Acil Durum Tahliye Planı Hazırlamak

04 05 2011 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Müdürleri İçin, POPÜLER SAYFALARIMIZ

Acil durum; hayatın normal akışı sırasında ilave tedbir alınmasını gerektiren sıradışı olaylardır. Bu olaylar, yangın, doğal afet, silahlı saldırı, bomba gibi normal olarak her gün karşılaşmadığımız olaylardır ve kendilerine has tedbirler alınması gerekmektedir 

Ancak, hemen hemen her acil durum olayında, binaların tahliye edilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, her acil durumu karşılayan ayrı ayrı tahliye planı yapmak yerine, hepsinde kullanılabilecek bir tahliye planı yapılması hem daha pratik olacak, hem de birden fazla tahliye planının personel arasında kargaşa yaratmasının önüne geçilecektir. 

Tahliye planı yapılmadan önce aşağıda belirtilen hususların tespit edilmesi gerekmektedir.

 • Bina kat planları ve yerleşim planı temin edilir. Plan üzerinde her katta kaç kişinin nerelerde bulunduğu belirlenir.
 • Binadaki her türlü çıkış istikameti tespit edilir ve bina planı üzerine işlenir. Diğer bir ifade ile sadece acil çıkış merdivenleri değil, tüm merdivenler planlamada dikkate alınır.
 • Acil çıkış istimaketlerinin genişliği ölçülerek aynı anda yan yana kaç personelin hareket edebileceği hesaplanır. Normal olarak, bir merdivende bir kişinin 1 metre genişlikte bir alanı işgal edeceği kabul edilir.
 • Bina dışında asgari bir adet toplanma bölgesi belirlenir. Toplanma bölgesi, binadaki tehlikelerden etkilenmeyecek derecede uzak, kolayca ulaşılabilecek kadar yakın olmalıdır. ayrıca, kolluk kuvvetlerinin, itfaiye ve sağlık ekiplerinin binaya yaklaşmalarını ve çalışmalarını engelleyecek yerlerden uzak olmalıdır.
 • Tahliye edilemeyen personelin bina içinde bekleyebileceği güvenli noktalar belirlenir. 
 • Bina içinde tehlike yaratan noktalar belirlenir ve mümkünse tahliye istikametlerinin bu noktalardan uzak seçilmesi sağlanır.
 • Personel arasından tahliye sırasında özel ilgi gerektirenler belirlenir. Bunlar;
  • Engelli olarak bilinen, 
  • Aşırı kilo ve ilerlemiş yaşı gereği hareket kabiliyeti kısıtlı olanlar, 
  • Tahliye sırasında panik atak yaşama ihtimali olanlar, 
  • Astım, kalp ve damar, vb. hastalıkları olanlar, 
  • Sağlık geçmişinde ağır hastalık ve ameliyat hikayesi olanlardır. 
 • Personel tahliye gruplarına bölünür. Bu gruplar, her acil çıkış istikametine kolayca erişebilecek, birbirlerini tanıyan ve özel ilgi gerektirmeyen kişilerden oluşur.  
 • Personelden tahliye sırasında özel görev verilecek olanlar belirlenir. Bu personelin seçiminde, kıdem, ünvan vb özellikler yerine, tercihen bu konuda eğitim almış, soğukkanlı, fiziken güçlü olması gibi özellikler aranır.   
  • Bina tahliye sorumlusu: tahliye planının uygulanmasını sağlar. Güvenlik Amiri/Şefi, Bina Yöneticisi gibi personel olabilir.  
  • Yangına müdahale, kurtarma, koruma, ilk yardım gibi ekiplerde görevli personel: bu konularda daha önce eğitim görmüş personelden seçilir. Güvenlik görevlileri koruma  ekiplerinde görevlendirilir.
  • Kat tahliye sorumluları ve tahliye grup liderleri: her katta mutlaka bir tahliye sorumlusu belirlenir. Tahliye sorumlusu katın tahliyesini sağlamakla sorumludur. Eğer binanın yapısı, katlardaki personelin gruplar halinde ve/veya kademeli olarak tahliye edilmesini gerektiriyorsa her bir grup için bir ?tahliye grup lideri? belirlenir. Bu liderler, gruplarını tahliye istikametlerine yönlendirir ve toplanma bölgesine gitmelerini sağlarlar.
  • Tahliyede özel ilgi gerektiren personele nezaret edecek personel: her özel ilgi gerektiren personelin tahliyesine nezaret etmek için en az bir kişi, gerekirse iki kişi görevlendirilir.

