This page was exported from Özel Güvenlik Dünyası [ http://www.ozelguvenlikdunyasi.com ]
Export date: Tue Feb 18 20:26:13 2020 / +0000 GMT

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMIDünya ülkeleri; arasındaki sınırların gerek fiziki gerekse siyasi yönden kaldırılması, nüfustaki artış yaşam standartları, ekonomik ihtiyaçlar ve kazanımlar gibi birçok gelişmeler, İnsanların özellikle güvenlik konusunda tedirgin olmalarına sebep olmuştur. Bireysel ve toplu olarak güvenliklerinin sağlanması mutlu ve huzurlu olmalarının garantisi görülmüştür. Güvenlik ihtiyacının, Koruma, korunma, kollama ve yerine getirmenin en büyük sorumlusu Genel Kolluktur.

Genel Kolluk (Polis ve Jandarma) bulundukları şehir ve kırsal alanlarda emniyet ve asayişi sağlamakla görevlidirler. İşte bu kurumların en büyük yardımcısı Özel Kolluk (Özel Güvenlik)tir.

Özel güvenlik hizmetlerinde; alanlar ve eylemler yönünden çeşitli sınırlamalar vardır. Özel güvenlik görevlisinin işyeri ve yaşam alanı görev yaptığı yerdir.

Bakma, görme, izleme, muhakeme, analiz-sentez, sonuç, koruma-kollama, müdahale, muhafaza, bilgi özel güvenlik görevlisinin görev başlıklarıdır. Bu konulara baktığımızda eğitimin, eğitimli olmanın önemini açıkça görmek mümkündür. Görevli olarak hepsini bir arada bulundurmak, emniyet ve asayişi sağlamak için profesyonel bir donanıma sahip olmayı gerektirir. Bundan hareketle;

Özel Güvenlik Yöneticileri?ni yetiştirmek için Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu?nda 2 yıllık Özel Güvenlik Hizmetleri Ön Lisans Programı?nı başlattık. Halen 27 üniversitede devam eden bu program ilk defa özel olarak bizim üniversitemizde başlatılmıştır.

Ders Programları:

Ulusal ve Uluslararası platformda Güvenlik konusunun mevcut önemi ve gelecekteki muhtemel gelişimi tek tek değerlendirilerek, hazırlanmıştır.

Öğretim Görevlileri:

Güvenlik konusunun analiz ve sentezini yapmış, bir özel güvenlik görevlisinin nasıl olması gerektiğini, profesyonel donanımlarla destekleyerek, tespit etmişlerdir. Klasik değil, modern ve geleceğe yakın profiller oluşturmuşlardır. Ayrıca mevcut ders programlarının dışında uzmanlık ve branş alanında sertifika programları ve hizmet içi eğitimlerle profesyonel bir portföy oluşturmak isteyen öğrencilerimiz her zaman bu imkanlardan yararlanıp, güvenlik sektörünün en üst seviyelerinde bulunabileceklerdir.

Halen ülkemizde Özel Güvenlik Kurumları ve Özel Güvenlik Görevlileri açısından bakıldığında;

? İzin belgesi verilen şirket sayısı: 1511

? İzin belgesi verilen eğitim kurumu sayısı: 745

? Özel Güvenlik izni alan yer sayısı: 67.094

? Sertifika alan ÖGG sayısı: 1.07.580

? Mevcut ÖGG sayısı: 270.845 olduğu görülmektedir.

Özel Güvenlik Eğitim sürecinin üniversitelerde başlatılması; Özel Güvenlik Görevlisi olabilmenin önemini, mesleki kariyer ve toplumsal kabul açısından göstermiştir. Özellikle Bahçeşehir Üniversitesi; verdiği bu olağanüstü donanımın karşılığını yerinde görebilmek ve emsallerine örnek olmak için yetiştirdiği öğrencilerinin diploma ve sertifikalarını sahada kullanma imkanını da sunmaktadır.

