirketler ve sigortacılar arasında yazılı anlaşmalar ile belirlenmektedir.  

Yük arabalarının koruyucu araç ve nitelikleri   

Yürürlükteki birçok mevzuat tüm (para) toplama ve dağıtım operasyonlarında her aşamadaki yarı zırhlı veya yeni teknoloji (IBNS) ile donanımlı olmaları şartıyla zırhsız araçların da kullanılmasını öngörmektedir. Hatta ?özel bir mevzuatı olmaması halinde bile, mesleki örgütler veya sigorta şirketi kurallarınca tanımlanan/belirlenen normlarda çoğu zaman mevcut asgari zırh öngörülmektedir.

Ülkemizde durum; müşterilerin talepleri ve sigorta şirketlerinin talepleri, para naklinde zırhlı araç kullanılmasını gerektirir. Sigorta asgari muafiyetleri içerisinde kalan düşük miktarlı nakillerin binek araçlarla yapıldığı bilinmektedir.

Bununla beraber, daha detaylı bir yasal düzenlemeye sahip ülkeler zırhlı araçlar ile ilgili asgari standart normlarını belirlemede azami özeni göstermeleri hiç de şaşırtıcı olmamalıdır. Bunlar, yetkili bir sertifika veren kuruluş tarafından onaylatılmalı ve ulaşıma konmadan evvel resmi kuruluş tarafından izin verilmelidir.

Teknik düzeyde konu ile ilgili bir düzenlemesi bulunan ülkelerde zırhlanmanın temelinde şunlar oluşur:

Zırlama teknolojisi mermi veya çarpışma şiddetinden azami koruma sağlayacak şekilde geliştirilmelidir.

Kompartıman (bölüm) arasındaki koruma düzeyi tamamiyle araçların karoserisinin zırh düzeyine bağlıdır. [i]

Zırh dışında, yük vagonu görevli personelin güvenliğini sağlayacak tüm düzenlemelerle donanımlı olmalıdır. Bunun için yeterli miktarda temiz hava akımı olması, haberleşme cihazı ve alarm sistemi bulunmasına özen gösterilmelidir.

Takip (Traking) Sistemi Hemen hemen tüm üye ülkeler (GPS gibi) araçları sürekli olarak takip etme imkanı olacak bir takip ve/veya bazı şüpheli hareket tarzlarını ortaya çıkaracak bir sistem oluşturulmasını zorunlu kılarlar. Bu, genel olarak, polisle irtibatlı birkaç ülke hariç, şirketin merkezi ile direk irtibat kurulacak şekilde oluşturulmalıdır.[ii]

Haberleşme: Tüm ülkeler şirketlerin merkezi ile irtibatı sağlayacak bir haberleşme sistemi oluşturulmasını öngörürler. Haberleşme, telsiz, telefon veya cep telefonu ile yapılır. Polisle direk bir irtibat olmamasına rağmen, tüm ülkeler, dar veya geniş çerçevede şirketin merkez santralından geçmek kaydı ile polisle bir haberleşme prosedürü geliştirmişlerdir.

Markalama: Araçların hızla tanınmasını sağlamak amacıyla şirketlerin pek çoğu aracın dört yanında (Şirketin kayıt numarası ve logosu) uygun bir marka koymaktadır. Bu düzenlemeler daha ziyade boyut, ışıklandırma, markanın içeriği ve (ön-arka-yan ve tavan) yeri ile ilgilidir.

IBNS: Sadece dört ülke ([iii]) IBNS (Banknotları nötralize eden akıllı sistem) kullanılması yönünde yasal bir düzenlemeye sahiptir. Bu düzenleme, teknik şartları, içeriği, nötrleştirme derecesi ve bu sistemlerin, kullanılması ile ilgili miktar konularını belirler. Nötrleştirme sisteminin resmi bir sertifikalandırma kuruluşu veya devletin sorumlu organı tarafından resmi bir prosedürle onaylanması gerekir.([iv], [v])

Silahlar: 6 ülke ([vi]) para nakli esnasında silah bulundurulmasını yasaklıyor. Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksembourg ve İspanya para nakli esnasında silah bulundurmayı zorunlu kılıyor. Avusturya ve Finlandiya, çok sınırlı şartlar çerçevesinde, para nakli esnasında silah taşımaya izin veriyor. Araçta otomatik makinalı silaha izin veren Fransa ve İspanya dışında, silah bulundurma genelde tabanca ile sınırlı tutulmaktadır. Finlandiya nakiller esnasında silah bulundurma ve kullanmayı aktif olarak teşvik etmiyor, ancak, bu konuda gerektiğinde bu imkanı kullanmayı ve önermeyi şirket yönetiminin takdirine bırakıyor. Ateşli silahlar, ancak meşru müdafaa amacıyla kullanılabilmektedir.

Kişisel Ekipman: Zırhlı bir araçta görevli pek çok eleman üniforma giyer, kurşun geçirmez yelek ve gaz maskesi ile donatılır. Almanya?da kişisel ekipmanlarla ilgili düzenlemeler sigorta şirketleri ve para nakli şirketi arasında yapılan sözleşmelerle düzenlenirler.  İngiltere?de bu düzenlemeler, şirkette yürütülmekte olan sağlık ve güvenlik prosedürleri çerçevesinde müzakere edilir.

Web sitesi sahibinin yorumu; gaz maskesinin en hızlı giyilme süresi 9 saniyedir. Değişik gaz çeşitleri için değişik filtreler gerekebilir. Gaz maskesinin faydalı olabileceği şüphelidir.

Müşterek ekipmanlar: Bu konuda özel bir yasal düzenleme mevcut değildir.Ortak ekipmanlar cep telefonundan başlayarak ek silahlar (Tabanca-otomatik silah) haberleşme/telsiz sisteminden IBNS?ye kadar gider.

