ASIS (Amerikan Sanayi Güvenliği) Derneği Etik Kuralları

08 11 2011 | Ekleyen: | Konu: Özel Güvenlikte Etik Kurallar

 

ASIS Derneği, aşağıdaki etik kurallara üyelerinin uymasını şart koşmaktadır. Özel Güvenlik sektöründe eksikliği duyulan etik kuralların oluşturulmasına yardımcı olabileceği düşüncesiyle bu kuralların sitemiz yazarlarından Sayın Yusuf Vehbi Dalda tarafından tercüme edilmiş hali aşağıda sunulmuştur.  

Kaynak: Introducing  to Private Security, Karen M.Hess, Henry M.Wroblesski  

ÖNSÖZ

Mesleki güvenlik faaliyetinin kalitesinin uygulayıcın özel yönetim standartlarını izleme ve mesleki ilişkilerinde iyi niyet göstermek konusundaki istekliliklerine bağlı olduğunu dikkate alınız, Amerika Endüstriyel Güvenlik Derneği aşağıda belirtilen Etik kuralları benimser ve bilinç unsurunu derneğe üye olunması ya da dernekle yakın ilişki kurulması bağlamında bağlayıcı bir şart olarak zorunlu kılar.

MADDE I

Üye, mesleki görevlerini kanunlara ve ahlaki kurallara uygun olarak yerine getirir.

Etik Hususlar

I-1 Üye, hizmetlerin sunulduğu ülkenin kanunlarına uyar ve bütün görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirir.

I-2 Üye, kanunlara ve bu Etik standartlara uymayan meslektaşlarıyla bilerek herhangi bir iş sorumluluğunu paylaşmaz.

I-3 Üye, adildir ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken diğerlerinin haklarına saygı duyar.

MADDE II

Üye, doğruluk, dürüstlük ve bütünlük ilkelerini gözetir.

Etik Hususlar

II-1 Üye, ilgili bütün bilgileri bilme hakkı olan kişilere açıklar.

II-2 Bilme hakkı, bir kişinin üyenin söz konusu bilgileri açıklaması için yaptığı ve yasal bağlamda uygulanabilirliği olan bir taleptir. Söz konusu hak, kişinin açıklanacak olan bilgilerin varlığını önceden biliyor olmasına bağlı değildir.

II-3 Üye, bilerek yanıltıcı bilgiler vermez, bu şekilde yanıltıcı bilgiler verilmesini desteklemez ya da bu tür bir eyleme katılmaz.

MADDE III

Üye, mesleki görevlerini sadakat, özen ve sebat göstererek yerine getirir.

Etik Hususlar

III-1 Üye, söz ve taahhütlerine bağlıdır.

III-2 Üye, bir görevi yerine getirirken elinden gelen en iyi gayreti vermek üzere özen ve sebat gösterir.

III-3 Üye, çıkar meselelerini içeren durumlarda gerekli açıklama ve onay yapılmaksızın herhangi bir şekilde hareket etmez.

III-4 Üye, hizmet yada ürünleri adil ve doğru bir şekilde sunar.

MADDE IV

Üye, mesleki sorumluluklarını yerine getirme yetisine sahiptir.

Etik Hususlar

IV-1 Bir üye, söz konusu görev için gerekli olan beceri ve bilgilere sahip olan ve bunları uygulama yetisine sahip olan kişidir.

IV-2 Üye, yerine getiremeyecekleri görevleri kabul etmez ve yapabileceklerini iddia etmez.

MADDE V

Üye, gizli bilgileri korur ve bu bilgilerin uygunsuz bir şekilde açıklanmasını önlemek için gereken dikkati gösterir.

Etik Hususlar

V-1 Gizli bilgiler kamuya açık olmayan ve açıklanması yasak olan bilgilerdir.

V-2 Profesyonel kişi, müşteri söz konusu bilgilerin tamamen açıklanmasına izin vermedikçe gizli bilgileri bilerek açıklayamaz ya da bu bilgileri müşteri açısından dezavantaj, üyenin ya da üçüncü bir şahıs açısından ise avantaj olacak bir şekilde kullanamaz. Bu gizlilik, üye ile müşteri arasındaki iş ilişkisi bittikten sonra da devam eder.

V-3 Bilgileri alan ve gizlilik şartına uymayı kabul etmeyen bir üye söz konusu bilgilerin açıklanmaması konusunda yükümlü değildir. Bir üye, kanun ihlalini teşkil eden eylem ya da ihmalkarlıktan oluşan bir gizli bilginin açıklanması eyleminden yükümlü değildir.

V-4 Müşteri tarafından bir üyeye yapılan gizli bilgi açıklamaları yasal bir işlemde kanunlar bağlamında ayrıcalıklı olarak kabul edilmez. Üyenin, müşterinin gizli bilgileri avukatının itirazına rağmen açıkladığına dair yasal bir işlemde bulunması ,mahkemede tanıklık etmesi istenebilir.

V-5 Üye, gerekli yetki verilmeksizin gizli bilgileri şahsi kazancı doğrultusunda açıklayamaz.

MADDE VI

Üye, kötü niyetle hareket ederek mesleki üne ya da meslektaşlarının, müşterilerin ya da işverenlerin uygulamalarına zarar veremez.

Etik Hususlar

VI-1 Üye meslektaşlarının yetenek, performans ya da mesleki yetileri hakkında yanıltıcı yorumlar yapmaz ve kötü niyetle hareket etmez.

VI-2 Başka bir üyenin Derneğin Etik Kurallarına uygunluğu sağlayamadığını bilen ya da durumun böyle olduğuna inanmak için makul gerekçeleri olan bir üye söz konusu bilgileri Dernek yönetmeliğinin XIV. Maddesine uygun olarak Etik Standartlar Komitesine sunar.