Öğrencilerimiz:

? İnsan psikolojisini

? Ani karar vermeyi

? İyi muhakeme yapmayı

? Önceden tahmin ve algılamayı

? Değerlendirmeyi

? Gözlem ve gözetlemeyi

? Fiziksel güç kullanımını

? Ahlaklı ve vicdanlı olmayı

? İkna kabiliyetini

? Empati kurmayı

? Dürüst ve nazik olmayı

? İnsan haklarını

öğrenecekler, mevcut hukuk bilgilendirmesi ile birlikte üstün bir vasıf kazanacaklardır. Bu kazanımları ile birlikte suçun olmadan önce önlenmesini sağlayacaklar, huzur ve mutluluğun mimarı olacaklardır. Hem kişisel gelişimleri, hem mesleki uzmanlıkları onları toplum içerisinde daha da güçlendirecek istikbal sağlayacaktır. Toplumun güvenliği, emniyet ve asayişi açısından, profesyonel anlamda çok önemli bir gelecek özel güvenlik ile olacaktır. Bu gelecek bizim eğitim plan ve programlarımızda mevcuttur.

Programın amacı; topluma güvenlik alanında kaliteli hizmeti sunabilecek özel güvenlik görevlilerini, güvenlik bilincini ve güvenlik alanında gerekli bilgi birikimini almış geleceğin güvenlik yöneticilerini (güvenlik şefi, amiri ve müdürlerini) , çağımızın gelişen teknolojisini yakalamış ve gelecekte oluşabilecek güvenlik tehditlerine karşı donanımlı özel güvenlik elemanlarını yetiştirmektir. İhtiyaç duyulan nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik programlar açılması gelişen güvenlik sektörü açısından avantaj sağlamaktadır.

Özel Güvenlik ve Koruma Programı dört yarıyıllık ve isteğe bağlı olarak bir sene İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunan ve ön lisans dersleri Türkçe okutulan, bununla beraber hazırlık sınıfı dışında her dönem İngilizce dersleri olan bir yüksek öğretim programıdır. Başarısında en önemli unsurların programı yürütecek olan akademik kadro ve teknik altyapı olduğunun bilincindeyiz. Programımızda işbaşı eğitime büyük önem verilmekte olup, bu nedenle öğrencilerimizin alanında deneyim kazanmalarına yönelik staj çalışmaları, sektör-üniversite işbirliği ile gerçekleşecektir.

Bu programın başarısı, ancak bizim bu programı tüm süreci ile takip etmemiz sayesinde mümkün olacaktır. Bunun için öğrencilerimiz mezun olduktan sonra sürekli izlenecek, kendilerinin fikirlerine başvurulacak ve gerektiğinde kendilerine her türlü akademik danışmanlık hizmetleri karşılıksız verilecek; mezunlarımıza mezuniyet sonrasında da gerekli destek sağlanacaktır.

Özel Güvenlik ve Koruma Programı Akademik ve Teknolojik gelişmeler içinde önemli yer tutmaktadır. Özel güvenlik ve koruma hizmetleri kapsamında hem özel kurslarda hem de meslek yüksekokulları kapsamında sektörde çalışmak isteyenler ve çalışanlara eğitim verilmektedir. Bu ön lisans programıyla özel güvenlik ve koruma hizmetleri konusunda nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve alanlarında uzmanlaştırılmaları öngörülmektedir.

Türkiye?de 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunla kurulan özel güvenlik kuruluşlarında istihdam edilecek, ilgili yasa ve yönetmelikler konusunda donanımlı, güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine ayak uydurabilecek düzeydeki personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan özel güvenlik ve koruma hizmetleri alanında teknolojik gelişmeleri takip eden ve kullanmayı bilen nitelikli iş gücü ihtiyacı da artmaktadır.

Yurt içerisinde bu tarz programların 27 üniversite bulunduğu bilinmekle birlikte; Yurt dışında ise Özel Güvenlik ve Koruma Programı bulunan Georgetown University (Center for Security Studies ) University of Phoeix: ( College of Criminal Justice and Security ) Ball State University (National Security Educational) gibi üniversiteler örnek olarak gösterilebilir.

Özel Güvenlik ve Koruma Programı, genel çerçevesi itibariyle soysal bilimlere yönelik bir program olması itibari ile iktisadi idari programlar içinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla program meslek yüksekokulunda bulunan; iktisadi idari programlarla doğrudan ilgi kurabilmekte ve yürütülen derslerde ortak bir zemin altyapısı oluşturmaktadır.

Programın bilinmesi gereken temel konuları bu mesleğin yapı taşlarını da oluşturmaktadır. Bakıldığında;

? Görev alanı açısından özel güvenlik

? Özel güvenlik / Polis iletişimi

? Özel güvenlik GÜVENLİĞİN neresinde?