İkinci aşamada, Tahliye planı hazırlanır.  

 • Her kattaki tahliye gruplarına bir çıkış istikameti tahsis edilir.  Bir istikamete birden fazla grup tahsis edilmesi gerekiyorsa, her grubun çıkış sırası belirlenir.  
 • Her katın binadan çıkış önceliği belirlenir. Normal olarak, tahliye önceliği, üst katlardan başlatılır.
 • Her istikameti kaç kişinin kullanacağı hesaplanarak, çıkış istikametleri arasında makul bir denge sağlamaya çalışılır.
 • Her istikametin, binanın ters tarafında bir, mümkünse iki yedeği seçilir. Yedek istikametin kullanılması halinde grupların tahliye önceliğinin ne olacağı ayrıca belirtilir.
 • Her grubun birerli sıra halinde çıkış istikametlerine yöneleceği planlanır ve grupların çıkışlara hangi yolu kullanarak ulaşacağı belirtilir.  Grupların çıkışa doğru ilerlerken birbirlerinin yolunu kesmemesi sağlanır.

 • Her çıkış istikameti, toplanma bölgesine bağlanır ve kroki üzerinde gösterilir.

Özel ilgi gerektiren personel, tüm grupların en sonunda tahliye edilir. Bunun maksadı, büyük grubun tahliyesinde gecikmeye ve bu nedenle panik havasına sebep olmamaktır.

 • Grubla beraber tahliye olamayacak engelli personelin bina içinde bekleyeceği güvenli alanlar kendilerine tahsis edilir ve acil müdahale ekiplerinin kendilerini kolayca bulması için tedbir alınır.
 • Tahliye planı uygun şekilde yapıldığında 800 kişinin 5 katlı bir binayı 5 dakikadan önce boşaltması mümkündür.

Üçüncü aşamada, personelin tahliye planını öğrenmesi  sağlanır.

 • Plan önce, bina tahliye sorumlusu, kat tahliye sorumlusu ve tahliye grup liderlerine açıklanır.
 • Tahliye grup liderleri, personele planı açıklar ve grubun kat içinde nasıl toplanacağını ve çıkış istikametlerine nasıl yöneleceğini, tahliyede nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklar.
 • Özel ilgi gerektiren personele, nezaretçisi oldukları kişileri nereden, nasıl ve hangi sırada tahliye edecekleri açıklanır.
 • Bina içinde güvenli bekleme alanları personele açıklanır.
 • Tahliye planı herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır veya şirketin yerel ağında herkesin erişimi olan bir alana konulur.

 Dördüncü aşamada, tahliye planının denemesi yapılır.  

 • Tahliye planı denemesi, planın yeterliliğini test etmek maksadıyla yapılır. 
 • Personele tatbikatın zamanı haber verilerek, tahliye istimaketlerinin ve sıralarının gözden geçirilmesi istenir. Tahliye grup liderleri bu konuda personele yardımcı olur.
 • ·Tatbikat öncesinde Güvenlik Müdürü, her istikamette zamanı ölçecek, istikametlerdeki yoğunlukları gözlemleyecek personeli belirler. Ayrıca, katlardan çıkış istikametlerine doğru hareketleri gözlemleyecek personel belirlenir.
 • ·Planlanan saatte tatbikat başlatılır ve tatbikat sonrasında aşağıdaki hususlar değerlendirilir.
  • Her çıkış istikametinden tahliye süreleri
  • Her istimatte personelin yığılma durumu
  • Katlarda çıkış istikametlerine doğru yapılan ilerlemelerin durumu,
  • Toplanma noktasına ulaşım durumu 
 • ·Tatbikat sonrasında elde edilen bilgiler değerlendirilerek, çıkış istikametlerinin tahsislerinde uyumsuzluklar varsa düzeltmeler yapılır. Personele tebliğ edilir.
 • ·Personelin planı öğrenme seviyesi ölçülür. Noksanlıklar varsa düzeltici tedbirler alınır.

Beşinci aşamada, tahliye planının habersiz tatbikatı yapılır.  