Özel Güvenlik Çalışanlarına Yönelik Etik Kurallar

Özel güvenliğin suçun önlenmesi ve azaltılması bağlamında sağladığı katkıyı dikkate alan bir özel güvenlik çalışanı olarak, aşağıda belirtilenlere uymayı taahhüt ederim:

I- Sorumlulukları kabul etmek ve görevimden kaynaklanan yükümlülüklerimi yerine getirmek: Yaşam ve mülkün korunması; işverenimin işletmesine ya da tayin edildiğim ve kanunlara uygun hareket eden diğer organizasyon ve kuruluşlara yönelik suçların önlenmesi ve azaltılması; herkesin anayasal haklarına saygı duyulması.

II- Dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde hareket etmek ve güvenlik görevlerimi yerine getirirken ahlaki kurallara tamamen bağlı kalmak.

III-Görevlerimi yerine getirirken sadakat, dürüstlük ve güven çerçevesinde hareket etmek ve diğerlerinin haklarını koruyan kanun, talimat ve prosedürlere her zaman uymak.

IV-Kararlarımı etkileyebilecek kişisel duygulara, ön yargılara, düşmanlık ya da dostluk duygularına yer vermeksizin doğruluk, gerçeklik ve sağgörü ilkelerini gözetmek.

V-Kanunlar ya da işverenimin ya da müşterinin yönetmelikleri ihlal edildiği taktirde, bu durumu tereddüt etmeksizin üstlerime bildirmek.

VI-Çıkarlarının kanunların ya da işbu Etik Kuralların aksine olduğu durumlar hariç olmak üzere, işverenimin ya da müşterimin gizli ve imtiyazlı bilgilerini istihdam sürem sona erdikten sonra da korumak ve gözetmek.

VII-Hüküm verme yetkileri kapsamında olan bütün hususlarda yetkili kolluk kuvvetleri ile hükümete bağlı bütün birimlerle işbirliği yapmak.

VIII-İşverenimin haberi olmadan herhangi bir tazminat, komisyon, bahşiş ya da diğer avantajları kabul etmemek.

IX-Her zaman profesyonellik ilkeleri çerçevesinde hareket etmek ve görevlerimi kendimin, işverenimin ve özel güvenliğin saygınlığını yansıtacak şekilde yerine getirmek.

X-Özel güvenlik görevlerim için beni daha iyi hazırlayacak olan eğitim ve öğretim olanakları arayarak performansımı sürekli olarak iyileştirmeye çalışmak.

Özel Güvenlik Yönetimine Yönelik Etik Kuralı

Özel güvenlik işlevlerinin ve çalışanlarının yöneticileri olarak, aşağıda belirtilenlere uymayı taahhüt ederiz:

I-Organizasyonlarımıza ve müşterilerimize hizmet verirken temel sorumluluklarımızın yaşam ve mülkü korumak, işletmemize, endüstriye ya da diğer organizasyon ve kuruluşlara yönelik suçları önlemek ve azaltmak; ve kamu çıkarları doğrultusunda kanunlara bağlı kalmak ve herkesin anayasal haklarına saygı duymak olduğunu kabul etmek.

II- Her türlü şahsi meselelerde, hükümet birimleri, müşteriler ve işverenlerle olan ilişkilerde; ve genel kamuya yönelik sorumluluklarda dürüstlük, onur, adalet ve ahlak ilkeleriyle hareket etmek.

III- En yüksek kalitede güvenlik hizmetleri vermeye çalışmak ve sürekli olarak bilgi ve becerilerimizi ve buna bağlı olarak da özel güvenliğin bütünsel etkinliğini geliştirmeye çalışmak.

IV-İşlevlerimizi kanunlar çerçevesinde yerine getirerek, kanunların ihlaline yönelik bir emir vermeden ya da bu tür bir ihlale göz yummadan ve güvenlik personelimizin kendilerine verilen görevleri kanunlara uyarak ve diğerlerinin haklarını gözeterek yerine getirmesini sağlayarak işverenlerimizin, müşterilerimizin ve kamunun güvenini kazanmak.

V-Özel güvenlikteki diğer kişilerin itibarına ve uygulamalarına saygı duymak, ancak Etik kurallarına yada kanunlara uygun olmayan her türlü işlemi yetkili dairelere bildirmek.

VI-Personel alımında ve seçiminde ırk, din, renk, cinsiyet ya da yaş ayrımı gözetmeksizin eşit standartlar uygulamak; iş sorumlulukları, eğitim ve deneyimleriyle orantılı ücretler vermek.

VII-Yetkili kolluk kuvvetleri ile diğer kriminal adalet birimleriyle işbirliği yapmak; güvenlik ruhsatı verme ve tescil kanunlarına ve işletmemizle ilişkili olan diğer yasal şart ve koşullara uygun hareket etmek.

VIII-Çıkarlarının kanunların ya da işbu Etik Kuralların aksine olduğu durumlar hariç olmak üzere, işverenimin ya da müşterimin gizli ve imtiyazlı bilgilerini istihdam sürem sona erdikten sonra da korumak ve gözetmek.

IX-İşverenler, müşteriler, özel güvenlik alanındaki diğer kişiler ve diğer meslekten çalışanlarla kurulan iş ilişkilerinde profesyonel tutumumuzu korumak ve personelimizin profesyonel yönetim standartlarına bağlı kalmasını sağlamak.

X-Gerekli güvenlik bilgilerini, eğitim ve öğretimini almalarını sağlayarak personelimizi mesleki bağlamda ilerlemeleri yönünde desteklemek.

   

Tags:

Yorum Yapın