? Özel güvenlik zorunlu alanlar

? Özel güvenlik ve Toplum Psikolojisi

? Suç ve suçlulara karşı refleksler

? Özel güvenlik silahlı silahsız görev koşulları

? Özel güvenlik olaylara bakış açısı gibi başlıklar programın sadece mesleğe yönelik hedeflerinden bir kaçıdır.

Programın Güçlü Yönlerinden biri de, mezun olan öğrenciler özel güvenlik firmalarında saha çalışanı olarak hizmet vermekle beraber firmaların pazarlama ve insan kaynakları bölümlerinde de çalışmaktadırlar. Yasanın belirlediği çerçevede özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan mezunlarımız, sahip oldukları bilgi ve beceriyi sorumluluk alma bilinci ile birleştirdikleri takdirde çok fazla olmayan bir süre sonunda ara yönetici olarak terfi ettirilmektedirler. Güvenlik sektöründe yükseköğrenim görmüş çalışanların sayısının artması ile firmaların verdiği hizmetin kalitesi olumlu yönde değişmekte, müşteri memnuniyeti daha fazla sağlanmakta ve operasyonda yer alan sadece sertifika eğitimi almış özel güvenlik görevlilerinin motivasyonu ve eğitimlerini geliştirme isteği yükselmektedir.

Özel güvenlik personeli olarak çalışmak isteyenlerin akademik eğitim almak suretiyle bir özel güvenlik personelinin sahip olması gereken bilgileri kazanmış, uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları bilen, temel hak ve özgürlüklere saygılı uzmanlaşmış ara elemanlar yetiştirmektir. Güvenlik ihtiyacının giderek artması, çalışma alanlarının çeşitlenmesi ve bu ihtiyaca cevap verecek eğitimli personelin bulunmaması bu programın temelini oluşturmaktadır. Bu amaçla; topluma güvenlik alanında kaliteli hizmeti sunabilecek özel güvenlik görevlilerini, güvenlik bilincini ve güvenlik alanında gerekli bilgi birikimini almış geleceğin güvenlik yöneticilerini (güvenlik şefi, amiri ve müdürlerini), çağımızın gelişen teknolojisini yakalamış ve gelecekte oluşabilecek güvenlik tehditlerine karşı donanımlı özel güvenlik elemanlarını yetiştirmek ilk hedefimizdir.

Bu program ile; her geçen yıl büyüme eğilimi gösteren özel güvenlik sektörüne, ihtiyacı olan insan kaynaklarının eğitimine proaktif bir yaklaşımla katkı sağlayarak gereken destek verilmiş ve Türkiye ekonomisine de bu alanda yeni katma değer fırsatları yaratılmış olacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programından mezun olanlara ?Ön Lisans Diploması? ve ?Tekniker? unvanı verilir.

Programdan mezun olan öğrenciler özel güvenlik firmalarında saha çalışanı olarak hizmet vermekle beraber firmaların pazarlama ve insan kaynakları bölümlerinde de çalışmaktadırlar. Yasanın belirlediği çerçevede özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan mezunlarımız, sahip oldukları bilgi ve beceriyi sorumluluk alma bilinci ile birleştirdikleri takdirde çok fazla olmayan bir süre sonunda ara yönetici olarak terfi ettirilmektedirler.

Bölüm öğrencilerinin 30?ar iş günlük (yani 6 hafta) staj yapmaları planlanmıştır. Stajlarda öğrencilerin gerek ofis çalışmalarında gerekse uygulama alanlarında deneyim kazanmaları amaçlanacaktır. Ayrıca stajın yükümlülükten öte eğitim-öğretimin önemli bir aşaması olduğunun ve staj tercihlerini yaparken stajlarda edindikleri deneyimlerin mezuniyet sonrasında iş bulma konusunda önemli bir unsur olacağının bilincinde olmaları sağlanacaktır.

Öğrencilerin stajlarda edindikleri deneyimler gerek CV'lerinde, gerek mülakatlarda olsun mezuniyet sırasında iş bulma şanslarını büyük ölçüde etkileyecektir. Ayrıca staj bazı şirketler için tam kadrolu bir iş teklifi öncesi deneme sürecidir. Öğrencilerin stajlara bu gözle bakacak bilince sahip olmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin bir staj defterine her gün yaptıklarını yazması ve bunu çalıştıkları kuruma onaylatmaları gerekecektir. Ayrıca dönem başında çalıştıkları şirketi ve çalışmalarını tanıtan bir sunum yapmaları istenecektir.