 • Yönetimle koordineli olarak belirlenen bir zamanda, personelin binayı tahliye etmesi istenir. Planın denemesinde görevlendirilen test personeli aynı şekilde görevlendirilir.
 • Tatbikat sırasında aşağıdaki hususlar belirlenir.
  • Tahliye süresi
  • Tahliye tatbikatına keyfi olarak katılmayan personel
  • Acil çıkış istikametlerinin kullanılma durumu
  • Toplanma noktasının kullanılma durumu
  • Şahsi eşyaların dışında personel beraberinde alınan eşyalar
  • Tehlike geçti ikazından önce binaya giriş teşebbüsü olup olmadığı,
  • Alarm ikazının doğru şekilde verilip verilmediği
 • Tatbikat sonrasında bir tutanak düzenlenir, personele duyurulur ve tespit edilen hatalar ilgili makamlarla koordine edilerek düzeltilir.
 • Örnek bir tatbikat tutanağı aşağıdadır.

TAHLİYE TATBİKATI TUTANAĞI

1. Güvenlik Müdürlüğünce hazırlanan Tahliye Planlarının uygulanabilirliğini test etmek maksadıyla ………………………… tarihinde saat …………………. arasında ……………. binasındaki  bütün çalışanların katılımıyla Tahliye Tatbikatı icra edilmiştir.

2. Tatbikatın icrasına başlamadan önce her kata görevlendirilen Güvenlik personeli tarafından daha önce tespit edilen kat sorumlularıyla beraber grup sorumluları tespit edilmiş ve tatbikatın icrasıyla ilgili şirket personeline bilgi verilmiştir.

3. Binanın tahliye edilmesi…………………… suretiyle duyurulmasıyla, tatbikatın icrasına başlanmış ve personel % …………. katılım oranı ile kendilerine izah edilen tahliye planına uygun olarak binayı terk etmişlerdir.

4.  Personelin katları terk süreleri;

       – 1?nci kat: ……  dakika,

        – 2?nci kat: ………. dakika,

        – 3?ncü kat ………. dakika olarak belirlenmiştir.

5.  Personel; ön ve arka cephe yangın merdiveninden 3,5 dakikada,  servis merdiveninden 4,5 dakikada, ana merdivenden ise 2,5 dakikada binayı terk etmişlerdir.

6.  Binanın tamamının tahliyesi toplam  4 dakika 35 saniye sürmüştür.

7. Tahliye esnasında yaralanan, hastalanan veya panik yaratan herhangi bir personel olmadığı gözlemlenmiş, tüm personelin uygun tahliye istikametlerinden kendilerine gösterilen toplanma bölgelerine intikal ettiği ve tahliye grup liderlerinin talimatlarına uyduğu görülmüştür.  

8. Tatbikat genel olarak planlandığı şekilde icra edilmiş olup, tespit edilen aksaklıklar aşağıda belirtilmiştir.

      a. Servis merdiveninde ve yangın merdiven çıkışlarında kapı sahanlığı olmaması nedeniyle yığılmalar meydana gelmiştir.

     b. Alarmın devreye girmesinden sonra bina asansörleri zemin kata otomatik olarak  inmesi gerekirken normal çalışma sisteminde kalmış ve turnikeler serbest geçiş konumuna geçmemiştir.

     c. Servis merdivenlerinde yeterli aydınlatma, yönlendirme levhaları ile servis merdivenleri giriş katı çıkışını ikaz eden ışıklı yön levhasının bulunmamasının personelin tahliye istikametlerini karıştırmasına sebep olmuştur. 

    d. Servis merdivenlerinin kat çıkışlarında kapıları engelliyecek boyutta çöp torbalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

    e. Tahliye planında tahliye istikametlerindeki yığılmaları önleyecek şekilde tadilat yapılmasının gerektiği değerlendirilmiştir.

9. Tespit edilen aksaklıkların giderilmesi maksadıyla Tahliye Planlarında gerekli revizyon çalışmalarına başlanmıştır.

   

2 Yorum to “Acil Durum Tahliye Planı Hazırlamak”

 1. Necati AKSAKAL says:

  Değerli site yöneticileri;
  Özel güvenlik sektörü için soruların cevabını kolaylıkla bulabileceğim site emeğinize yüreğinize sağlık.

 2. eyyüp says:

  Çalışmadan tahliye konusunda çok bilgi edindiğimi düşünüyorum.
  Emeğiniz ve paylaşımınız için çok teşekkür ederim…

Yorum Yapın