Bir Yargı Kararı Işığında Özel Güvenlikçinin Konumu?.

11 02 2012 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Müdürleri İçin

Geçtiğimiz ay yazılı ve görsel medyada, ?Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Özel Güvenlik Görevlilerine hakaret eden kişiye verilen cezayı az bularak, cezanın ?Kamu Görevlisine karşı suç işlenmiş? gibi kabul edilerek artırılmasına hükmetti? başlıklı bir haber çıktı.

Bu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 2004 yılından bu güne değin bu alanda çıkan ilk karar olması nedeniyle hem sektör mensupları, hem de kamuoyunda geniş bir ilgiyle karşılandı.

Kanunlar, yürürlükte bulundukları süreçte ortaya çıkan değişik durumlar çerçevesinde yargı kararlarıyla pekişir ve uygulamada istikrar kazanırlar. Özel güvenliğin çeşitli alanlarındaki uygulamalarıyla ilgili bugüne kadar birkaç Yargıtay kararı çıkmış ve her biri çeşitli etki yaratmıştır.

Son olaya gelince, anılan yasanın 1.maddesi ?Özel güvenliği kamu güvenliğini tamamlayıcı? bir unsur olarak belirlemiştir. Kanun, bu bağlamda özel güvenliğe verdiği bu önemli nitelik nedeniyle, işleyişin de sağlıklı yapılması amacıyla CEZA UYGULAMASI BAŞLIĞI ALTINDAKİ 23. Maddesinde;

?Özel Güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Özel Güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.?

Hükmünü getirmiştir.

Anılan madde birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde kanun koyucunun özel güvenlik uygulamasının yapıldığı bir yerde, görevle ilgili bir aşırılıkta, bu hizmetten yararlanan vatandaşları koruduğu gibi, bu görevi yerine getirirken bir direniş, hakaret ve benzeri tür eylemlere karşı da özel güvenlikçiyi korumayı hedeflemiştir.

Bu olgu, özel güvenlik eğitimleri sırasında Özel Güvenlik Hukuku derslerinde özel güvenlik yöneticisi ve görevlilerine aktarılmaktadır. Her ne kadar ilke olarak ?Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ise de?, çoğu zaman sade vatandaşlar yasaları bilmiyor olabilir. Yargı tarafından verilen kararların medyada geniş olarak yer alması bu bakımdan öğretici de olmaktadır.

Anılan yargı kararının basında yer aldığı sırada bazı vatandaş ve köşe yazarlarının bu kararla sanki özel güvenlikçilere özel bir yetki veriliyormuş gibi yanlış yorum ve değerlendirme yapıldığı gözlenmiştir. Konuya sükûnetle ve dikkatlice yaklaşıldığında esasında 23 maddenin çok sağlıklı bir şekilde düzenlendiği görülebilecektir.

Yargıtay verdiği kararla, görev yapan özel güvenlikçilere yukarıda sayılan türde engelleme yapan kişilere karşı Türk Ceza Kanununun ?SEKİZİNCİ BÖLÜM?de, Şerefe Karşı Suçlar?  işlenen suçlardan Hakaret?e karşı aşağıdaki 125. Maddenin 3.bendi çerçevesinde cezalandırılması gerektiğini belirlemiştir.

Hakaret

MADDE 125. – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

      Bu madde doğrultusunda suçun alt sınırı yükseltilerek ceza ağırlaştırılmıştır.

 

   

Yorum Yapın