Ekibin oluşumu: Nakilde görevli eleman sayısı, iş güzergahı ve geniş ölçüde naklin türüne, gerektiğinde refakat edilmesine göre değişkenlik gösterir ve araç başı 1 ile 3 arasında değişir.

Eskort Hizmeti :  Zırhlı aracın bir eskortla refakat ettirilmesi konusu üye ülkeler arasında yarı yarıya ayrılmıştır. Belçika, Fransa, İtalya, Lüksembourg ve İspanya bir eskort aracı kullanılmasını gerektiren tüm yasal düzenlemeye sahiptir. Belçika?da örneğin, eskort hizmeti genelde Federal Polis tarafından yapılır. Bu birimin gerekli eskort aracı sağlayamaması halinde, şirketi bu durumda her birinde 3 personel bulunan 2 aracı vermekle zorunlu tutar. İrlanda?da bir eskort ancak önemli miktardaki değerdeki para/mal için ve ordu tarafından sağlanır.

Müşteri tarafından yerine getirilecek sorumluluklar

Zırhlı araç vasıtasıyla para nakli yapılması esnasında, nakilin güvenli ve emin bir şekilde yapılması ile ekibin ve halkın güvenliği için müşterinin önemli bir pozisyonu vardır. Gerekli güvenliğin sağlanması için oynayacağı rol açısından müşteri, olay riskini asgariye indirecek her türlü tedbiri almakla yükümlü tutulmuştur. Bir mahaldeki noktalara ulaşımın güven altına alınması (özellikle ATM?ler) konusunda 9 ülkede hemen hemen  değerlerin toplanması/dağıtımı için herhangi bir özel yasal düzenleme yapılmamıştır. Bununla beraber, bu hiçbir tedbir alınmamış demek değildir. Müşteri ile yapılan müzakere sonucu sözleşmelerde somut olarak bazı prosedürler belirlenmiştir. Sonuç olarak, bunlar, münferit kişisel işlemler temel alınarak belirlenmiştir.

Müşterinin rolü ile ilgili yasal bir çerçevesi olan ülkeler genelde nakil prosedürünü izole etmeye özel önem atfederler: Bu düzenlemeler mekanların durumuna göre (Kasa-sas-kilit-kamera-alarm sistemi-giriş sistemi-CCTV) teknik tedbirlerden ve devamı gibi tedbirlerden başlayarak (güvenli bölge, ekibin kimliğinin belirlenmesi, halkın izolesi, potansiyel engellerin elenmesi, sınırlı zaman dahil, önceden belirlenen bir mühlette yapılması gibi) organizasyon ve prosedürler belirlemeye kadar devam  eder.

Belçika?da IBNS?lerin kullanılmaması halinde teslimatlar güvenli bir bölgede yapılmalı veya güvenli bir bölgeden diğer bir güvenli yapılmalı veya (Arındırılmış alandan arındırılmış alana yapılmalı)dır.Belçika yasa koyucu aynı zamanda yönetmelik ile konteynırda taşınacak malın değeri  konusunda bazı sınırlamalar koymaktadır.

Fransa ve Lüksembourg nispeten daha detaylı prosedürler belirlemişlerdir ve tedarikle ilgili prosedürün en zayıf halka üzerinde yoğunlaşmışlardır. (Özellikle arındırılmış alan, güvenli halka yasak bölgeler, kilitler, takip sistemleri, kırılmaz valizler, video gözetim sistemleri, haberleşme sistemleri ve hatta binanın sokağa bakan tarafında pencere/kapı olmaması üzerinde düşünülmekte/durulmaktadır.

Ülkemizde durum; yasal bir düzenleme yoktur ancak firmalar risk değerlendirmelerine göre, benzer tedbirler alabilmektedir. Kurumsal standartlar ve sigorta şirketinin talebi belirleyici rol oynayacaktır.[i]– Silah kategorisindeki işlevine göre duraksamalar,

-Döşeme koruması

-İmdat çıkışı

-Kasa

-Aracın önündeki koruyucu düzen

-Güvenlik sürgüsü

-Değerli malın bulunduğu bölüm ile sürücünün bulunduğu bölüm arasında döşemeden açılan kapı ile iletişim   

  irtibatı olan zırhlı bölme,

-Yanmaya dayanıklı pencere

-Kuvvetlendirilen tampon

-Benzin deposu kilidi

-Havalandırma sistemi

-Sadece aracın içinden açılabilecek güvenlikli kilidi

-Araçta monte edilmiş alarm sistemi

-Yangın söndürme cihazı

-Dış müdahaleye fırsat verecek basamak,çengel veya diğer kapı tokmağı-kolu vb.nin olması

[ii] Polisle doğrudan GPS bağlantısı olan Belçika,Lüksembourg dışında Finlandiya şu an için doğrudan  polisle irtibatlı olan bir bağlantı öngörmemektedir.Onların sistemi halihazırda gözden geçirilmektedir ve muhtemelen acil durumlar için bir irtibat öngörülecektir.

[iii] Belçika (İçişleri Bakanlığı),Fransa (İçişleri Bakanlığı),İtalya ( Valilik),Lüksembourg (OLAS)

[iv] Almanya?da bu sistem, devletin Devlet Olay Sigortalar  tarafından yetki verilen kurumlar tarafından onaylanır.

[v] Belçika?da kayıt numarası ve şirketin logosunun görünür bir şekilde yer verilmesini ön izne bağlıdır.

[vi] Danimarka,İrlanda,Yunanistan,İsveç,İngiltere,Hollanda

   

Tags: ,

Yorum Yapın