Programın bütün bu özelliklerinin yanı sıra şu gerçeği de bilmekte fayda var: Merkezi Brüksel?de bulunan Avrupa Özel Güvenlik Şirketleri Birliği?nin (CoESS) yayımladığı raporda ülkemiz, Avrupa?nın en büyük özel güvenlik sistemini kuran ülkesi olarak belirtilmiştir.

Ülkemizde fiilen bulunan özel güvenlik sayısının 263 bin 116 olduğu, 760 bin 369 kimlik kartı olduğu, 10 bin kişisini kadınların oluşturduğu ve sektörün cirosunun 7 milyar dolara ulaştığı belirtilmiştir. Yine aynı raporda; Avrupa?da özel güvenlik sisteminin artarak büyüdüğü, şirketlerin, bireylerin ve kamu kuruluşlarının özel güvenlik sektörüne başvurduğuna dikkat çekiliyor.

Sonuç olarak; Özel Güvenlik sektörünün hızla büyümesi, bu mesleğin kalitesi ve akademik yönü ile ilgili gelişime dikkat çekmiş, GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ de diyebileceğimiz bir potansiyeli ortaya çıkarmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi; Özel Güvenlik Sektörüne bu açıdan bakmakta ve geleceği hazırlamaktadır. Bunun için her biri mühendis olacak görevliler yetiştirmek için uzmanlaşmayı gerektiren dersler ve sertifika programları da hazırlamıştır.

DERSLER

? Okul ve Öğrenci Güvenliği

? Spor, Toplantı ve Organizasyon Güvenliği

? Erken Uyarı ve Siber Güvenlik

? Patlayıcı Madde ve Önlemleri

? Deniz, Hava ve Demiryolu Güvenliği

? Bina ve Tesis Güvenliği

? Bilgi ve İletişim Teknikleri

? Biyolojik Savaş Unsurları ve Koruma

? Uyuşturucu Maddeler ve Kaçakçılıkla Mücadele

? Anayasa Hukuku

? Terör ve Terörizm

? İş ve Yangın Güvenliği

? Adli Bilimler ve Olay Yeri İnceleme

? Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi

? V.I.P. Koruma

? Toplum Psikolojisi

? Güvenlik Sistemleri

? Beden Eğitimi ve Yakın Savunma Teknikleri

? Genel Hukuk ve İnsan Hakları

? İngilizce

? Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

? Koruma ve Koruma Teknikleri

? Türk Dili ve Edebiyatı

? Temel İlk Yardım

? Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Hukuku

? Özel Güvenlik Hukuku ve Meslek Etiği

? Yönetim, Organizasyon ve Toplam Kalite

? Davranış Bilimleri ve Güvenlik İletişimi

? Özel Güvenlik Projelendirme

? İşyeri eğitimi

SERTİFİKA PROGRAMLARI

? ÜNİVERSİTELER VE OKULLARDA YETKİ VE SORUMLUKLAR AÇISINDAN ÖZEL GÜVENLİK

? BİLİŞİM SUÇLARI

? ADLİ BİLİŞİM

? SİBER GÜVENLİK

? ÜNİVERSİTELERDE ÖZEL GÜVENLİK, TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE HUKUK VE STRATEJİLERİ

? TOPLUM VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN ÖZEL GÜVENLİK

? ÖZEL GÜVENLİK VE AİLEİÇİ ŞİDDET

? SPOR MÜSABAKALARI VE ÖZEL GÜVENLİK

? İNSAN HAKLARI VE ÖZEL GÜVENLİK

? ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE TOPLUM

? ÖZEL GÜVENLİK VE ULAŞIM

? VIP GÜVENLİĞİ

? İLERİ VE GÜVENLİ ŞÜRÜŞ TEKNİKLERİ

? GÜVENLİK PROJELERİ

? GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ..

? AVM GÜVENLİĞİ

? DENİZ LİMAN MARİNA GÜVENLİĞİ

? OKUL ÖĞRENCİ VE KAMPÜS GÜVENLİĞİ

? SİMİLASYONLU ATIŞ TEKNİKLERİ

? SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ

? STADYUM GÜVENLİĞİ

? EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

TECRÜBE VE BİLGİNİN, GÜVENLİĞİN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA BULUŞTUĞU YER

 

 


Post date: 2014-07-01 12:40:31
Post date GMT: 2014-07-01 10:40:31
Post modified date: 2015-12-16 10:24:20
Post modified date GMT: 2015-12-16 08:24:20

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com